اثر بازاریابی واقعیت افزوده بر روی رفتار و تجربه‌های گردشگران در زمان اپیدمی کوئید 19 (مورد مطالعه اپلیکیشن تور مجازی موزه ملی ایران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 یزدان شیرمحمدی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697- 19394، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22080/jtpd.2022.22055.3610

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر بازاریابی واقعیت افزوده بر روی رفتار و تجربه‌های گردشگران پرداخته است. این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، کلیه افرادی (گردشگران داخلی) که اپلیکیشن تور مجازی موزه ملی ایران را نصب و استفاده کرده‌اند، بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب گردید. ابزار گردآوری داد‌ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس و آموس به تحلیل آماری داده‌های تحقیق پرداخته شده است. برای بررسی روایی و پایایی سازه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ، آزمون KMO و بارتلت استفاده و برای مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل ها و برای تعیین ارتباط متغییرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها پژوهش نشان می‌دهد که رابط‌های بازاریابی واقعیت افزوده بر روی هزینه‌های بازاریابی واقعیت افزوده تأثیرگذار است. همچنین هزینه‌های بازاریابی واقعیت افزوده بر روی تجربه بازاریابی واقعیت افزوده تعبیه شده، تجسم شده، به اشتراک گذاشته شده و تجربه تطبیقی تأثیرگذار است. همچنین تجربه بازاریابی واقعیت افزوده تعبیه شده و تجسم شده بر روی رفتار واقع شده گردشگران تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


 1. آزاد فلاح، زهره، کرکه آبادی، زینب، ارغان، عباس. (1399). نقش شهر مجازی در حکمرانی خوب و توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 9(33), 247-272.
 2. چاکر رضا، شیوا، میرزائی، روزبه، تبریزی، نازنین. (1398). نقش واقعیت مجازی در ایجاد حس حضور، تمایلات رفتاری و بازاریابی مقاصد گردشگری. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 8(30)، 94-79
 3. شیرمحمدی، یزدان، جلالیان، اسحاق، هاشمی باغی، زینب، ترکاشوند، سعید. (1398). بررسی تأثیر رویدادهای فرهنگی بر تصویر شناختی و عاطفی مقصد گردشگری مورد مطالعه: شهر کرج. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، (31) 8، 161-146
 4. ضیایی، محمود، حسن‌پور، محمود، پارسا شکیب، سمیه. (1400). توسعه‌ی الگوی مدیریت بحران در صنعت گردشگری مورد مطالعه: بحران همه‌گیری ویروس کووید-19. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 10(37)، 97-65
 5. غفاری، غلامرضا، تقی‌زادگان، مریم. (1394). مشارکت و فعالیت در شبکه‌های مجازی گردشگری و سرمایه‌ی اجتماعی مجازی در ایران. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، (14)4، 90-67
 6. قربانی، امیر، دانایی، ابوالفضل، برزگر، سید محمد، همتیان، هادی. (1398). پست‌مدرنیسم و طراحی مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری (موردمطالعه: دفاتر ارائه خدمات گردشگری و هتل‌های سه ستاره شهر بیرجند). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. 8 (28)، 69-50
 7. مهپور, علیرضا, اکبری, مهسا. (1400). تاثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی بر قصد رفتاری مصرفکننده در صنعت مسکن. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, 19(44), 3-22.
 8. .Berryman, D. R. (2012). Augmented reality: a review. Medical reference services quarterly, 31(2), 212-218.
 9. .Bronack, S. C. (2011). The role of immersive media in online education. The Journal of Continuing Higher Education, 59(2), 113-117.
 10. .Carrozzi, A., Chylinski, M., Heller, J., Hilken, T., Keeling, D.I., de Ruyter, K., 2019. What’s mine is a hologram? How shared augmented reality augments psycho- logical ownership. J. Interact. Market. 41, 71–88.
 11. .Cheong, R. (1995). The virtual threat to travel and tourism. Tourism management, 16(6), 417-422.
 12. .Heller, J., Hilken, T., Chylinski, M., de Ruyter, K., Mahr, D., Keeling, D.I., 2020. De- composing the technology-enabled engagement process (TEEP): the case of augmented reality. J. Serv. Res. In press.
 13. .Hilken, T., de Ruyter, K., Chylinski, M., Mahr, D., Keeling, D.I., 2017. Augmenting the eye of the beholder: exploring the strategic potential of augmented reality to enhance online service experiences. J. Acad. Mark. Sci. 45 (6), 884–905.
