بررسی اثر گردشگری در توسعه‌ی کارآفرینی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

صنعت گردشگری[1]به­عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان به­شمار می­رود. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به­عنوان یک ثروت با ارزش در نظر گرفته­اند تا بتوانند از آثار مثبت آن برای درآمدزایی، اشتغال و رشد و توسعه استفاده نمایند. گردشگری صنعتی است که قابلیت­های زیادی برای ایجاد کسب و کارهای جدید دارد و می­تواند به توسعه‌ی اشتغال­زایی و کارآفرینی کمک کند. بنابراین در این مطالعه اثر گردشگری بر توسعه‌ی کارآفرینی مورد بررسی قرار می­گیرد. برای این منظور منتخبی از کشورها (26 کشور) که هم از نظر ورود گردشگر و هم از نظر درآمدی مشابه یکدیگر هستند، درنظر گرفته شده و یک الگوی اقتصادسنجی در طی دوره‌ی 2012-2004 تصریح شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر ‌تأثیر مثبت و معنی‌دار گردشگری، تجارت بین­الملل، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و آموزش بر توسعه‌ی کارآفرینی است.[1] Tourism

کلیدواژه‌ها