طراحی چارچوب توسعه زیرساخت های گردشگری سلامت در کشور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22080/jtpd.2022.21610.3558

چکیده

گردشگری سلامت ابعاد متعددی دارد و برای توسعه همه جانبه و پایدار باید این موضوع از منظرهای مختلف بررسی شود. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، یکی از عوامل کندی روند توسعه گردشگری سلامت در کشور، موضوع زیرساخت هاست. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که زیرساخت های گردشگری سلامت در کشور چند دسته هستند؟ نهادهای مسئول برای توسعه زیرساخت های گردشگری سلامت در کشور کدام هستند؟ چارچوب توسعه زیرساخت های گردشگری سلامت در کشور باید چگونه باشد؟ در نتیجه، یافته های حاصل از مطالعه عمیق گزارش ها، پژوهش ها و مصاحبه‌ها بیانگر آن است که توسعه گردشگری سلامت در گرو توجه به هفت دسته از زیرساخت ها از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیستمی، نظارتی، حمل و نقل، فیزیکی و اشتراکی است و ضمن تعیین نهادهای مسئول، چارچوب توسعه زیرساخت ها با تأکید بر دو مفهوم نوسازی و نوگرایی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی
ابوالحسنی, نازنین. (1393). جنبه های قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی. اخلاق زیستی, 81-100.
جابری، علیرضا. (1387). طراحی الگوی گردشگری سلامت ایران. پایان نامه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران, 26.
چگین، میثم. (1397). تدوین الگویی برای خط مشی گذاری گردشگری پزشکی در ایران. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران
چگین, میثم. واعظی، رضا و اصلی پور، حسین (1397). چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه­ی گردشگری سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی. شماره 41، صص 1-40
سعیدبخش, سعید, کاظمی, علی، نعمت بخش,محمدعلی و رنجبریان, بهرام. (1399). طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی گردشگری پزشکی جمهوری اسلامی ایران. صص 105-128
شالبافیان, علی اصغر (1394). گردشگری سلامت در رویکردی جامع. مهکامه.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی, 151- 198.
محمدی, سعدی, خالدی, فریدون (1398). تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت مندی گردشگران خارجی سلامت مطالعه موردی: گردشگران اقلیم کردستان عراق. فصلنامه­ی گردشگری شهری, 1-16.
یمانی , نیکو, نصر, احمدرضا و منجمی , سیدامیرحسین. (1386). تحلیل داده های پژوهش های کیفی با استفاده از نرم افزار. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 423.
Adobayo, K.A., Iweka, C.O.A. (2014). Optimizing the Sustainability of Tourism Infrastructure in Nigeria through Design for Deconstruction Framework,. American Journal of Tourism Management, 3(1A), 13-19.
Agyeiwaah, E. (2019). Over-tourism and sustainable consumption of resources through sharing: the role of government. international Journal of Tourism Cities, Vol. 6 No. 1, 99-116.
Altin U, Bektas G, Antep Z, et aI.(2012) The international patient’s portfolio and marketing of turkish health tourism. Procedia Soc Behav Sci. 58:1004-1007
Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using Thematic Analysis In Psychology". Qualitative Research in Psychology, 77-101.
Benner, M. (2019). Tourism in the context of smart specialization: the example of Montenegro. CURRENT ISSUES IN TOURISM. 2624-2630
Chee, H. (2007). Medical Tourism In Malaysia: International Movement of Healthcare Consumers and the Commodification of Healthcare. Asia Research Institute Working Paper, 83, 1-32.
Cohen, E. (2006). Medical tourism in Thailand. AU-GSB e-journal, 1.
Cohen, I. (2012). How to regulate medical tourism (and why it matters for bioethics. Developing World Bioethics 12(1), 9-20.
Connell, J. (2008). Tummy tucks and the Taj Mahal? Medical tourism and the globalization of health care. Woodside, A. G. & Martin, D. (eds.) Tourism management: analysis, behaviour and strategy.: Oxford: CABI.
Deka, A. (December 2019, Vol. 10, No. 12). Medical Tourism and its Scope in India. Indian Journal of Public Health Research & Development, 145.
Flood, C. (2019). Medical Tourism's Impact on Health Care Equity and Access in Low- and Middle-Income Countries: Making the Case for Regulation. The Journal of Law Medicine & Ethics 41(1), 286-300.
