شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدهای کلان محیطی حوزه گردشگری در بحران کووید-19

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه خلیج فارس،بوشهر، ایران

10.22080/jtpd.2022.23088.3658

چکیده

کووید-19 تحول عظیمی را در همه ابعاد زندگی مانند بهداشت، اقتصاد و سیاست به وجود آورد، شرکت‌های گردشگری نیز از این تحولات مصون نماندند، از طرفی شرکت‌ها موظف به شناسایی عوامل محیطی هستند. در همین راستا این پژوهش قصد دارد تهدیدهای محیطی را شناسایی اولویت‌بندی کند. این پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا با 15 نفر از فعالین گردشگری مصاحبه شد و پس از تحلیل محتوا، کدها شناسایی و با روش بهترین-بدترین وزن‌دهی انجام شد، 25 عامل در قالب چهار فاکتور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژی دسته‌بندی شدند سپس طبق نظر 7 نفر از خبرگان فعال در مدیریت کلان کشوری با پرسشنامه وضعیت فعلی هر یک از عوامل تعیین شد و ماتریس اهمیت-وضعیت ترسیم گردید. مهم‌ترین تهدیدهای محیطی عبارتند از: بی ثباتی و کنترل دستوری نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری خارجی، عدم اطمینان جامعه به دولت، رکود، درآمد پایین مردم، قوانین مالیاتی نامناسب، تحریم‌های بین المللی.

کلیدواژه‌ها


 
Abu Amuna, Youssef M., Mazen J. Al Shobaki, and Samy S. Abu-Naser. (2017). "Strategic environmental scanning: An approach for crises management, International Journal of Information Technology, 6(3).
Aguilar, Francis J. Scanning the business environment. (1967). New York: Macmillan.
Ahmadi H, Asarian M, Izadi Z. Identifying and ranking chain restaurants failure factors during Covid-19 using Best-Worst Method. ORMR. 2021; 11 (3) :1-20
Aldehayyat, Jehad S. (2015). "Environmental scanning in business organisations." Management Research Review 38(5), 559-576.
 Aziri, B, and Raman I. (2020). "Business environment analysis as a key stage in the process of strategic management." Economic Vision-International Scientific Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tourism 7(13): 99-110.
Bagheri, M. Mobasheri, A. Nikbakht, A. (2021). “Identify and prioritize strategies for promoting tourism and hospitality businesses in postCOVID-19”. Journal of Tourism Planning and Development. 10(36): 103-127.
Brennan, D., R. B. Mckay, and Michael. C. (2004)." It Will Happen Again" What SARS Taught Business about Crisis Management." Management Decision 42: 822-836.
Donthu, N., and Gustafsson, A.  (2020). Effects of COVID-19 on business and research. Journal of business research, 117: 284-289
Ebrahimi, S Ghaderi O, and Bayat S. (2020) "Differences in Exchange Rate Effects On Production Growth: The Case of Iranian Industries." Studies in Business and Economics 15 (3): 16-35.
Franco, M, Haase H, André M, and Joaquim Ramos S. (2011). "Scanning practices and information sources: an empirical study of firm size." Journal of Enterprise Information Management
Gamble, J, Arthur Th, and Margaret P. (2019). "Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage."
Gössling, S., Scott, D., and Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1): 1-20.
Haqbin, A., Shojaei, P., and Radmanesh, S. (2021). Prioritising COVID-19 Recovery Solutions for Tourism Small and Medium-sized Enterprises: A Rough Best-Worst Method Approach. Journal of Decision Systems, 1-14.
Harpring, R, Maghsoudi A, Christian F, Wojciech D. Piotrowicz, and Graham H. (2021). "An analysis of compounding factors of epidemics in complex emergencies: a system dynamics approach." Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management
Karimi, Z., Sadegh, K. and Sattari M. (2014), Study of factors affecting the business environment in Iran, Economic Journal, 1(26), 5-26. (in Persian)
Kim, R.Y. (2020) "The impact of COVID-19 on consumers: Preparing for digital sales." IEEE Engineering Management Review 48(3), 212-218.
Lester, R, and Judith W. (1989). Environmental scanning and business strategy. Research and Development Department, London: British Library.75.
Liu, Y., Lee, J. M., and Lee, C. (2020). The challenges and opportunities of a global health crisis: the management and business implications of COVID-19 from an Asian perspective. Asian Business & Management, 19:277-297.
Martilla, J. A., and James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. Journal of marketing, 41(1): 77-79.
 Mirahamadi, M and Rashidi, H. (2014). Sanctions and their impact on businesses in Iran, Economic Journal, 3(4): 27-42 (in Persian)
Ramezanzade, M., Zal, M., Habibtabar, S. (2022), “Success drivers of tourism businesses in COVID-19 (Case study: Mazandaran)”. Journal of Tourism Planning and Development.
Rezaei, J. (2015), Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53: 49-57.
Rezaei, J. (2016), Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 64: 126-130.
Saebniya, S, and Karimi, F. (2020). The Impact of Covid-19 on Business Performance (Case Study: Businesses in Ardabil Province), Journal of accounting and management vision, 3(24): 83-93. (in Persian)
Sajadi, H. (2020), "Assessing the Strategies of the Iranian Crisis Management System in Response to the Covid-19 Threats." Research Letter of Political Science. 15(4), 189-215. (in Persian)
Salamzadeh, A, and Leo P. (2020). "The coronavirus (COVID-19) pandemic: challenges among Iranian startups." Journal of Small Business & Entrepreneurship. 1-24.
Sever, I. (2015). Importance-performance analysis: A valid management tool? Tourism management, 48: 43-53.
Taherinia.M, Hassanvand, A. (2020). Economic Consequences of Covid-19 Disease on the Iranian Economy; With an Emphasis on Employment, Quarterly journal of nursing management, 3, 45-58 (in Persian)
Tamizi, A., Shahbazi, S. (2019). Check effect the volatility exchange rate on the tourism sector Iran. Journal of Tourism and Development, 7(4), 1-17. (in Persian)
Tan, W and Enderwick P. (2006) "Managing threats in the global era: The impact and response to SARS." Thunderbird International Business Review. 48 (4): 515-536.
Toivonen, S, and Kauko V. (2016) "Environmental scanning and futures wheels as tools to analyze the possible future themes of the commercial real estate market." Land use policy. 52: 51-61.
Wambua, J., and Omondi M. (2016)."Factors influencing the environmental scanning of organizations in manufacturing sector: A case study of Kenya Breweries Limited." The Strategic Journal of Business and Change Management 3(2): 233-253.
Yu, Z, Asif R, Abdul R, Adeel S, Kiran J, and Rahul S. M. (2021)."Disruption in global supply chain and socio-economic shocks: a lesson from COVID-19 for sustainable production and consumption." Operations Management Research. 1-16.
Zwanka, R. J., and Cheryl B. (2021) "COVID-19 generation: a conceptual framework of the consumer behavioral shifts to Be caused by the COVID-19 pandemic." Journal of International Consumer Marketing 33(1): 58-67.
Ziaee, M., Hassanpour M., and Shakib S. (2021), “Tourism industry crisis management model Development Case study: Pandemic crisis of Covid-19 virus” Journal of Tourism Planning and Development. 10(37): 65-97  (in pension)