ارائه الگوی زنجیره تأمین سبز جهت توسعه پایدار زیست محیطی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد و دیمتل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

مدیریت صنعتی-دانشگاه آزاد یزد

چکیده

برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب صنعت گردشگری، وجود یک مدیریت توانا، منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
هدف: هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش کیفی داده‌بنیاد به شناسایی و تدوین الگوی زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری استان فارس بپردازد و میزان اثرگذاری و اثرپذیری‌ها را با روش دیمتل بررسی نماید. روش: روش گردآوری داده‌ها، مطالعه اسناد و مصاحبه با 30 نفر از خبرگان آگاه از موضوع مورد بحث، با بکارگیری روش نمونه‌گیری گلوله برفی است. برای تحلیل داده‌ها، از سه مرحله کدگذاری باز، محوری، انتخابی استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر، نشان‌دهنده استخراج 21 معیار اصلی و 90 زیرمعیار فرعی است که در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، پدیده محوری، پیامدها قرار گرفت.. سپس با استفاده از روش دیمتل پس از محاسبه وزن جهت رتبه‌بندی نهایی، رابطه معیارهای انتخابی نشان می‌دهد که معیارهای طراحی فرآیندهای سبز، مشتریان و سایر نهادهای بیرونی، نوآوری سبز، رویکردهای مدیریت محیط زیستی، قابلیت‌های تأمین‌کنندگان سبز، مدیریت منابع انسانی، بهبود عملکرد محیط زیستی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی (دارای مقدارهای بزرگتر از حد آستانه)، دارای درجه اهمیت (وزن) بالاتری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، عباداله. مساواتی، سیدمرتضی. (1397). "طراحی مدل بهینه جهت ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین سبز با استفاده از تکنیک AHP". چهارمین کنفرانس بین‌المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم.
پویا، علیرضا. قربان‌پور، احمد. ناظمی، شمس الدین. ناجی، زهرا. (1395). "طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از رهیافت مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی". مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال سیزدهم، شماره 4، ص 20-1.
رضایی، شمس الدین. (1396). "طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری"، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال ششم، شماره 3، ص 116-101.
ژیان، مهلا. بهنیا، بردیا. (1397). "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز". هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت.
سالاری، ریحانه. (1397). "مدیریت زنجیره تأمین سبز". کنفرانس بین‌المللی تازه‌های مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
شتربانی، فرزانه. بدیع‌زاده، علی. (1395). " شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت پارس خودرو با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره". اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مطالعات مدیریت.
شفیعی، رضا. اخلاصی، امیر. انصاری، فهیمه. (1395). "ارائه مدل بومی برندسازی برای خرده فروشی‌های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد". فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره2، ص 188-167.
شمشیری، محمد. پیله‌وری، نازنین. (1396). "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سبز با روش دیمتل و ANP فازی". کنفرانس بین‌المللی زنجیره تأمین سبز.
ضیایی، محمود. محمودزاده، مجتبی. شاهی، طاهره. (1396). "اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی ممدیریت زنجیره تأمین سبزدر صنعت گردشگری". فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 46، ص 34-19.
عندلیب اردکانی، داود. مقتدری، علی اکبر. (1397). "بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محصول سبز در صنعت کاشی استان یزد". فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال هشتم، شماره 3.
محمودی، امین، سلمانی، لیلا. 1397. "رابطه بین فعالیت‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز و رضایت مشتریان در سازمان‌های تولیدی". دومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
مقدم، ابوالفضل. کمالیان، امین رضا. یزدانی، بدرالدین. کرد، باقر. روشن، سیدعلیقلی. (1395). "تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد". نشریه بهبود مدیریت، سال دهم، شماره 4، ص 157-123.
نمک‌شناس، مهسا. مروتی شریف‌آبادی، علی. ضیایی بیده، علیرضا. (1393). "بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز  بر عملکرد سازمان". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 33، ص 42-25.
