تعیین کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی آموزش هتلداری براساس عناصر نه گانه فرانسیس کلاین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

3 دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران

چکیده

امروزه توجه به ابعاد کاربردی مباحث ارائه شده در برنامه‌درسی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد، در این راستا، بسیاری از پژوهش‌ها به بررسی ابعاد برنامه‌درسی به ویژه در حوزه اشتغال و کمک به توسعه توان اقتصادی افراد و جامعه صورت پذیرفته است. در صنعت گردشگری، حوزه هتلداری یکی از قلمروهای پرجاذبه است که در سالهای اخیر با رویکرد آموزش منابع انسانی، گامهای قابل توجهی برداشته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت درونی و بیرونی دوره آموزشی هتلداری براساس عناصر نه گانه فرانسیس کلاین، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش ، شامل کلیه مدرسان (20 مدرس)، کارفرمایان (70 کارفرما)، و دانشجویان مرکز علمی– کاربردی هتلداری ساری(100 دانشجو) است، که با توجه به کم بودن حجم جامعه، اندازه نمونه، برابر با حجم جامعه انتخاب شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در تمام مولفه‌های مورد بررسی (اهداف برنامه‌درسی؛ محتوای آموزشی؛ فعالیت‌های یادگیری؛ راهبردهای یاددهی-یادگیری؛ مواد آموزشی؛ گروه‌بندی؛ زمان؛ مکان؛ ارزشیابی؛ مطلوبیت رضایت مشتری ، اشتغال به کار فارغ‌التحصیلان و ارتباط با نیازهای بازارکار)، میانگین مورد نظر بالاتر از حد متوسط (3)، بوده که نشان از وضعیت مطلوب متغیرهای مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی کافوری، کیمیا؛ ملکی، حسن و خسروی بابادی، علی اکبر (1394). بررسی نقش عناصر برنامه‌درسی کلاین در افت تحصیلی درس ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکای برنامه درسی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دوره دوم، شماره 17 (پیاپی 44)، ص 62-50 .
احدیان، محمد (1386). مقدمات تکنولوژی آموزشی، (ویرایش چهارم)، تهران: نشربشری.
احمدی داغداری، حمید (1393). اهمیت وضرورت ارزشیابی برنامه های درسی، کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، صص17-11
احمدی، پروین، رضازاده، فاطمه بیگم و گنجی، فاطمه (1392). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشا نویسی دانش‌آموزان شهرستان ساوه، پژوهش‌های آموزش و یادگیری، سال 21، دوره 5، صص 97-112
احمدی، عباس؛ یحیی زاده فرد، محمود (1390). بررسی وضعیت استفاده از بازاریابی رابطه ای برای ارتباط با مشتری در صنعت هتلداری( مطالعه ی موردی: هتل پرشین پالاس). مدیریت بازرگانی، دوره 3(شماره 8)، صص 23 تا 40.
امین زاده، حسن محمد (1382). نقش ارزشیابی در میزان بهر ه‌وری و اثربخشی استانداردها در آموزش و پرورش. همایش علمی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش (بارویکردمنابع انسانی)، تهران: دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها.
آقازاده، محرم؛ احدیان، محمد (1387). راهنمای عملی برنامه ریزی درسی (چاپ دوم). تهران: پیوند نو.
جعفری کوخالو، رقیه (1387). مقایسه سودمندی روش‌های آموزشی نوین و سنتی از نظر دستاوردهای شناختی، عاطفی و رفتاری، فصلنامه تعلیم وتربیت؛ سال بیست و پنجم، شماره 1
حسینی، میرقاسم، رحمان پور، محمد و احمدرضا، نصر اصفهانی (1395). میزان رعایت اصول علمی در تدوین هدف‌های برنامه‌درسی تحصیلات تکمیلی، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال 13، دوره 2، شماره 21، صص 56-69
حیدری، علی اصغر (1392). آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان هتل های پنج ستاره تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.(دانشگاه علامه طباطبائی تهران).
حیدری، فائزه؛ احمدی، غلامعلی (1392). شناسایی مشکلات فرایند ارزشیابی برنامه های درسی و ارائه راهکارهایی برای رفع آن. سال دهم، دوره دوم(شماره9)، صص136-126.
خورشیدی، عباس. (1382). روش‌ها و فنون تدریس، تهران، انتشارات یسطرون.
ربیعی، مهدی؛ محبی امین، سکینه و حاجی خواجه لو، صالح رشید (1389). ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره آموزش مجازی  دانشگاه فردوسی مشهد. مجله افق توسعه آموزش پزشکی، دوره 4، (شماره1)، صص30-36.
رضایی، محمدهاشم، پاک سرشت، محمدجعفر (1387). تاثیر دیدگاه‌های معرفت شناختی بر فعالیت‌های یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی باز و از راه دور، اندیشه های نوین تربیتی، دوره 4، شماره 3، صص 9-36
