دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 1-194 
6. گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی

صفحه 97-114

نادر رازقی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ پرویز شریفی مقدم؛ بهزاد هاشمیان