نقش حمل و نقل هوایی، هتل ها و رستوران ها در رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

علیرغم اهمیت صنعت گردشگری در رشد اقتصادی کشورها، باید توجه داشت که گسترش زیر ساخت های مناسب در صنایع مرتبط با گردشگری، پیش نیاز توسعه این صنعت و الزامات جذب گردشگر در هر کشور بوده و نقش مهمی در چگونگی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. در این مطالعه نقش و اهمیت صنایع مرتبط با گردشگری (شامل حمل و نقل هوایی، هتل ها و رستوران ها) در رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. الگوسازی پژوهش بر اساس داده های سری زمانی دوره زمانی 96-1358 با توجه به داده‌های سالیانه صورت گرفته و روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه برآورد گردیده است.
نتایج تجربی به دست آمده حاکی از این است که گردشگری، چشم اندازهای رشد اقتصادی در ایران را بهبود بخشیده و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود و همچنین توسعه حمل و نقل هوایی، هتل ها و رستوران ها نیز تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اقتصادی، حساب های ملی ایران.
-         دایی کریم زاده و همکاران. (1392)، عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 8، شماره 23، پائیز 1392
-         دهگانی، زهرا. (1389). " بررسی سیستم حمل و نقل و تاثیر آن بر صنعت گردشگری". همایش منطقه ای توریسم و توسعه
-         سقایی، محسن. (1392). " تحلیلی بر تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری مذهبی مورد مطالعه: فرودگاه مشهد". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28 شماره 3، شماره پیاپی 110، ص 86-73.
-         شمس، فواد. (1395). " اهمیت هتل سازی در پیشرفت صنعت گردشگری". روزنامه ابتکار.
-         فقفوریان، مهسا. (1391). " بررسی نقش هتل های بوتیک در جذب گردشگر برای توسعه اقتصادی شهرها". چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری.
-         نظریان، اصغر. قادری، اسماعیل و حقیقی، عبدالرضا. (1389). "نقش حمل و نقل هوایی در توسعه صنعت توریسم با تاکید بر فرودگاه بین المللی ارومیه". جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره سوم.
- یاوری، کاظم، رضاقلی زاده، مهدیه و آقایی، مجید و مصطفوی، محمدحسن (1388). تاثیر مخارج توریسم بررشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91، 242-219.
- یوسفی شهر، هانیه؛ حسن زاده دلیر، کریم و باقری، کریم. (1393). " ارزیابی زیرساخت های گردشگری با تاکید بر محورهای ارتباطی و توقفگاه ها از دیدگاه گردشگران (منطقه تاریخی – فرهنگی تبریز)". فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 3، شماره 12، 44-25.
 
 
- Archer, B. (1995). Importance of tourism for the economy of Bermuda. Annals of Tourism Research, 22(4), 918–930.
- Balaguer, L., & Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: The Spanish case. Applied Economics, 34(7), 877–884.
- Barros, Vera Gouveia. (2012). “Transportation Choice and Tourists' Behaviour”. Tourism Economics, https://doi.org/10.5367/te.2012.0123
- Chen, Ming, Hsiang. (2007). “Interactions between business conditions and financial performance of tourism firms: Evidence from China and Taiwan “. Tourism Management, 28, pp: 188-203.
- Corgel, J. (2004). Predictive powers of hotel cycles. Available from http://www.hotel-online.com/News/PR2004_3rd/Aug04_PKFLodging.html [Accessed 02.07.07].
- Cortes-Jimenez, I. and Pulina, M. (2006).” A Further step into the ELGH and TLGH for Spain and Italy.
- Costello, D. M. (1993). A cross-country, cross-industry comparison of productivity growth. Journal of Political Economy, 101(2), 207–222
- Durbarry, R. (2002). The economic contribution of tourism in Mauritius. Annals of Tourism Research, 29(3), 862–865.
- Dritsakis, N. (2004). Tourism as a long-run economic growth factor: an empirical investigation for Greece using causality analysis. Tourism Economics, 10(3), 305–316.
- Dwyer, L., Forsyth, P., Madden, J., & Spurr, R. (2000). Economic impacts of inbound tourism under different assumptions regarding the macroeconomy. Current Issues in Tourism, 3(4), 325–363.
- Kim, H. J., Chen, M. H., & Jang, S. C. (2006). Tourism expansion and economic development: the case of Taiwan. Tourism Management, 27, 925–933.
- Kreishan, Fuad M.M. (2010).Tourism and Economic Growth:the case of Jordon.European Journal of Social Sciences-Volume 15,Number 2.
- Marin. D, (1992), " Is The Export-Led Hypothesis Valid for Industrializae Countries?", Review of Economics and Statistics, 74:678-688
- Masadeh, Raed; Nasseef, Mohammed Abdullah; Sunna, Carina; suliman, Mohammd and Albawab; Monther. (2017). “The Effect of Hotel Development on Sustainable Tourism Development”.  International Journal of Business Administration, Vol. 8, No. 4.
- Mill, R. C., & Morrison, A. M. (2002). The tourism system (4th ed.). Iowa, Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company.
- Oh. Chi-Ok, (2005), "The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy", Tourism Management 26, pp. 39–44.
- Pesaran, M., Y. Shin, and R. Smith. (2001). "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships." Journal of Applied Econometrics 16:289- 326.
- Rahbari, Mehdi, (2005), "Tourism & Sustainable Development, Symposium on the Role of Tourism in Development of Mazandaran Province", Resanesh Publications, Tehran, Iran
- Ridderstaat, J, Croese, R & Nijkam, p (2013).  Modelling Tourism Development and Long-run Economic Growth in Aruba, Tinbergen Institute Discussion, 145-167.
- Sahli, M., & Nowak, J. J. (2007). Does inbound tourism benefit developing countries? A trade theoretic approach. Journal of Travel Research, 45(4), 426–434.
- Sanjaya, Basnet. (2015). “Air Transportation and its Impact Upon the Tourism Industry of Nepal”. Bachelor’s Thesis Centria University of Applied Sciences.
- Solow, R, (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth," Quarterly Journal of Economics, 70:65-94.
- Tang, Chun-Hung (Hugo) and Jang, SooCheong (Shawn), (2009), The tourism–economy causality in the United States: A sub-industry level examination, Tourism Management 30; 553–558.
- World Tourism Organization (WTO)