ستاری، صدرالدین و جعفرنژاد، عبدالرضا (1389). عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی  یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران، فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 1، شماره 2، صص 5-20
سعیدنیا، وحیده (1389). ارزشیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی براساس نظرات مدرسان ودانشجویان با استفاده از عناصربرنامه درسی فرانسیس کلاین، پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه تبریز).
شفیعی ، ناهید (1383). ارزشیابی کیفیت درونی وبیرونی برنامه درسی رشته آموزش بزرگسالان مقطع کارشناسی ارشد از سال 1373تا سال 1382در دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.(دانشگاه شهید بهشتی).
شکاری، عباس و خدادادی، مهدی (1390). کاربست اصول و معیار های سازمان‌دهی محتوای برنامه‌ی درسی تاریخ ایران و جهان در دوره‌ی متوسطه. پژوهش‌های برنامه‌درسی، دوره ی اول، شماره‌ی دوم، صص 57-80
شکورزاده، رضا؛ ملکی، حسن و قصابی چورسی، مهدی (1393). کیفیت سنجی برنامه های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی. فصلنامه روانشناسی تربیت، سال دهم(شماره 34)،  صص67-92.
عبدی، علی (1384). ارزیابی کیفیت برنامه درسی برنامه‌درسی در دانشکده تحصیلات تکمیلی. پایانامه کارشناسی ارشد (دانشگاه علامه طباطبایی تهران).
فتحی اجارگاه، کوروش؛ شفیعی، ناهید (1386). ارزیابی کیفیت برنامه های درسی دانشگاهی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول(شماره5)، صص1-26.
فتحی واجارگاه، کوروش (1383). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: ایران زمین.
فتحی واجارگاه، کوروش (1393). اصول ومفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات علم استادان.
فروتن فرد، نرجس (1388). ارزیابی اثربخشی نظام آموزشی کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان باتاکید بر عناصر نه گانه فرانسیس کلاین، پایان نامه کارشناسی ارشد.(دانشگاه پیام نور تهران).
قادری، حمید؛ شکاری، عباس (1393). ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، سال یازدهم، دوره دوم (شماره 14)، صص162-147.
قره‌باغی، شراره و محمدی، زهرا (1389)، فعالیت یادگیری بحث، محله راهبردهای آموزش، دوره 3، شماره 1، صص 35-39
قورچیان، نادر­قلی؛ تن­ساز، فروغ (1374). سیمای روند تحولات برنامه درسی به عنوان یک رشته تخصصی از جهان باستان تا جهان امروز. تهران: موًسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.
ملکی، حسن (1386). "برنامه ریزی درسی(راهنمای عمل)" (ویرایش دوم)، مشهد: پیام اندیشه.
ملکی، حسن (1394). مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسطه. تهران: سمت.
ملکی، حسن؛ محمدی مهر، مژگان (1388). فرایندارزشیابی های برنامه درسی. مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال چهارم، (شماره 2) ، شماره مسلسل7، صص31-36.
موسی پور، نعمت (۱۳۸۵).زمان آموزش، سند ملی آموزش و پرورش کمیته مطالعات نظری خرده نظام برنامه‌ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی. تهران.
موسی پور، نعمت ا…، (۱۳۷۸). روند تحولات عنصر زمان در برنامه‌های درسی مقطع ابتدایی ایران، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال پانزدهم، شماره‌ی ۱
مومنی، حسین و زارعیان، غلامرضا (1389). نقش و کارکرد ارزشیابی در مراحل تدوین برنامه‌درسی، راهبردهای آموزش، دوره 3، شماره 2، صص 67-72
مهدی زاده، امیرحسین؛ شفیعی، ناهید (1388). ارزیابی کیفیت برنامه های درسی رشته های آموزش معلمان". فصلنامه روانشناسی تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال اول(شماره 1)، صص46-60 .
مهر محمدی، محمود (1389). برنامه درسی نظرگاهها،رویکردهاوچشم اندازها (چاپ دوم). قدس رضوی: شرکت بهنشر.
مهرمحمدی، محمود (1381). بررسی تطبیقی نظام برنامه­ریزی درسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان. مجموعه مقالات برنامه درسی، نظرگاه­ها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد مقدس: آستان قدس رضوی.
نجفی، موسی و پیراسته، مریم (1387) عوامل موثر بر رضایت مشتری، مجله مدیریت، سال 19، شماره 135
یزدانی، فریدون (1394). روش‌های سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دانشگاه پیام نور.