دریافت درجه علمی-پژوهشی فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری

بر اساس نامه شماره 60291/18/3 مورخ 30/4/1392 کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری موفق به کسب اعتبار علمی پژوهشی از شماره 1 تابستان سال 1391 تا تیر ماه 1394 شده است.