شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت در راستای توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سرباز)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 حق التدریس

3 دانشجو

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت در راستای توسعه گردشگری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نظر روش، کیفی و کمی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه 23 سؤالی محقق ساخته بود. پرسشنامه دارای روایی صوری بود و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 814/0 برآورد گردید. جامعه آماری مربوط به مطالعه کیفی، اساتید گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان با تعداد 14 نفر بودند. برای نمونه‌گیری در تحلیل کیفی از روش نمونه‌گیری متوالی و برای تایید تعداد آن از نظریه اشباع استفاده شد. جامعه آماری مربوط به مطالعه کمی، متخصصین حوزه گردشگری شامل، کارشناسان و فعالان مرتبط با گردشگری در ادارات میراث فرهنگی، فرمانداری، بخشداری، محیط‌زیست، شهرداری سرباز به تعداد 85 نفر می‌باشند که بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس تمام آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که در مجموع پنج عامل، اجتماعی - فرهنگی، کالبدی، عملکرد پلیس، اعتمادسازی و زیرساختی به‌عنوان عوامل مؤثر بر امنیت در راستای توسعه گردشگری می‌باشند که پس از رتبه‌بندی آن‌ها عامل عملکرد پلیس در حوزه گردشگری با میانگین رتبه‌ای 73/3 و عامل زیرساختی گردشگری با 17/3 به ترتیب در بالاترین و پایین ترین درجه اهمیت اهمیت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، مرتضی؛ محمدیه، احمد؛ امیری، علی و عمرانی، غلامرضا (1394). الگوی امنیت در توسعه گردشگری، نخستین کنفرانس بین‌المللی گردشگری، جغرافیا و باستان‌شناسی، تهران، مرکز همایش‌های توسعه ایران.
ابراهیم‌زاده‌گنجی، سیده‌زینب، شیرخدایی، میثم و حسینی، ابولحین (1395). تبیین نقش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب‌سایت‌های گردشگری، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره11، شمار34، صص111-129.
باقریان‌جلودار، مصطفی؛ شبیری، سیدمحمد و پورهولاری، فضه (1397). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران، مطالعه موردی: گردشگران بابلسر، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 7، شماره 25، صص 25-45.
پورباقرکردی، سیدمهدی و رضایی، سپیده (1397). نقش امنیت و شناسایی کانون‌های ناامن گردشگری در افزایش شمار گردشگران به استان همدان در سال 1395، پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال 9، شماره 2، پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، صص 55-68.
پورسید، سیدمریم و پورفیکویی، سیدعلی (1394). نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهرستان رشت)، دانش انتظامی گیلان، سال 4، شماره 14، صص 1-17.
جسارتی، عسگر و آقایی، واحد (1393). نقش ارتقا امنیت در توسعه گردشگری استان اردبیل، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره5، صص 125-148.
حاجی‌اسماعیلی، لیلا و کیان‌پور، مسعود (1393). امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره دوم، صص 60-45.
خواجونداحمدی، عیسی؛ نوابخش، مهرداد و فتحی، سروش (1396). واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای صنعت گردشگری در استان مازندران، جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال 7، شماره 4، صص 169-185.
دوزنده‌ضیابری، فاطمه و آمار، تیمور (1398). نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری بعنوان راهکار بین‌المللی، با استفاده از روش DEMATEL، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 11، شماره 4، صص 89-101.
ده‌ده‌زاده‌سیلابی، پروین و احمدی‌فرد، نرگس (1398). تعیین پیشران‌های کلیدی موثر بر توسعه گردشگری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان مازندران). جغرافیا و پایداری محیط، شماره 30، صص 73-89.
ذره‌پرور، مرتضی و وفادار، حدیث (1394). گردشگری، امنیت، توسعه (موردشناسی شهر کرمان 1394)، همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری، موسسه علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع.
ربانی، رسول؛ شاهیوندی، احمد، دهقان‌نیا، محمدمنصور و ناظرحضرت، جعفر (1390). نقش پلیس در تامین امنیت و جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)، مطالعات امنیت اجتماعی، اصفهان، صص 39-60.
