توسعه صنعت گردشگری با رویکرد بازاریابی سولومو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت - دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در بازارهای به شدت رقابتی امروز، بازاریاب‌ها و مدیران مقاصد گردشگری به طور فزاینده‌ای به دنبال تاثیرگذاری بر رفتار گردشگران هستند. در سال‌های اخیر، توسعه گسترده رسانه‌های اجتماعی، خدمات مبتنی بر مکان و تکنولوژی تلفن همراه منجر به ظهور مفهوم بازاریابی سولومو شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی سولومو بر نیات رفتاری گردشگران و ارزش ویژه برند مقصد است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش گردشگرانی است که در 5 سال اخیر از یکی از شهرهای اصفهان، شیراز یا شوش بازدید کرده‌اند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه آنلاین و نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. فرضیه‌های پژوهش در قالب مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار Smart-PLS3 تحلیل شد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بازاریابی سولومو بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری و نیات رفتاری گردشگران تاثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین، ارزش ویژه برند در تاثیرگذاری بازاریابی سولومو بر نیات رفتاری گردشگران، نقش میانجی ایفا می‌کند.
بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از بازاریابی سولومو می‌تواند ضمن ارتقای ارزش ویژه برند مقصد گردشگری، تغییرات مطلوب را در نیات رفتاری گردشگران ایجاد کند. در نتیجه، مدیران می‌توانند از این بازاریابی، جهت توسعه بیشتر صنعت گردشگری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


-     آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی (1391). مدل‌سازی مسیری- ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزار Smart- PLS. تهران: نگاه دانش.
-     حاجی‌کریمی، عباسعلی؛ رضایی‌دولت‌آبادی، حسین؛ یوسفیان، مهسا (1393). تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر قصد بازدید مجدد بر اساس الگوی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی: شهر اصفهان). چشم انداز مدیریت بازرگانی،  (19)، 13-31.
-     دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ و آذر، عادل. (1393). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار- اشراقی. چاپ نهم.
-     داوری، علی؛ و رضازاده، آرش. (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزارPLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-     سجادیان، فاطمه؛ شیخ، رضا؛ سوری، محمداحسان (1395). شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار تبلیغات کلامی در بازاریایی مقاصد گردشگری بارویکرد تئوری مجموعه راف و نتنوگرافی. مطالعه موردی: شیراز، اصفهان، تهران. گردشگری و توسعه، 5(9)، 98-117.
-     محمدپور‌ زرندی، حسین؛ امیرکبیری، علیرضا؛ کجوری، حمیدرضا (1396). تعیین رابطه شهرت سازمانی و نیات رفتاری شهروندان (مورد مطالعه: مشتریان بانک شهر). اقتصاد و مدیریت شهری. 5(4)، 99-111.
-     نظری، محسن؛ میرا، سید‌ابوالقاسم؛ اسماعیلی، سعیده (1397). تاثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: آژانس‌های مسافرتی شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری، 13(41)، 57-82.
-     یاسوری، مجید؛ شاکری‌نیا، ایرج؛ شفیعی‌ماسوله، سیده‌سمیرا (1394). ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران بندر انزلی). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. 4(13)، 206-229.
-     یوسفی، جواد (1397). تحلیل اهمیت – عملکرد خدمات گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 7(24)، 38-58.
 
-Amirkhanpour, M., Vrontis, D., & Thrassou, A. (2014). Mobile marketing: a contemporary strategic perspective. International Journal of Technology Marketing, 9(3), 252-269.
-Behera, R.K., Guansekaran, A., Gupta, S. Kamboj, S., & Bala, P.K. (2019). Personalized digital marketing recommender engine. Journal of Retail & Consumer Services, https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.026.
-Bianchi, C., Pike, S., & Lings, I. (2014). Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE).Tourism Management, 42, 215-223.
-Chekalina, T., Fuchs, M., & Lexhagen, M. (2018). Destination brand promise: The core of customer-based brand equity modeling. Tourism Analysis, 23(1), 93-107.
-Chen, C.F., & Chen, F.S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction & behavioral intentions for heritage tourists. Tourism Management, 31(1), 29-35.
-Chen, S.C., & Lin, C.P. (2019). Understanding the effect of social media marketing activities: the mediation of social identification, perceived value & satisfaction. Technological Forecasting & Social Change,140, 22-32.
-Chi, H.K., Huang, K.C., & Nguyen, H.M. (2020). Elements of destination brand equity and destination familiarity regarding travel intention. Journal of Retailing and Consumer Services, https://doi.org/10.1016/j.jretconser. 52.
