اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صادق صالحی

جامعه شناسی محیط زیست دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~ssalehi/
s.salehiumz.ac.ir
0000-0003-2108-2132

سردبیر

همت اله رورده

جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~roradeh/
h.roradehumz.ac.ir
0000-0002-4707-4133

مدیر اجرایی

سیّد محمّد میرتقیان رودسری

مدیریت گردشگری کاندیدای دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

sm_mirtaghianatu.ac.ir
0000-0002-5064-6112

اعضای هیات تحریریه

زهرابیگم حجازی زاده

اقلیم شناسی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/199/
hejazizadehkhu.ac.ir
0000-0003-3677-8044

حسنعلی آقاجانی کاسگری

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~hasanaliaghajani/
aghajaniumz.ac.ir
0000-0003-3993-345X

ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~shakeri/
a.shakeriumz.ac.ir
0000-0002-3286-3172

محسن شاطریان

اکوتوریسم استاددانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa
shateriankashanu.ac.ir
0000-0002-4125-0837

بهمن خسروی پور

ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/khosravipour/fa
khosravipourasnrukh.ac.ir
0000-0003-4898-1082

همت اله رورده

جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~roradeh/
h.roradehumz.ac.ir
0000-0002-4707-4133

صادق صالحی

جامعه شناسی محیط زیست دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~ssalehi/
s.salehiumz.ac.ir
0000-0003-2108-2132

مصطفی محمّدی

مدیریت گردشگری دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mostafamohammadi/
m.mohammadiumz.ac.ir
0000-0001-5654-9156

رحیم حیدری چیانه

جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.heidari
rheydaritabrizu.ac.ir
0000-0002-0278-1977

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نظمی کوزاک

گردشگری استاد دانشگاه آنادول ترکیه

avesis.anadolu.edu.tr/nkozak
nazmi.kozakgmail.com
0000-0002-0859-8874

آملیا توماسویچ

هتلداری استاد دانشگاه ورن کرواسی

www.bib.irb.hr/pregled/profil/28447
amelia.tomasevic13gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمّدرضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~rrezvani
rrezvaniut.ac.ir
0000-0003-0830-3666

احمد جعفری صمیمی

اقتصاد استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~jafarisa/
jafarisaumz.ac.ir
0000-0002-9047-6189

علی اصغر شالبافیان حسین آبادی

مدیریت استراتژیک استادیار دانشگاه سمنان

ashalbafian.profile.semnan.ac.ir/#about_me
ashalbafiansemnan.ac.ir
0000-0002-1842-4245

سید رمضان موسوی

آبخیزداری استادیار دانشگاه علوم کشاورزی

simap.sanru.ac.ir/homepage/srmmousavi/
srmmousavigmail.com
0000-0002-2157-5458

ویراستار انگلیسی

حسین بزرگیان

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~bozorgian/
h.bozorgianumz.ac.ir
0000-0002-1837-9763

ویراستار ادبی

شهرام احمدی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه مازندران

sh.ahmadiumz.ac.ir