تأثیر عوامل محیطی - رفتاری بر تحقق گردشگری خلاق در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف گردشگری خلاق با کسب تجربیات خاطره‌انگیز گردشگر محقق می‌شود. گردشگری خلاق، تاثیر مثبتی بر انسجام جامعه محلی دارد و بر تعامل گردشگر و میزبان موثر است و در نهایت منجر به قصد سفر مجدد گردشگر می‌گردد. در این نوع از گردشگری، عوامل مختلفی مؤثر می‌باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل رفتاری و محیطی بر تحقق گردشگری خلاق در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان با رویکرد تحلیل معادلات ساختاری بوده است. همچنین برای تفکیک روستاهای هدف، از روش خوشه‌بندی استفاده شد. جامعه آماری، گردشگران روستاهای هدف بودند و به روش نمونه‌گیری در دسترس، 192 نفر انتخاب و پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی در بین گردشگران توزیع‌ گردید. نتایج نشان هر دو عامل، تاثیر مثبت و معناداری بر تحقق گردشگری خلاق داشتند و تاثیر عامل محیطی بیشتر بوده است. همچنین نتایج خوشه‌بندی بیانگر این بود که روستاها در ناحیه دشتی (اقلیم گرم) به نسبت روستاهای ناحیه کوهستانی میانگین بالاتری در متغیرهای گردشگری خلاق داشتند.

کلیدواژه‌ها


- احدی نژاد، رضا. (۱۳۹۲). بازاریابی خلاق در جذب توریسم و گردشگری، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، https://www.civilica.com/Paper-TGES01-TGES01_161.html
- برندگی، بدری و داریوش نعمتی. (۱۳۹۱). گردشگری خلاق؛ راهی به سوی توسعه، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا، https://www.civilica.com/Paper-CTEI01-CTEI01_335.html
- حاجی نوروزی، فتانه.، محمدعلی جمال آذریه و نسترن ماهوتی. (۱۳۹۳). بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های شکل گیری گردشگری خلاق و شهر خلاق با SWOT استفاده از تکنیک نمونه موردی: شهر تبریز(خیابان تربیت)، همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی، قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، https://www.civilica.com/Paper-QCAU01-QCAU01_123.html
- شفیعی، زاهد.، فیروزه، فرخیان و لیلا، میرقدر (1393). اصفهان به عنوان شهر خلاق صنایع دستی با رویکرد توسعه گردشگری،‌جغرافیا (فصلنامة علمی- پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران)، دورة جدید، سال دوازدهم، شمارة 43، صص: 251- 278.
- غفاری، سیدرامین. و اعظمیان، فریبا. (1395). اولویت­بندی سرمایه گذاری در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان. پژوهش های فضایی مکانی. سال اول، شماره ا، صص: 34-47
- لطفی زاده دهکردی.، سیمین دخت و بهرام شاهدی. (۱۳۹۳). بررسی شاخص‌های شهر خلاق با رویکرد توسعه گردشگری، نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی، تبریز، خانه مطبوعات آذربایجان شرقی، شرکت ساربانان گردشگری تبریز، https://www.civilica.com/Paper-SAREBANAN01-SAREBANAN01_057.html
- یوسفی، رشید.، نبی مرادپور.، یوسف تازش و یاور علی نیا. (۱۳۹۴). تحلیل نقش وجایگاه شهر خلاق درتوسعه گردشگری شهری با رویکرد توسعه پایدار، کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، https://www.civilica.com/Paper-CESET01-CESET01_478.html
 
