تحلیل زمانی ـ فضایی اقلیم گردشگری استان قزوین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه زنجان

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از شاخص آسایش حرارتی متوسّط آرای پیش‌بینی شده (PMV) و آمار به‌دست‌آمده از یازده ایستگاه داخل و مجاور استان قزوین، اقلیم گردشگری قزوین را در شرایط مختلف آب‌وهوایی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد شرایط آسایشی در آب‌وهوای ابری و وزش باد، هوای آفتابی و وزش باد و هوای ابری و آرام، به‌جز سه ماه دسامبر، ژانویه و فوریه، در سایر ماه‌ها ـ‌ولو با حداقل وسعت‌ـ می‌تواند وجود داشته باشد. در شرایط هوای آفتابی و آرام، محدوده‌ی‌ آسایش حرارتی در تمام فصول سال وجود دارد. علاوه بر این بیشترین وسعت محدوده‌ی شرایط آسایشی، متعلّق به ماه‌های مارس، آوریل و نوامبر است که در هوای آفتابی و آرام و هوای ابری و آرام رخ می‌دهد. معمولاً شرایط آسایشی در طول سال در مناطقی از استان رخ می‌دهد که دارای بیشترین تراکم جاذبه‌های گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند.

کلیدواژه‌ها