انعقاد تفاهمنامه

فصلنامه برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری به موجب تفاهمنامه مورخ 1401/09/30 منعقد شده میان دانشگاه مازندران و انجمن علمی مدیریت کسب و کار ایرانشعبه مازندران از همکاری مشترک با این انجمن جهت انتشار برخوردار است.