ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

نویسندگان محترم توجه بفرمایند،

تعداد مقالاتی که هر نویسنده (با هر جایگاهی در مقاله: نویسنده اول، دوم و ...) می تواند به فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری ارسال نمایند،یک مقاله در سال است و تا تعیین تکلیف شدن آن، مقالات بعدی، بررسی نخواهند شد و به نویسنده بازگردانده می شود.

ورود به سامانه