تبیین چالش‌ها و پیامدهای گردشگری خرید در شهر درگهان: پژوهشی در قالب روش شناسی کیفی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 بخش جغرافیا

چکیده

گردشگری خرید به عنوان یکی از انواع جذاب گردشگری، مورد توجه و استقبال تعداد زیادی از گردشگران در سطوح مختلف ملی و بین المللی بوده است. اما هر یک از مقصد‌های گردشگری خرید متناسب با شرایط مکانی– فضایی دارای نقاط قوت و ضعف هستند. شناسایی و هدایتگری علمی در این زمینه می‌تواند گام های اولیه برای پایداری این مقاصد گردشگری باشد. شهر درگهان در جزیره قشم، یکی از مقاصد گردشگری خرید در ایران شناخته می‌شود. هدف پژوهش حاضر، درک شرایط مکانی– فضایی این مقصد گردشگری خرید به شیوه پژوهش کیفی و با بهره‌گیری از دو رویکرد مدل امیک (سنجش ذینفعان محلی یا بومیان) و مدل اتیک (سنجش دیدگاه گردشگران یا غیر بومیان) است. بر اساس روش نمونه گیری نظری از دو گروه ذینفعان محلی (16 نفر) و گردشگران خرید (12 نفر) از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته، گردآوری اطلاعات میدانی و مطالعات اسنادی داده های لازم گردآوری شده است. مصاحبه های انجام شده تا جایی پیش رفت که منطق اشباع تئوریک حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بهرامپور، شعبانعلی(1387). مردم نگاری و کاربرد آن در ارتباطات، رسانه، شماره 73.
جلالی، رستم (1391). نمونه گیری در پژوهش های کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1 (4)، 310-320.
حاجی نژاد، علی؛ پور طاهری، مهدی؛ احمدی، علی(1388). تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی- فضایی مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر بانه)، پژوهش های جغرافیای انسانی،41 (70) 91-109.
حاجی‌نژاد، علی؛ احمدی، علی (1389). تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری، مطالعه موردی شهر بانه. دوفصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های بوم شناسی شهری, 1(2)، 7-22.
سلیمانی، منصور؛ محمد نژاد، علی؛ خدادادی، پروین؛ عطایی، وحید (1394). سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تأکید بر گردشگری خرید. اقتصاد و مدیریت شهری،3 (10)، 155-139.
شماعی، علی؛ علی اکبری، اسماعیل؛ موحد، علی؛ احمدی، علی(1397). تحلیل اثرات اجتماعی اقتصادی گردشگری تجاری در شهرهای مرزی –(مطالعه موردی: شهرهای بانه و سردشت) مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ( 2 ،) 323 – 342
غفاری مرندی، سمیرا (1390). بررسی ارتباط عوامل خرید فراغتی و رضایت از خرید گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی بازدید کننده از ایران). پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمد حسین ایمانی خوشخو؛ دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده گردشگری.
غلامی، محمد؛ نظری، ولی اله؛ مختاری ملک آبادی، رضا؛ زمانی، صادق (1395). تبیین پیامدهای گسترش گردشگری تجاری در مناطق روستایی (مورد: دهستان سیگار-شهرستان لامرد). فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، 6(22)، صص 203-216.
فرجی راد، خدر؛ پریشان، مجید؛ یاری حصار، ارسطو (1396).تحلیل چالش‌های توسعه گردشگری تجاری در شهر مرزی بانه از دیدگاه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری. نشریه گردشگری شهری،4(2), 1-15.
کرمی دهکردی، مهدی؛ کلانتری، خلیل؛ خراسانی، محمد امین. (1395). واکاوی کیفی مشکلات گردشگری روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نظریه مبنایی با تاکید بر روستای دیمه شهرستان کوهرنگ. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 5(19), 175-198.
مافی، عزت الله؛ سقایی، مهدی؛ جوانبخت قهفرخی، زهره (1390). تحلیلی بر گردشگری خرید در کلانشهرهای مذهبی مطالعه موردی:کلانشهر مشهد، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، قابل دسترس در سایت سیولیکا.
مرادنژاد، جمال(1392). ارزیابی عوامل موثر بر رضایت­مندی کلی گردشگران در مقاصد خرید مورد مطالعه: شهر مرزی بانه، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد نجارزاده و مشاوره علی اکبر بیدختی، دانشگاه سمنان، دانشکده گردشگری.
نصیری، اسماعیل؛ احمدی، علی (1393). تحلیل اثرات توسعه گردشگری تجاری بر تغییرات کالبدی-فضایی شهرها با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ANP مطالعه موردی: شهر بانه. جغرافیایی سرزمین, 11, 41-56
نیکدل، نرمین (1393). تحلیل کیفی نگرش جامعه میزبان نسبت به پیامدهای گردشگری (مطالعه موردی: بانه)، دوفصلنامه مطالعات گردشگری اجتماعی، دوره دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان، صص 1119-129.
Choi, M. J., Heo, C. Y., & Law, R. (2016). Progress in shopping tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(sup1), 1-24.
Crossley, John C., Jamieson, Lynn M., Brayley, Russell E. (2012) Introduction to commercial recreation and Tourism an Entrepreneurial Approach, Sixth edition, London, SAG More publishing
Delia, B. K., & WISKULSKI, T. (2012). Cross-border shopping at Polish borders. Tri-City and the Russian Tourists. Geo Journal of Tourism and Geosites, ISDN, 2065-0817.
Michalkó, G., & Rátz, T. (2006). Typically Female Features in Hungarian Shopping Tourism*. Migracijske i etničke teme, 22(1-2), 79-93.
Moscardo, G., 2004, Shopping as a destination attraction: an empirical examination of the role of shopping in tourists’ destination choice and experience”. Journal of Vacation Marketing, 10 (4), pp.294-307.
Randle, E. J., & Hoye, R. (2016). Stakeholder perception of regulating commercial tourism in Victorian National Parks, Australia. Tourism Management, 54, 138-149.
Timothy, D. J. (2005). Shopping tourism, retailing and leisure. Channel View Publications.
Turner, L. W., & Reisinger, Y. (2001). Shopping satisfaction for domestic tourists. Journal of Retailing and consumer services, 8(1), 15-27.
Virgil Nicula, Popsa. & Roxana, Elena. (2014) Business Tourism Market Developments, 21st International Economic Conference 2014, IECS 2014, 16-17 May 2014, Sibiu, Romania Procedia Economics and Finance, Vol.16, pp.703–712.
WTO -World Tourism Organization- (2014), AM Reports, Volume eight – Global Report on Shopping Tourism, UNWTO, Madrid.
WTO -World Tourism Organization- (2014), AM Reports, Volume eight – Global Report on Shopping Tourism, UNWTO, Madrid.
Zaidan, E. A. (2016). Tourism shopping and new urban entertainment: A case study of Dubai. Journal of Vacation Marketing, 22(1), 29-41.