Awasthi, A., Kaur, J., Sidhu, R., Satyaveer Chauhan, S., & Goyal, S. (2017). "A DEMATEL based approach for investigating barriers in green supply chain management in Canadian manufacturing firms". International Journal of Production Research.
Burgos, A. & Mertens, F. (2017). "Participatory management of community based tourism: A network perspective". Community Development, 48(4), 546-565.
Cankaya, Y. S., & Sezen, B. (2018). "Effects of green supply chain management practices on sustainability performance". Emerald,Journal of Manufacturing Technology Management.
Chauhan, C., & Singh, A. (2018). "Modeling green supply chain coordination: current research and future prospects". Emerald, Benchmarking: An International Journal.
Dawei, Z., Hamid, A. B. A., Chin, T. A., & Leng, K. C. (2015). "Green
Supply Chain Management: A Literature Review". Sains Humanika, 5(2): 15-21.
Elcio, M., Gimenez, C., & Sierra, V. (2016). "Green Supply Chain Management approaches: drivers and performance implications". International Journal of Operations & Production Management, Vol. 35 Iss 11 pp.
Elgoary, H. (2012). "Factors affecting E-Marketing adoption and implementation in tourism firms: An empirical investigation of Egyptian small tourism organisations". Tourism Management, 33(5): 1256-1269.
Famiyeh, S.,  Kwarteng, A., Asante-Darko, D., & Ato Dadzie, S. (2017). "Green supply chain management initiatives and operational competitive performance". Emerald,Benchmarking: An International Journal.
Gardas, B., Raut, R., Jagtap, A. H., &  Narkhede, B. (2018). "Exploring the key performance indicators of green supply chain management in agro-industry". Emerald,Journal of Modelling in Management.
Green, K. W., Inman, R. A., Sower, V. E., & Zelbst, P. J. (2018). "Impact of JIT, TQM and green supply chain practices on environmental sustainability". Emerald, Journal of Manufacturing Technology Management.
Huang, Y., Song, H., Huang, G.Q. & Lou, J. (2012). "A Comparative Study of Tourism Supply Chains with Quantity Competition". Journal of Travel Research. NO.51, 717–729.
Kazancoglu, Y., Kazancoglu, L., & Sagnak, M. (2017). "Fuzzy DEMATEL-based green supply chain management performance: application in cement industry". Emerald, Industrial Management & Data Systems.
Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H. M., & Phetvaroon, K. (2019). "The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance". International Journal of Hospitality Management, 76, 83-93.
Laari, S., Toyli, J., & Ojala, L. (2016). "Supply chain perspective on competitive strategies and green supply chain management strategies". Journal of Cleaner Production.
Mangla, S.,  Gandhi, S., Kumar, P., & Kumar, D. (2015). "Evaluating factors in implementation of successful green supply chain management using DEMATEL". INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT REVIEW 3 (2015) 96–109.
Randall, W., & Mello, J. (2012). "Grounded theory: an inductive method for supply chain research". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,Vol. 42 No. 8/9, 2012, pp. 863-880.
30- Risteski, M., Kocevski, J., & Arnaudov, K., (2012), "Spatial planning and sustainable tourism as basis fordeveloping competitive tourist destinations", Social and Behavioral Sciences, 44: 375 – 386.
Slimane, M. (2012). "Role and relationship between leadership and sustainable development to release social, human, and cultural dimension". International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences 41 ( 2012 ) 92 – 99.
Sundarakani, H. (2016). "The impact of implementing green supply chain management practices on corporate performance". Emerald, An International Business Journal , Vol. 26 Iss 3 pp.
Ting Hung, W. (2010). "Pricing Determinants in the hotel industry: quintile regression analysis". International Journal of Hospitality Management, 29, 378 384.
Tuni, A., Rentizelas, A., & Duffy, A. (2018). "Environmental performance measurement for green 32 chains: A systematic analysis and review of quantitative methods". Emerald, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
Uygun, O., & Dede, D. (2016). "Performance evaluation of green supply chain management using integrated fuzzy multi-