برنامه‌ریزی راهبردی توسعه کسب‌و‌کار‌های گردشگری شهر مشهد با استفاده از تکنیک متا‌سوات Meta-SWOT

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف برنامه‌ریزی راهبردی توسعه کسب‌کارهای گردشگری با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی‌ها‌ و قابلیت‌های شهر مشهد با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می-پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان حوزه گردشگری شهر مشهد تشکیل می‌دهند. جهت ‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار متاسوات استفاده شد. نتایج به دست آمده از نقشه رقابتی حاکی از آن است که کسب‌وکار‌های خدماتی حوزه سلامت مهمترین رقیب کسب‌وکارهای خدماتی حوزه گردشگری محسوب می‌شوند. وجود بارگاه مقدس امام رضا علیه‌السلام، حضور سالانه بیش از 28 میلیون زائر در شهر مشهد و وجود مراکز متعدد تجاری و تفریحی به ترتیب با ضریب اهمیت 26%، 11% و 9% مهم‌ترین منابع، توانایی‌ها‌ و قابلیت‌ها هستند. نوسانات شدید نرخ ارز، عدم وجود اعتماد در روابط بازرگانی خارجی و داخلی، افزایش تورم، تحریم‌های سیاسی بین‌الملل، روند رو به رشد تجارت الکترونیک نیز با اندازه حباب 5 دارای بیشترین اثرگذاری بر توسعه کسب‌وکارهای خدماتی حوزه گردشگری می‌باشند. ارائه خدمات گردشگری در بستر ابزارهای تجارت الکترونیک همچون وب سایت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی و توسعه رابطه گردشگران داخلی و خارجی با کسب‌وکارهای گردشگری از طریق وب سایت‌های B2C به عنوان برخی از مهم‌ترین راهبردها ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. باقریان، علی؛ سیدی، سیدحسین؛جودت چافی، حسین و بیدگلی، محمد رضا (۱۳۹۵) ضرورت توجه به توسعه خدمات جدید و الگوی توسعه اسلامی- ایرانی در راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات. دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز تهران.
 2. براتی، جواد؛ رسول زاده، مریم؛ رفیعی دارانی، هادی؛ مظهری، محمد (1393). مدیریت راهبردی در فضای کسب­و­کار اقتصاد شهری (مطالعه موردی: گردشگری مذهبی شهر مشهد مقدس). اقتصاد و مدیریت شهری، 6(2)، 109-126.
 3. چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار (1396). بازیابی شده 19 فروردین، 1397، بر گرفته شده از https://www.amar.org.ir.
 4. داودی، علی. (1394). تجزیه و تحلیل رقبا و راهبردهای رقابتی در حوزه کسب­وکار. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 188، دی ماه 1394. استان سمنان، سمنان.
 5. شاکرمی، نعمت؛ اجزا­شکوهی، محمد و منصورزاده، علی محمد. (1397). برنامه­ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه­ای با استفاده از تکنیکMeta-SWOT.فصلنامه مطالعات شهری. 7(26). 17-30.
 6. قائد­رحمتی، صفر و خاوریان­گرمسیر، امیر رضا (1395). نقش تکنیکMeta SWOT در برنامه­ریزی راهبردی گردشگری شهر یزد، برنامه­ریزی و آمایش فضا.21(20).179-206.
  1. وب سازمان جهانی نظاره­گر کارآفرینی (2008). بازیابی شده 29 فروردین، 1397، برگرفته شده از https://www.gemconsortium.org.
  2. وب سایت بانک جهانی (2006). بازیابی شده 29 فروردین، 1397، برگرفته شده از https://data.worldbank.org.
 7. یعقوبی­منظری، پریسا و آقامیری، سیدامید. (1396). تعیین راهبردهای توسعه­ی پایدار صنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات در راستای اهداف سند چشم­انداز این صنعت. فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ. 5(9). 73-86.
 8. Agarwal, R. W. Grassl & J. Pahl, (2012). Meta-SWOT: Introducing a New Strategic Planning Tool. Journal of Business Strategy, 33(2), 12-21.
 9. Aldehayyat, J. S. and Anchor, J.R. (2008). Strategic planning tools and techniques in Jordan: awareness and use. Strategic Change 17(7-8), 281-293.
 10. Barney, J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17, 99-120.
 11. Berg, J. and Cazes, S. (2007). , "The Doing Business Indicators: Measurement Issues and Political Implications, Employment Analysis and Research Unit", Economic and Labor Market Analysis Department, Geneva: ILO.
 12. Bryson, J. M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, (1), John Wiley & Sons.
 13. Fleisher, C.S. and Bensoussan, B.E. (2002). Strategic and Competitive Analysis:Methods and Techniques for Analyzing Business Competition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 14. Galbreath, J. and Galvin, P. (2004, August). Which resources matter? A fine-grained test of the resource-based view of the firm, Academy of Management Proceedings, 1, 1-6.
 15. Miller, D. R. Eisenstat & N. Foote (2002). Strategy from the Inside Out, California Management Review. 44(3), 37-54.
 16. Mintzberg, H. (1994). The Rise and fall of Strategic Planning, Prentice Hall, Hertfordshire, UK.
 17. Rudenko, L. Zaitseva, N. Larionova, A. Chudnovskiy, A. and Vinogradova, M. (2015). Socio-Economic Role of Service-Sector Small Business in Sustainable Development of the Russian Economy. European Research Studies, (18)3, 223-238.
 18. Stonehouse, G. and Pemberton, J. (2002). Strategic Planning in SMEs-Some Empirical Findings, Management Decision, 40(9): 853-861.