رسول‌زاده‌اقدام، صمد؛ میرمحمدتبار، سیداحمد، عدلی‌پور، صمد و زینی‌وند، یوسف (1395). فرصت‌ها و محدودیت‌های صنعت گردشگری در ایران، مطالعات جامعه‌شناسی، سال 8، شماره 30، صص 63-80.
رضانژاد، مرضیه؛ کاظمی، موسی؛ رفعیان، مجتبی و رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا (1394). الگوی فضایی اندام‌وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دوره 4، شماره 11، صص 69-84.
شربتی، اکبر و عموزاد مهد یرجی، حسین (1395). تحلیلی بر نقش امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های آق‌قلا و گمیشان استان گلستان)، علوم و فنون مرزی، سال هفتم، شماره یکم، صص: 46-23.
شکوهی‌منش، محمد؛ یزدانی، محمدرضا و جعفری، سکینه (1396). تدوین الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم، علون و فنون نظامی، سال 13، شماره 40، صص 113-141.
شهرآشوب، حسن (1396). مطالعه تأثیر کارآفرینی بر امنیت اجتماعی، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره سوم، شماره یکم، صص: 11-1.
صافدل، حسن و کشاورز، لقمان (1398). تدوین الگوی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال 8، شماره 2، صص 63-76.
صفری‌علی‌اکبری، مسعود؛ احمدیان‌فرد، کرم؛ صادقی، حجت اله و غلامیان حسین‌آبادی، سمیه، (1397). شناختوتحلیل امنیت اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: استان اصفهان)، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 13، شماره 2، صص: 501-481.
کمال‌زئی، هارون؛ حسینی، عدنان؛ آبتین، عبدالعزیز و بلوچ، ملابخش (1396). بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی در مناطق گردشگری روستایی شهرستان سرباز، دومین همایش بین‌المللی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پاک، 9 اسفندماه 1396، زاهدان.
کیانی‌سلمی، صدیقه و بیگلری‌نیا، معصومه (1396). شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد امنیت و اثر آن بر توسعه گردشگری در مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر کاشان)، جغرافیای انتظامی، سال 5، شماره 20، صص 59-88.
متقی، سمیرا؛ صادقی، محمد و دلالت، مراد (1395). نقش امنیت در توسعه گردشگری بین‌المللی (نمونه موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)، گردشگری شهری، دوره 3، شماره 1، صص 77-91.
مشکینی، ابوالفضل؛ حسینی، معصومه؛ ربانی، طاها و عباس‌زاده، صغری (1395). بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)، گردشگری شهری، دوره 3، شماره 1، صص 17-30.
منصوری‌موئی، فرشته و یاوری‌گهر، فاطمه (1397). تاثیر امنیت اجتماعی بر تصویر دهنی گردشگران خارجی از ایران: بررسی نقش تجربه، ارزش‌ها و نگرش‌ها، علوم مدیریت ایران، سال 13، شماره 50، تابستان 1397، صص 133-158.
مویدفر، سعیده؛ تقوایی، مسعود و زنگی‌آبادی، علی (1393). تبیین امنیت گردشگران با تاکید بر مولفه‌های مدیریت بحران گردشگری (مطالعه موردی: فضاهای گردشگری شهر یزد)، جغرافیای انتظامی، سال 2، شماره 7، صص 1-24.
هزارجربی، جعفر و نجفی، ملک‌محمد (1389). اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال2، شماره7، صص53-70.
نهاوندی، مریم و کمال‌الدینی، ناهید (1398). عوامل مؤثر در تمایل به گردشگری با تأکید بر نقش امنیت ذهنی گردشگران (مورد مطالعه: شهرستان بم)، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 8، شماره 2، صص: 54-42.
وفادار، حدیث (1396). بازنمایی و تبیین امنیت در جذب گردشگران (نمونه موردی گردشگران ورودی به شهر کرمان،1395)، دانش انتظامی، سال 8، شماره 21، پ صص 123-160.