Ali, F., Ryu, K., & Hussain, K. (2016). Influence of experiences on memories, satisfaction and behavioral intentions: A study of creative tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(1), 85-100.
Asmelash, A. G., & Kumar, S. (2019). The structural relationship between tourist satisfaction and sustainable heritage tourism development in Tigrai, Ethiopia. Heliyon, 5(3), e01335.
Chen, C. F., & Chou, S. H. (2019). Antecedents and consequences of perceived coolness for Generation Y in the context of creative tourism-A case study of the Pier 2 Art Center in Taiwan. Tourism Management, 72, 121-129.
Dru, J. M. (1996). Disruption: Overturning conventions and shaking up the marketplace (Vol. 1). Wiley.
Elkington, J. (1994). Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development. California management review, 36(2), 90-100.
European Commission. (2010). Creative Europe – A new Framework Programme for the Cultural and Creative Sectors. Available at: http://ec.europa.eu/culture/creativeeurope/ documents /communication_en.pdf (October 17th 2012).
European Commission. (2007). The European Cluster Observatory, Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries. Available at:http://ec.europa.eu /enterprise/newsroom /cf/_ getdocument.cfm ?doc_id =7070 (October 15th 2012)
Florida, Richard. (2002). The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.
Howkins, John. (2001). The Creative Economy: How People make Money from Ideas. London: Penguin Press.
Hung, W. L., Lee, Y. J., & Huang, P. H. (2016). Creative experiences, memorability and revisit intention in creative tourism. Current Issues in Tourism, 19(8), 763-770.
Isa, S. M., Ariyanto, H. H., & Kiumarsi, S. (2020). The effect of place attachment on visitors’ revisit intentions: evidence from Batam. Tourism Geographies, 22(1), 51-82.
KEA. (2006). The economy of culture in Europe. Available at: http://www.keanet.eu /ecoculture/studynew .pdf (October 14th 2012).
Kim, S., Park, J. H., Lee, D. K., Son, Y. H., Yoon, H., Kim, S., & Yun, H. J. (2017). The impacts of weather on tourist satisfaction and revisit intention: A study of South Korean domestic tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(9), 895–908. doi:10.1080/10941665. 2017.1357640
Koomen, E. (2011). Indicators of rural vitality. A GIS-based analysis of socio-economic development of the rural Netherlands. Research Memorandum, 2011, 50.
Landry, Charles. (2000). The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan.
Lee, Jongwon and Lee, Heeseok. (2015). Deriving Strategic Priority of Policies for Creative Tourism Industry in Korea using AHP, Procedia computer science ,55, 479_484.
Li, F., Wen, J., & Ying, T. (2018). The influence of crisis on tourists’ perceived destination image and revisit intention: An exploratory study of Chinese tourists to North Korea. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 104–111. doi:10.1016/j.jdmm.2017.11.006
Pine B., Joseph and Gilmore H., James. (1999). The Experience Economy. Boston. Harvard Business School Press.
Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents’ perceptions, community participation and support for tourism development. Tourism Management, 60, 147-158.
Richards, G. (2005). Textile tourists in the European periphery: New markets fordisadvantaged areas? Tourism Review International, 8, 4, 323 – 338.
Richards, G. and J. Wilson (eds) (2007). Tourism, Creativity and Development. Routledge
Richards, Greg. (2011). ‘Creativity and Tourism: The State of the Art’, Annals of Tourism Research 38(4), pp: 53- 1225.
Richards , Greg. (2009). Creativity and tourism in the city, Current Issues in Tourism, pp: 1- 33.
Richards, greg and Marques, Lenia (2012), Exploring creative tourism: Introduction, Journal of Tourism Consumption and practice, Volume 4, No.2, 1_11.
Rifkin, Jeremy. (2000). The age of access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-for Experience. New York:Jeremy P. Tarcher/Putnam.
Russo, Paolo. (2002). The vicious circle« of tourism development in heritage cities. Annals of Tourism Research. Vol.: 29, No.: 1, pp.:165–182.
Tan, S. K., Kung, S. F., & Luh, D. B. (2013). A model of ‘creative experience’in creative tourism. Annals of tourism research, 41, 153-174.
Tan, Siow-Kian., Ding-Bang, Luh & Shiann- Far, Kung (2014): A taxonomy of creative in creative tourism, Tourism Management 42, pp: 248- 259.
Tepper, J. Steven. (2002). Creative Assets and the Changing Economy. The Journal of Arts, Management, Law and Society. Vol.: 32, No.: 2,pp.: 159–168.
Throsby, David. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
UNCTAD. (2008). Creative Economy Report. Available at: http://unctad.org /fr/Docs /ditc20082 cer_en.pdf  (September 9th 2012).
UNCTAD. (2010). Creative Economy Report. Available at: http://unctad.org /es/Docs/ditctab 20103_en.pdf (September 9th 2012).
UNEP. (2005). Making Tourism more Sustainable, A Guide for Policy Makers. Available at:http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPATourismPolicyEN.pdf (September 23rd 2012).
UNESCO. (2006). Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism .Available at:http: //unesdoc .unesco.org /images/0015/001598/159811e.pdf (October 13th 2012).
UNWTO – World Tourism Organization. (2012). Sustainable Development of Tourism.
Zhang, Y., & Xie, P. F. (2019). Motivational determinates of creative tourism: a case study of Albergue art space in Macau. Current Issues in Tourism, 22(20), 2538-2549.