-Farjam, S., & Hongyi, X. (2015). Reviewing the concept of brand equity and evaluating consumer-based brand equity (cbbe) models. International Journal of Management Science & Business Administration,1(8), 14-29.
-Ghaleno, M.R., Zavareh, M.R., & Bahrami, E. (2016). Effect of mobile marketing on customer-oriented brand equity in insurance industry. International Journal of Management, Accounting & Economics. 3(3), 185-201.
-Gorgani, M.R.N. (2016). The impact of social network media on brand equity in SMEs. European Journal of Sustainable Development,5(3), 239-244.
-Hsieh, C.M., Park, S.H., & McNally, R. (2016). Application of the extended theory of planned behaviorto intention to travel to Japan among Taiwanese youth: Investigating the moderating effect of past visit experience. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(5), 717-729.
-Jashari, F., & Rrustemi, V. (2017). The impact of social media on consumer behavior- case study Kosovo. Journal of Knowledge Management, Economics & Information Technology,7(1), 1-21.
-Karman, A.M. (2015). The impact of social media marketing on brand equity toward the purchase intention of starbuks Indonesia. iBuss Management, 3(2), 77-88.
-Kavisekera, S., & Abeysekera, N. (2016). Effect of social media on brand equity of online companies. Management & Marketing, 14(2), 201-216.
-Kim, H. K., & Lee, T. (2018). Brand equity of a tourist destination. Sustainability,10(431), 1-21.
-Kotsi, F., Pike, S., & Gottlieb, U. (2018). Consumer-based brand equity (CBBE) in the context of international stopover destination: Perceptions of Dubai in France & Australia.Tourism Management,69, 297- 306.
-Laksamana, P. (2018). Impact of social media marketing on purchase intention and brand loyalty: evidence from Indonesia's banking industry. International Review of Management and Marketing, 8(1), 13-18.
-Lee, Y.C. (2018). Comparing factors affecting attitudes toward LBA and SoLoMo advertising. Information System and E-Business Management, 16(2), 357-381.
-Lin, R.X., & Yang, H.L. (2016). The moderate role of perceived surveillance for value perception in SOLOMO services continuance. In PACIS, (p. 96).
-Monavvarian, A., Asgari, N., & Hosinabadi, A.R. (2015). Studying the effects of brand equity on the consumers responses in the service markets. International Journal of Economics, Commerce & Management,3(3), 1-18.
-Prahalad, C.K., & Ramaswamy, V. (2004). Co- creation experiences: the next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.
-Plume, C., Dwivedi, Y.,  & Slade, E.  (2016). Social media in the marketing context (a state of the art analysis and future directions).  United kingdom: Chandos Publishing.
-Rauschnabel, P.A.,  Felix, R., & Hinsch, C. (2019). Augmented reality marketing: How mobile AR-apps can improve brands through inspiration. Journal of Retailing & Consumer Services, 49, 43-53.
-Reznickova, M., & Zauskova, A. (2019). SOLOMO marketing in the eco-innovations of business entities. 14th European conference on innovation & entrepreneurship. Kalamata: Greece.
-Satvati, R.S., Rabei, M., & Rasoli, K. (2016). Studying the relationship between brand equity & consumer behavior. International Review, (1-2), 153- 163.
-Seo, E., & Park, J. (2018). A study on the effects of social media marketing avtivities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management,66, 36-41.
-Tajvidi, M., Wang, Y., Hajli, N., & Lov, P. (2017). Brand value co-creation in social commerce: the role of interactivity, social support and relationship quality. Computers in Human Behavior, DOI:10.2016/j.chb.101711.006.
-Tarabasz, A., Patwa, N., Kkanzadee, K., Chaudhary, A., Jain, N., Basu, S., & Deepadhar, S. (2017). Factors affecting customer engagement in shopping malls through SOLOMO. (social, local, mobile) application. The International Journal of Management, 6 (4), 23-39.
-Yang, H.L., & Lin, R.X. (2017). Determinants of the intention to continue use of SoLoMo services: Consumption values and the moderating effects of overloads. Consumer in Human Behavior, 73, 583-595.
-Yang, Y., Liu, X., & Li, J. (2015). How customer experience affects the customer - based brand equity for tourism destinations.Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(1), 97-113.
-Yousaf, A., Amin, I., & Gupta, A. (2017). Conceptualizing tourist based brand equity pyramid: an application of Keller brand pyramid model to destinations. Tourism and Hospitality Management, 23(1), 119-137.
ty, Tourists Behavioral Intentions.