ارائه الگوی مطلوب مدیریت اکوتوریسم شهری کوهستانی (مورد مطالعه: شهرستان مریوان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تربیت مدرس

3 ریاست دانشگاه علم و فرهنگ

4 عضو علمی دانشگاه تربیت مدرس

10.22080/jtpd.2022.20733.3461

چکیده

پژوهش حاضر به ارائه الگوی مطلوب مدیریت اکوتوریسم شهری کوهستانی در شهرستان مریوان پرداخته است. روش تحقیق روش اکتشافی-کاربردی و به صورت کمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، گردشگرانی هستند که به شهرستان مریوان به عنوان مقصد گردشگری مراجعه می‌کنند، که برای نمونه گیری، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 130 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدهد‌اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخت بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری SmartPLS انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که الگوی مدیریت اکوتوریسم در منطقه شهری کوهستانی مریوان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و از مدیریت یکپارچه آمایشی (حکمروایی) تبعیت نمی‌کند. الگوی مطلوب مدیریت اکوتوریسم در چارچوب توسعه پایدار گردشگری الگوی حکمروایی یکپارچه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • سدی، علی، کبیری کوپایی، فاتح، (1395) اکوتوریسم در مناطق شهری کوهستان (مورد مطالعه: شهرستان سمیرم )،دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین،قم.
 • ابراهیمی، جمال، ملک حسینی،عباس،رحمانی،بیژن (1399) در پژوهشی با عنوان اکوتوریسم و جایگاه آن در اقتصاد شهری شهر پاوه،فصلنامه­ی جغرافیای فضای گردشگری،سال نهم،شماره 36، 19-35.
 • آمار،تیمور، صفاری راد،علی (1392) راهکارهای توسعه­ی توریسم کوهستانی در شهرستان املش، چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی،سال هشتم، شماره 25، 94 –
 • بدری، سید علی،رحمانی، خلیل، سجاسی قیداری، مجید و حسن پور، امید (1390) راهبردهای توسعه­ی اکوتوریسم در شهرستان مریوان، پ‍ژوهش های روستایی، 2 (6)، 54-31.
 • پور اصغر، فرزام و ویسی، رضا (1390) آمایش سرزمین، مبنایی برای توسعه­ی صنعت گردشگری پایدار، اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 5 (14)، 200-186.
 • تقوایی، مسعود،صفرآبادی،اعظم (1390) نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه­ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی – شهر کرمانشاه، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک،سال اول، شماره چهارم، 52- 35.
 • حلبیان، امیر حسین؛ پور عیدی وند، لاله؛ عبدا... زاده، مهدی و عمرانی ساردو، زینب (1391) اولویت بندی راهبردهای توسعه­ی پایدار گردشگری بافت قدیم شهر اصفهان با استفاده از روش دلفی، پژوهشنامه جغرافیایی (جغرافیا و محیط پایدار)، 2 (4)، 125-111.
 • حمصیان اتفاق،سمیه،کلانتری خلیل آباد،حسین،میره ای، محمد (1399) ارزیابی عملکرد مدیریت اکوتوریسم با تأکید بر بافت های اکولوژیک شهری (مطالعه­ی موردی: منطقه 9 شهرداری اصفهان)، فصلنامه فضای گردشگری، سال نهم، شماره 35، 46-33.
 • رضاییان،علی (1395) اصول مدیریت، چاپ بیست و هفتم، تهران: سمت.
 • زیاری،کرامت اله،یداله نیا، هاجر،یداله نیا،حسین (1399) تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری)،فصلنامه­ی علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری،سال 11،شماره پیاپی 40، 16-1.
 • سرائی، محمد حسین،انصاری ارجمند، محسن،کمائی زاده، یعقوب،خوش چهره، محمد جواد (1395) مجله آمایش جغرافیا فضا،فصلنامه­ی علمی – پژوهشی دانشگاه گلستان، سال ششم، شماره مسلسل بیست و دوم، 108-91.
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات، مردوخی، ناهیده (1391) تحلیل عوامل تاثیر گذار بر توسعه­ی گردشگری پایدار شهرستان سرو آباد با استفاده از مدل فازی تاپسیس، مطالعات مدیریت شهری، 4 (12)، 61-74.
 • طهان، ﻓﺮﺷﺎد (1391) بررﺳﻲ ﻧﻘﺶ و اﺛﺮات اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ­ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ، (مطالعه­ی موردی: استان کردستان)، دومین همایش ملی راهکارهای توسعه­ی اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی.

واحد پور، غلامعباس و جعفری، مهتاب (1390) راهبردهای مدیریت و توسعه­ی پایدار زیر ساخت های گردشگری ایران با تاکید بر مدل SOWT، نشریه­ی برنامه ریزی منطقه ای، شماره 1، 83-79.

Adinehvand, A, Alian, M. (2016) Good Urban Governance in Iran: Prioritizing Components and Tariffs, Strategic Quarterly, Vol. 25, No.81,305-338.

Ashok, S. Tewari, H.R, Behera, M.D. Behera, M.D. Majumdar,A. (2017) Development of ecotourism sustainability assessment framework employing Delphi, C&I and participatory methods: A case study of KBR. West Sikkim, India, Tourism Management Perspectives, 21: 24-41.

Blangya, S. & Mehta, H. (2006) Ecotourism and ecological restoration, Journal for nature conservation. 14 (3-4), 233-236.

Bagri,S.C. (2012) Opening the Himalaya for sustainable ecotourism industry: Some observation from Uttarkhand India, International Conference on Hotel and Business Management, September 14-15, 2012 Hyderabad International Convention Centre, India.

Bonadonna, A., Giachino, Ch, & Truant, E. (2017) Sustainability and Mountain Tourism: The Millennial’s Perspective. Sustainability, 9 (1219), 1-15.

Cash, Corrine (2016) Good governance and strong political will: Are they enough for transformation?,Land Use Policy, Volume 50, 301-311.

Castellanos, D. C. (2018) Evolution and analysis of sports tourism and ecotourism in the Isla de la Juventud Cuba, International Conference on Biodiversity, Journal of Ecosystem & Ecography Posters.

Corina,G. (2015)mountain tourism-pleasure and necessity, University of Petrosani, 4 (2), 119-126.

Devaney,L. (2016) Good governance? Perceptions of accountability, transparency and effectiveness in Irish food risk governance, Journal of Food Policy, Vol.62,1-10.

Eskandar sani, E., Moladzad, M, Pourdadash, A. (2017) Evaluation of Citizens' Participation in Urban Management Based on the Model of Good Municipal Governance (Case Study: Aras Free Zone (Jolfa City), Regional Planning Journal , 7 (27), 159-168.

Gibson, A., Dodds, R., Joppe, M. & Jamieson, B. (2003) Ecotourism in the city? Toronto’s Green Tourism Association, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15 (6), 324-327.

Gigović, L., Pamučar, D., Lukić, D., & Marković, S. ( 2016) GIS-Fuzzy DEMATEL MCDA model for the evaluation of the sites for ecotourism development: A case study of “Dunavski ključ” region, Serbia, Land Use Policy, 58, 348-365.

Grah, B., Dimovski, V., Peterlin, J. (2020) Managing Sustainable Urban Tourism Development: The Case of Ljubljana, Sustainability, 12,792 ,1-17.

Hajinejad, A, Paydar, A., Arshad, H. (2016)Analyzing the Status and Developing a Strategic Plan for Good Governance (Case Study: Zahedan City), Geography and Sustainable Development, Vol.14, No. 42, 63-82.

Imanishimwe, A.,Venuste, N. & Concorde N. (2018) Contribution of Ecotourism to the Conservation of Nyungwe National Park in Rwanda University of California, Berkeley, USA.

Janusz,G.K.,Bajdor,P. (2013)Towards to Sustainable Tourism Framework, Activities and Dimensions. Procedia Economics and Finance, 6, 523- 529.

Kardos,M. (2012) The reflection of good governance in sustainable development strategies. 8 th International strategic Management Conference procedia-social and Behavioral Sciences,Vol.58, 1166 – 1173.

