تحلیل نقش موانع انسانی در توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان می‌باشد. نوع تحقیق با توجه به هدف؛ کاربردی و از نظر ماهیت و روش ‌از نوع توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش‌های اسنادی و میدانی(پرسشنامه) جمع‌آوری‌شده است. جامعه‌آماری مورد مطالعه شامل دو گروه گردشگران داخلی و خارجی شهر کرمان بوده که با استفاده از تکنیک دلفی به طور تصادفی و نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS، از آزمون ‌آماری کلموگروف اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه‌ای و همچنین جهت اولویت‌بندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک DEMATEL با استفاده از نرم‌افزار MATLAB استفاده شده است. یافته‌های تحقیق با توجه به آزمون تی تک نمونه‌ای نشان می‌دهدکه درشهرکرمان تاثیر نقش موانع انسانی برای توسعه گردشگری پایدار نامطلوب بوده و باعث کاهش صنعت گردشگری شده است. همچنین نتایج حاصل از تکنیک دیمتل نشان می‌دهد از بین شاخص‌های تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه گردشگری پایدار شهرکرمان، شاخص‌اقتصادی – مالی بامقدار698/1 مؤثرترین عامل و شاخص فناوری با مقدار 622/2- تأثیر پذیرترین عامل هستند

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

 
ابراهیمی، عیسی (1393). برنامه ر­یزی و مکان یابی بهینه، تسهیلات و زیر ساخت های ­گردشگری شهری با استفاده از GISمورد شناسایی شهر سمنان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی و توسعه ی شهری،  دوره ی 12، شماره ی 11، ص7.
افتخاری، رکن الدین و مهدوی، داوود (1389). ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری، مجله ی مطالعات گردشگری، شماره ی 14، صص 39-1.
افتخاری، رکن الدین و پورطاهری، مهدی (1389). فرآیند بومی سازی شاخص‌های توسعه  یپایدار گردشگری روستایی در ایران، مجله ی پژوهش‌های روستایی، شماره 4، صص 41-1.
الوانی، سلمان (1386). توریسم و نقش آن در جغرافیا، اسلام شهر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلام شهر.
-پیری، سیامک (1390). تحلیل فضایی توسعه ی پایدار گردشگری شهرستان دالاهو، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
بیات، روح الله؛ فضلی، صفر و مرندی، مهسا (1392). بررسی عوامل موثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تاثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی( مطالعه ی موردی : شهر قزوین)، دوفصلنامه ی مطالعات گردشگری، دوره ی دوم، شماره ی سوم، بهار و تابستان 1392، صص 138-122.
پاپلی یزدی؛ محمد حسین و سقایی، مهدی (1387). گردشگری، ماهیت و مفاهیم، تهران، سمت.
تقوایی، مسعود و جوزی خمسلویی، علی (1391 ).ارزیابی مسیرهای هشت گانه راهپیمایی شهر اصفهان با  رویکرد برنامه ریزی و پدافند غیرعامل شهری، فصلنامه علمی امداد و نجات، سال چهارم، شماره ی 2.
زارع، رضا؛ زندی، آرمان و خام محمدی، هاشم (1393). نهادها و سازمان های مرتبط با گردشگری در ایران با تاکید بر مفاهیم به کوشش دکتر اکبر پورفرج، کانون هماهنگی دانش و صنعت گردشگران.
ضرغام بروجنی، حمید (1376). راهکارهای توسعه ی جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، مجموع مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، کیش.
قدمی، مصطفی؛ تولایی، سیمین و فاطمی، محمد مهدی (1389)، ارزیابی استراتژیک قابلیت های توسعه ی گردشگری: مطالعه ی موردی شهر فریدونکنار، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد16، 19،صص 128-111.
قنبری، یوسف (1390). تحلیلی بر وضعیت مناطق نمونه گردشگری استان کرمان(قابلیت ها و نیازها)، مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره ی سوم، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.
محسنیان، سمیه سادات (1388). مدیریت بحران در آرشیوها و موزه ها (گنجینه ها )، سال نوزدهم، دفتر دوم، تابستان 88 صفحه 86-69.
میر طالبیان، محمد حسین (1380). تاثیر عوامل جغرافیایی منطقه ای در جذب توریست، پایان نامه دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
Correia, A., Pimpao, A., & Crouch, R. (2008). Portuguese charter tourists to long-haul destinations: A travel motive segmentation. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(2), 169-186.
Kozak, M., & Andeu, L. (2007). The impact of perception of risk on international travelers. International Journal of Tourism Research, 9, 233-242
Han, J. Y. (2005). The relationships of perceived risk to personal factors, knowledge of destination, and travel purchase decisions in international leisure travel (Unpublished doctoral dissertation). The Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, Sharlot vil. United States of America.
Stephenson, M. (2014). Deciphering ‘Islamic hospitality’: Developments, challenges and Opportunities, Tourism Management, 40:155-164
Henderson, J. (2006). Tourism in Dubai: overcoming barriers to destinationdevelopment,International Journal of Tourism Research, 8(2): 87-99.