 14. .Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). “Making it real”: exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual reality10(3), 163-174.
 15. .Kim, M. J., Lee, C. K., & Jung, T. (2020). Exploring consumer behavior in virtual reality tourism using an extended stimulus-organism-response model. Journal of Travel Research, 59(1), 69-89.
 16. .Klopfer, E., & Squire, K. (2008). Environmental Detectives—the development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational technology research and development, 56(2), 203-228.
 17. .Kwok, A. O., & Koh, S. G. (2021). COVID-19 and extended reality (XR). Current Issues in Tourism, 24(14), 1935-1940.
 18. Arvanitis, T. N., Petrou, A., Knight, J. F., Savas, S., Sotiriou, S., Gargalakos, M., & Gialouri, E. (2009). Human factors and qualitative pedagogical evaluation of a mobile augmented reality system for science education used by learners with physical disabilities. Personal and ubiquitous computing, 13(3), 243-250.
 19. Azadfallah, Z., karkabadi, Z., arghan, A. (2020). The role of the virtual city in good governance and sustainable tourism development   (Case study of District 12 of Tehran). Journal of Tourism Planning and Development, 9(33), 247-272. doi: 10.22080/jtpd.2020.16921.3110 (In Persian)
 20. Berman, B., & Pollack, D. (2021). Strategies for the successful implementation of augmented reality. Business Horizons, 64(5), 621-630.
 21. Bholane, K. P. (2020). Impact of corona outbreak on global economy. UGC Care Journal, 31(9). 12-18
 22. Chakerreza, S., Mirzaei, R., Tabrizi, N. (2019). The role of virtual reality on creating a sense of spatial presence, behavioral intentions, and destination marketing. Journal of Tourism Planning and Development, 8(30), 79-94. doi: 10.22080/jtpd.2019.16627.3075 (In Persian)
 23. Chylinski, M., Heller, J., Hilken, T., Keeling, D. I., Mahr, D., & de Ruyter, K. (2020). Augmented reality marketing: A technology-enabled approach to situated customer experience. Australasian Marketing Journal (AMJ), 28(4), 374-384.
 24. Cranmer, E. E., tom Dieck, M. C., & Fountoulaki, P. (2020). Exploring the value of augmented reality for tourism. Tourism Management Perspectives, 35, 100672.
 25. Ghaffary, G., Taghizadegan, M. (2015). Participation and Activity in Virtual Networks and Virtual Social Capital Tourism in Iran. Journal of Tourism Planning and Development, 4(14), 67-90. (In Persian)
 26. ghorbani, A., Danaei, A., Barzegar, S., Hemmatian, H. (2019). Post Modernism and Designing Smart Tourism Organization (STO) for Tourism Management. Journal of Tourism Planning and Development, 8(28), 50-69. doi: 10.22080/jtpd.2019.2268 (In Persian)
 27. Gibson, A., & O’Rawe, M. (2018). Virtual reality as a travel promotional tool: Insights from a consumer travel fair. In Augmented reality and virtual reality (pp. 93-107): Springer.
 28. Heller, J., Chylinski, M., de Ruyter, K., Mahr, D., & Keeling, D. I. (2019). Let me imagine that for you: Transforming the retail frontline through augmenting customer mental imagery ability. Journal of Retailing, 95(2), 94-114.
 29. Heller, J., Chylinski, M., de Ruyter, K., Mahr, D., Keeling, D.I.,( 2019). Touching the un- touchable: exploring multi-sensory augmented reality in the context of online retailing. J. Retail. 95 (4), 219–234.
 30. Hilken, T. (2018). Seeing is believing. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht, Retrieved from https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/56bbcfc7-30b0-44a0-81e6-17183e875f79
 31. Hilken, T., Keeling, D. I., de Ruyter, K., Mahr, D., & Chylinski, M. (2020). Seeing eye to eye: social augmented reality and shared decision making in the marketplace. Journal of the Academy of Marketing Science, 48(2), 143-164. doi:10.1007/s11747-019-00688-0
 32. Hinsch, C., Felix, R., & Rauschnabel, P. A. (2020). Nostalgia beats the wow-effect: Inspiration, awe and meaningful associations in augmented reality marketing. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 101987.
 33. Huang, T.-L. (2021). Restorative experiences and online tourists’ willingness to pay a price premium in an augmented reality environment. Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102256.