Mehdizadeh, J. (2013) City development strategy planning, Ministry of road and housing, Armanshahr publication.

Mohammadi, J., Kamali Baghaghari, I. (2016) Analysis of Good Urban Governance Indicators in line with Urban Development Strategy (Case Study: Kerman Textured Area),Geography and Urban Planning ,6 (21),153-170.

Osmana,T., Shawb, D., Kenawya, E. (2018)Examining the extent to which stakeholder collaboration during ecotourism planning processes could be applied within an Egyptian context,Land Use Policy, 78, 126–137.

Poponi,S.,Palli,J.,Ferrari,S.,Filibeck,G.,Forte,T.,Franceschini,C.,Ruggieri,A.,Piovesan,G. (2020)Toward the development of sustainable ecotourism in Italian national parks of the Apennines: insights from hiking guides. Ecology and Society 25 (4):46.

Rijal,C. (2014) Sustainable Mountain Tourism Development in Khumbu Region, Journal of Tourism and Hospitality, 6, 42-69.

Sagaris, L. (2018) Citizen participation for sustainable transport: Lessons for change from Santiago and Temuco, Chile, Journal of Research in Transportation,Vol.69,402-410.

Saidmamatov, O., Matyakubov, U., Rudenko, Inna, F., Viachaslau, Day, J.,Luthe,T. (2020) Employing Ecotourism Opportunities for Sustainability in the Aral Sea Region: Prospects and Challenges, Sustainability, 12, 9249;1-19.

Sajjadi, Zh., Yarmaradi, K.,Kanuni, R.,Heidari, M. (2017) The Role of Good Governance in Improving the Quality of Urban Environment from the Perspective of Residents (Case Study: Bagh Ferdows Neighborhood of One City of Tehran), Urban Ecology Research, 8 (1),95-108.

Sander,B. (2012)The importance of education in ecotourism ventureslessons from Rara Avis ecolodge, Costa RicaInt. J. Sustainable Society.

Schorner,B. (2011)Sustainable Mountain Tourism Development Illustrated in the Case of Switzerland," SPNHA Review. 6 (1), 87-108.

Shamaie,A.,Adinehvand,A.,Hajizadeh,M. (2012) Evaluation of Municipalities Performance Based on Good Urban Governance (Case Study: Yasuj City), Journal of Urban Management Studies,4 (11),1-20.

Soleimani, A., Aftab, A., Sadegh Kar, Sh. (2015) Analysis and Evaluation of the Realization of Good Urban Governance in Urmia, Journal of Urban Management Studies, 7 (21),65-80.

Spaliviero, M., Boerboom, L.,Gibert, M., Spaliviero, G., Bajaj, M. (2019) The Spatial Development Framework to facilitate urban management in countries with weak planning systems. International Planning Studies, 24 (3-4), 235-254.

Stronza,A.L. (2010) Commons management and ecotourism: ethnographic evidence, from the Amazon, International Journal of the Commons. 4 (1), 56–77

Tavakoli, H. Momeni, M. (2016) Investigating the Achievement of Good Urban Governance Indicators with Emphasis on Urban Quality of Life, (CaseStudy:1,7and22Tehran),Journal of Urban Management Studies,8 (26),1-18.

Tavaklinia, J., Shamspouya, M.K. (2017) Towards Local Community Governance – An Attempt to Introduce Key Issues and Areas (Case Study: Darakeh District), Environmental Statistics Quarterly, No. 37, 216-195.

Upadhayaya, P K. (2015) Sustainability Threats to Mountain Tourism with Tourist Mechanized Mobility Induced Global Warming: A Case Study of Nepal Senior Research Associate. PhD graduate in the thematic areas of “Tourism Conflict and Peace” at the Department of Development Studies Kathmandu University, Nepal.

Yaghfouri,H.,Eskandari Sani, M.,Arshad,H. (2016) Analysis of the Position of Good Urban Governance, and its Strategic Planning (Case Study: Birjand City), Urban Planning Geography Research, Vol.4, No. 3 ,411-429.