عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در چشمه های آب گرم استان مازندران (مطالعه موردی: رامسر و لاویج)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 موسسه آموزش عالی مازیار

چکیده

امروزه گردشگری به­عنوان صنعتی جذاب و رو به رشد مورد توجه می‌باشد ودر این حوزه، گردشگری سلامت نیز که با روح و جسم گردشگران در ارتباط است، نوعی از گردشگری است که      به­منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد انجام می‌شود. با توجه به افزایش فشارهای روزمره فردی و اجتماعی این نوع گردشگری جایگاه ویژه‌ای در انواع دیگر گردشگری پیدا کرده است. استان مازندران با وجود طبیعت بکر، آب و هوای مطبوع و چشمه‌ها و آب­گرم­های طبیعی در گردشگری سلامت نقش به­سزایی را ایفا می‌کند. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل انگیزشی موثر در جذب گردشگر به چشمه‌های آب­گرم استان مازندران است. در تحقیق حاضر نمونه آماری،شامل      646 نفر از گردشگران چشمه‌های آب‌گرم است که 352 نفر از گردشگران آب‌گرم رامسر و 294 نفر از گردشگران آب‌گرم لاویج می‌باشند. روش تحقیق توصیفی پیمایشی، و از ابزارهای مصاحبه و پرسش‌نامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. در این تحقیق، عوامل انگیزشی از دو بعد رانشی و کششی بررسی شده و در فرضیه‌های تحقیق تفاوت و اولویت‌بندی آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق بیانگر تفاوت معناداری میان میانگین عوامل رانشی (16/3) و کششی (97/2) است. همچنین با توجه به اولویت‌بندی عوامل رانشی و تعیین نقش عوامل کششی در جذب گردشگران به چشمه‌های آب‌گرم، پیشنهاداتی در رابطه با افزایش تطبیق عوامل رانشی و کششی در چشمه‌های آب‌گرم رامسر و لاویج ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها