واکاوی اثرات گردشگری بر حس مکان درجوامع مقصد با رویکرد مبتنی برنظریه زمینه‌ای، بررسی موردی: لواسان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گردشگری می‌تواند با تغییر مولفه‌های مکانی مقاصد گردشگری، بر حس مکان ساکنین محلی تاثیرگذار باشد و از آنجا که موفقیت صنعت گردشگری نیازمند ادراک مثبت جامعه میزبان است، این موضوع در سال‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته‌است. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد تا به واکاوی اثرات گردشگری بر حس مکان در شهر لواسان بپردازد. دراین راستا، پارادایم روشی پژوهش برساختی-تفسیری، روش شناسی آن کیفی و رویکرد مورد استفاده نظریه زمینه‌ای می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و ترکیب دو راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و نمونه‌گیری نظری و از طریق مصاحبه با 36 نفر از جامعه میزبان انجام شده‌است. داده‌های گردآوری شده درقالب 21 مقوله فرعی، 10مقوله اصلی و سرانجام مقوله محوری، کدگذاری و تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد رشد سریع گردشگری به دلیل موقعیت ویژه مکانی ، موجب تغییرات سریع مکانی و ادراکی از مولفه‌های معنایی مکان به‌ویژه معناهای احساسی و نمادین دراین مقصد شده که دستیابی به انطباق را برای جامعه محلی با مشکل روبرو ساخته‌‌است. این عوامل دربستر شرایط زمینه‌ای، باعث کنش‌هایی شده که حاصل آن کنش و نگرش منفی نسبت به گردشگران است و از دست رفتن پیوندهای هویتی و عاطفی با مکان منجربه کاهش حس مکان وکاهش حمایت از پدیده گردشگری شده‌است.

کلیدواژه‌ها


دانایی‌فرد، حسن، امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت، شماره‌ی2، پاییز وزمستان 1386: 97-69.
عظیمی هاشمی، مژگان، بستان، زهرا و اصغری، هادی (1396). مرور نظام مند مقالات پژوهشی درحوزه مطالعات اجتماعی گردشگری، شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور، دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، شماره‌ی9، بهاروتابستان 1396  :95-57.
کلالی، پریسا، مدیری، آتوسا (1391). تبیین نقش مولفه معنا در فرایند شکل‌گیری حس مکان، نشریه هنرهای زیبا، شماره‌ی2، تابستان 1391: 51-43.
محمدپور، احمد (1390). فراروش بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی ورفتاری، تهران: نشر جامعه شناسان.
Anggraini, L. M. (2015). Place attachment, Place identity and tourism in Jimbaran and Kuta, Bali University of Western Sydney. (Thesis). University of Western Sydney. Retrieved from http :/ hdl.handle.net/ 1959.7/ uws: 32139.
Boissevain, J. ed. (1996). Coping  with  tourists: European reactions to mass tourism. Oxford: Berghahn.
Canter, D. (1977). The psychology of place. London: Architectural press.
Eusebio, C. Vieira, A. l. , Lima, S.(2018). Place attachment, host-tourist interactions and residents towards tourism development: the case of Boa Vista Island in Cape Verde. Journal of Sustainable Tourism. 26(6), 890-909.
Cocola Gant, A. (2018). Struggling with the leisure class: Tourism, gentriication and displacement. (Doctoral Dissertation). Cardiff University. Retrieved fromhttp: //orca.cf.ac.uk/109288/.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing Grounded Theory, 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage.
 Farnum, J. Hall, T. & Kruger, L. (2005). Sense of place in natural resourse recreation and tourism: An evaluation and assessment of research findings. Portland, OR: USDA, Forest Service, Pacific Northwest Research Station.
Gibson, J. (1950). The perception of the visual world. Houghton Mifflin, Boston.
Gustafson, P. (2001). Meanings of  place: everyday experience and theoterical conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21(1), 5-16.
Horton, M. B. (2015). A divided community seeks Lokahi: An exploration of social change and sense of place in Kailua. (Thesis).University of Hawaii-Manoa.
 Jorgensen, B.S. & Stedman, R.C. (2001). Sense of place as an attitude: Lakeshore owners attitudes toward their properties. Journal of environmental psychology. 21(3), 233-248.
Huimin, Gu.& Ryan, C.(2008). Place attachment ,identity and community impacts of tourism,the case of Beijing hutong. Tourism management .29(4),637-647.
Jiven, G. & Larkham, P.J. (2003). Sense of place, authenticity and character: a commentary. Journal of Urban Design, 8(1),68-81.
Kamps, L. L. (2017). The tourist-resident encounter: impacts of tourism on the sense of place of Dutch students in inner-city Amsterdam. (Master thesis). Utrecht University.
Klein, J .T. (1990). Interdisciplinarity: History, theory and practice. Wayne state university press.
Lawson, R.,Williams, J., Young, T. &  Cossens, J. (1998). A comparison of residents attitudes towards tourism in new Zealand destinations. Tourism Management, 19(3), 247-256.
Low, S.M.&  Altman, I. (1992). Place Attachment: A conceptual inquiry, NewYork, plenum Press.
Manzo, L. (2003). Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with place. Journal of Environmental Psychology. 23(1), 47-61.
McKercher, B.Wang, D.& Park, E. (2015). Social impacts as a function of place change. Annals of Tourism Research, 50:52-66.
Mordue, T. (2005).Tourism,  performance and  social exclusion in Old York. Annals of Tourism Research. 32(1), 179-198.
Proshansky, H. M.,  Fabian, A.K., & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical world social ization of the self. Journal of Environmental Psychology. 3 (3), 57-83.
Repko, A.F. (2008). Interdisciplinary research: Process and theory. Sage.
Rezvani, M., Badri, S., Sepahvand, F., & Akbarian., R (2012), Second home tourism and its impact on improving the quality of life of rural residents (Case Study: QasranRudbar, city shemiranat), Studies and Research in Urban and Regional, 13(2), 23-40.
Smith, S. (2015). A Sense of Place: Place, culture and tourism. Tourism Recreation Research. 40(2), 220-233.
Snaith, T., & Haley, A. (1999). Residents opinion of tourism development in the historic city of York, England. Tourism Management. 20(5), 595-603.
Stokols, D. & Shumaker, S.A. (1981). People in places: A Transactional view of setting, In: Harvey, J.H. (ed). Cognition, social  behavior and the environment, ( 441-448), Lawrence Erlbaum Associates, US.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research, CA: Sage.
Stylidis, D. (2018). Place attachment, perception of place and residents support for tourism development. Tourism Planning & Development. 15(2), 188-210. 
Tuan, Y.F. (1977). Space and place: the perspective of experience. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Zhu, H., Liu, J., Wei, Z., Li, W & Wang, L. (2017). Residents attitudes towards sustainable tourism development in a historical-cultural village: Influence of perceived impacts, sense of place and tourism development potential .Sustainability. 9(1), 61-76.