 34. Hudson, S., Matson-Barkat, S., Pallamin, N., & Jegou, G. (2019). With or without you? Interaction and immersion in a virtual reality experience. Journal of Business Research, 100, 459-468.
 35. Kalantari, M., & Rauschnabel, P. (2018). Exploring the early adopters of augmented reality smart glasses: The case of Microsoft HoloLens. In Augmented reality and virtual reality (pp. 229-245): Springer.
 36. Leung, X. Y., Lyu, J., & Bai, B. (2020). A fad or the future? Examining the effectiveness of virtual reality advertising in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 88, 102391.
 37. Lu, J., Xiao, X., Xu, Z., Wang, C., Zhang, M., & Zhou, Y. (2022). The potential of virtual tourism in the recovery of tourism industry during the COVID-19 pandemic. Current Issues in Tourism, 25(3), 441-457.
 38. Mahpour, A., & akabri, m. (2021). The influence of Using Virtual Reality Technology on Consumer Behavioral Intention in Real Estate Industry. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 19 (44), 22-30
 39. Mahpour, A., akabri, M. (2021). The influence of Using Virtual Reality Technology on Consumer Behavioral Intention in Real Estate Industry. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 19(44) 3-22 (In Persian)
 40. Mazilescu, V. (2021). Tourism Industry must benefit from IT&C Hyperautomation. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle: I, Economics & Applied Informatics, 27(1).
 41. Miraz, M. H., Ali, M., & Excell, P. S. (2021). Adaptive user interfaces and universal usability through plasticity of user interface design. Computer Science Review, of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle: I, Economics & Applied Informatics, 27(1). 40-50
 42. Mohanty, P., Hassan, A., & Ekis, E. (2020). Augmented reality for relaunching tourism post-COVID-19: socially distant, virtually connected. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 12(6), 753-760.
 43. Pizzi, G., Scarpi, D., Pichierri, M., & Vannucci, V. (2019). Virtual reality, real reactions?: Comparing consumers' perceptions and shopping orientation across physical and virtual-reality retail stores. Computers in Human Behavior, 96, 1-12
 44. Qasim, I., Azam, F., Anwar, M. W., Tufail, H., & Qasim, T. (2018, November). Mobile user interface development techniques: A systematic literature review. In 2018 IEEE 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON) (pp. 1029-1034). IEEE.‏
 45. Rauschnabel, P. A., Felix, R., & Hinsch, C. (2019). Augmented reality marketing: How mobile AR-apps can improve brands through inspiration. Journal of Retailing and Consumer Services, 49, 43-53.
 46. Sarkady, D., Neuburger, L., & Egger, R. (2021). Virtual reality as a travel substitution tool during COVID-19. In Information and Communication Technologies in Tourism 2021 (pp. 452-463). Springer, Cham
 47. Scholz, J., & Smith, A. N. (2016). Augmented reality: Designing immersive experiences that maximize consumer engagement. Business Horizons, 59(2), 149-161.
 48. Semin, G. R., & Smith, E. R. (2013). Socially situated cognition in perspective. Social Cognition, 31(2), 125-146.
 49. Shirmohammadi, Y., Jalalian, I., Hashemi Baghi, Z., Torkashvand, S. (2020). The contribution of cultural event to the formation of the cognitive and effective images of a tourist destination. Journal of Tourism Planning and Development, 8(31), 147-161. doi: 10.22080/jtpd.2020.14641.2888 (In Persian)
 50. Sigala, M. (2018). New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories. Tourism Management Perspectives, 25, 151-155
 51. Van Esch, P., Arli, D., Gheshlaghi, M. H., Andonopoulos, V., von der Heidt, T., & Northey, G. (2019). Anthropomorphism and augmented reality in the retail environment. Journal of Retailing and Consumer Services, 49, 35-42.
 52. Wang, Y., Zhang, S., Yang, S., He, W., Bai, X., & Zeng, Y. (2017). A LINE-MOD-based markerless tracking approachfor AR applications. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 89(5-8), 1699-1707.
 53. Yang, T., Lai, I. K. W., Fan, Z. B., & Mo, Q. M. (2021). The impact of a 360° virtual tour on the reduction of psychological stress caused by COVID-19. Technology in Society, 64, 101514.
 54. Ziaee, M., Hassan Pour, M., Parsa Shakib, S. (2021). Tourism industry crisis management model Development Case study: Pandemic crisis of Covid-19 virus. Journal of Tourism Planning and Development, 10(37), 65-97. doi: 10.22080/jtpd.2021.21083.3499 (In Persian)