اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صادق صالحی

جامعه شناسی محیط زیست دانشیار دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir

سردبیر

همت اله رورده

جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشیار دانشگاه مازندران

h.roradehumz.ac.ir

مدیر اجرایی

سیّد محمّد میرتقیان رودسری

مدیریت گردشگری کاندیدای دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

sm_mirtaghianatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد جعفری صمیمی

اقتصاد استاد تمام دانشگاه مازندران

jafarisaumz.ac.ir

محمّدرضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد تمام دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir

زهرابیگم حجازی زاده

اقلیم شناسی استاد تمام دانشگاه خوارزمی

hejazizadehkhu.ac.ir

حسنعلی آقاجانی کاسگری

مدیریت صنعتی استاد تمام دانشگاه مازندران

aghajaniumz.ac.ir

مهدی کروبی

ارتباطات اجتماعی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

drkaroubiatu.ac.ir

همت اله رورده

جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشیار دانشگاه مازندران

h.roradehumz.ac.ir

صادق صالحی

جامعه شناسی محیط زیست دانشیار دانشگاه مازندران

s.salehiumz.ac.ir

ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه مازندران

a.shakeriumz.ac.ir

مصطفی محمّدی

مدیریت گردشگری دانشیار دانشگاه مازندران

m.mohammadiumz.ac.ir

رحیم حیدری چیانه

جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

rheydaritabrizu.ac.ir

علی اصغر شالبافیان حسین آبادی

مدیریت استراتژیک استادیار دانشگاه سمنان

ashalbafiansemnan.ac.ir

سید رمضان موسوی

آبخیزداری استادیار دانشگاه علوم کشاورزی

srmmousavigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نظمی کوزاک

گردشگری استاد دانشگاه آنادول ترکیه

nazmi.kozakgmail.com

آملیا توماسویچ

هتلداری استاد دانشگاه ورن کرواسی

amelia.tomasevicesplanade.tel.hr

پاولین شلدون

گردشگری استاد دانشگاه هاوایی آمریکا

psheldonhawaii.edu

لونت آلتینی

کارآفرینی استاد دانشگاه آکسفورد بروکز انگلستان

laltinaybrookes.ac.uk

حسین آزادی

جغرافیای اقتصادی و اجتماعی استاد دانشگاه گنت بلژیک

hossein.azadiugent.be

ویراستار انگلیسی

حسین بزرگیان

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار دانشگاه مازندران

h.bozorgianumz.ac.ir

ویراستار ادبی

شهرام احمدی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه مازندران

sh.ahmadiumz.ac.ir