George, A. S. (2007). Medical Tourism: An Analysis with Special Reference to India. Journal of Hospitality Application and Research (JOHAR), 2 (1).
Gianfaldoni, S. T. (2017). History of the baths and thermal medicine. Macedonian Journal of Medical Sciences, Vol. 5 No. 4, 566-568.
Giorgi, E., Cattaneo, T., Ni, M., & Alatriste, R. (2020). Sustainability and Effectiveness of Chinese Outline for National Tourism and Leisure. Sustainability.1161
Glinos, I. B. (2010). A typology of cross-border patient mobility . Health & place 16(6), 1145-55.
Hall. (2013). Medical tourism: The ethics, regulation and marketing og health mobility. Abingdon:Routledge.
Joss, S., Sengers, F., Schraven, D., Caprotti, F., & Dayot, Y. (2019). The Smart City as global discourse: Storylines and critical junctures across 27 cities. J. Urban Technol. , 3-34.
JOVANOVIĆ , S., & ILIĆ , I. (2016). INFRASTRUCTURE AS IMPORTANT DETERMINANT OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF SOUTHEAST EUROPE. ECOFORUM,Volume 5, Issue 1 (8), 288-295.
Kiger, M., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. Medical Teacher, 846-854.
Kim, M. &. (2009). A Framework for Health Tourism: A case study of Jeju Province in the Republic of Korea (South Korea). 150-159.
Kim, S., Arcodia, C., & Kim, I. (2019). Critical Success Factors of Medical Tourism:The Case of South Korea. International journal of Environmental Research and Public Health.1-15
Lovelock, J. L. (2013). The Ethics of Tourism: Critical and Applied Perspectives. USA: Routledge.150-152
Mahdavi, Y. (2013). The Factors in Development of Health Tourism in Iran. International Journal of Travel Medicine & Global Health, Volume 1, Issue 3, 113-118.
Meléndez , & Del-Águila-Obra. (2016). Health Tourism: Conceptual Framework and Insights from the Case of a Spanish Mature Destination. Tourism & Management Studies, 86-96.
Mijajlović, M., Puška, A., Stević, Ž., Marinković, D., Doljanica, D., Jovanović, S., . . . Beširović, J. (2020). Determining the Competitiveness of Spa-Centers in Order to Achieve Sustainability Using a Fuzzy MultiCriteria Decision-Making Model. Sustainability. 8584
Peel , K. (2020). A Beginner's Guide to Applied Educational Research using Thematic Analysis. Practical Assessment, Research, and Evaluation, Vol. 25.
Ramirez, d. A. (2007). Patients Without Borders: the Emergence of Medical Tourism. International Journal of Health Services, 37 (1), 193- 98.
Ritchie, J.R.B., Crouch G.I. (2005). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. CABI, Wallingford.
SEMENOVA, Z. A., CHISTOBAEV, A. I., & GRUDTCYN, N. A. (2020). Management of the public-private partnership in health tourism. Revista ESPACIOS, 14.
Spickard, P. (2010). The illogic of racial categories. In M. Root (ed.) Racially Mixed people in America, Thousand Oaks,. CA: Sage: , 23-56.
Swyngedouw, E. (2000). Elitepower,globalforces,andthepoliticaleconomyof“global”development, The Oxford Handbook of Economic Geography, ed. G. L. Clark, M. P.Feldman and M. S. Gertler,. Oxford: Oxford University Press., p. 541–580.
Tourism & Transport, F. (2012). Tourism Infrastructure Policy and Priorities. http://www.ttf.org.au/Content/infprio201112.aspx, accessed March 20, .
watson, s. (2012). medical tourism: a reference handbook. california: Santa Barbara.
World Travel&Tourism Council (a) (2017), Travel & Tourism Economic Impact United States, United Kingdom, www.wttc.org
World Travel&Tourism Council (b) (2017), Travel & Tourism  Ecoomic Impact 2017 Iran, www.wttc.org.
Xu, W., & Zammit, K. (2020). Applying Thematic Analysis to Education: A Hybrid Approach to Interpreting Data in Practitioner Research. International Journal of Qualitative Methods, 1-9.
Zhang, W.B. (2015) Tourism, trade and wealth accumulation with endogenous income and wealth distribution among countries, EcoForum Journal, 1 (6), pp. 7-13.