ظرفیت شناسی گردشگری در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر گردشگران مذهبی پاکستانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)/ دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

2 دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات/ دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 عضو هیات علمی گروه رسانه و ارتباطات، دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع). تهران. ایران

10.22080/jtpd.2023.25518.3799

چکیده

زمینه و هدف: گردشگری پدیده‌ای است که منجر به تقویت ارتباطات میان فرهنگ‌های مختلف می‌شود. با وجود زمینه‌های فرهنگی مشترک میان ملت‌ها دستیابی به ارتباطات میان‌فرهنگی در خلال گردشگری آسان‌تر شکل می‌گیرد. اگر گردشگری دارای اثرات مثبت فرهنگی بر گردشگران باشد، آن‌ها را تبدیل به مبلغان غیرمستقیم جامعه میزبان کرده و در نهایت منجر به تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور میزبان در کشور هدف می‌گردد. با این تعریف، گردشگری می‌تواند ظرفیت‌های زیادی را در زمینه تقویت ارتباط ایران و پاکستان و ایجاد عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران فعال کند. دراین‌بین، گردشگری مذهبی از جایگاه قابل‌توجهی در میان انواع دیگر آن برای مخاطبان پاکستانی داراست.
روش شناسی: مقاله حاضر از نظر هدف مطالعه، کاربردی و از حیث روش شناسی، کیفی است. محقق با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به جمع آوری نظر خبرگان درباره این موضوع پرداخته و با بهره مندی از روش تحلیل مضمون به تفسیر یافته های به‌دست‌آمده اقدام نموده است.
یافته ها: ظرفیت های موجود در گردشگری ایران برای پاکستانی ها (46 ظرفیت در قالب 10 مضمون فرعی)، موانع پیشروی توسعه گردشگری ایران برای پاکستانی‌ها (37 مانع در قالب 7 مضمون فرعی) و راهکارهای توسعه گردشگری ایران برای پاکستانی ها (23 راهکار درقالب 6 مضمون فرعی)، شناسایی و استقرا شدند.
نتیجه گیری و پیشنهادات: طبق تفسیر یافته ها، ظرفیت های بالقوه برای توسعه و بهبود ورود گردشگران پاکستانی، موانع بر سر راه توسعه این امر و راهکارهای برداشتن موانع پیشرو احصاء و در نهایت مدل بهره مندی از این ظرفیت ها، موانع آن و راهکارهایی که منجر به بهترشدن جایگاه ایران در میان مردم پاکستان و در یک‌کلام تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور می گردد، استخراج گردید.
نوآوری و اصالت: با بررسی های انجام شده، تحقیقات کمی از منابع فارسی به محوریت گردشگری مذهبی در بهره مندی از آن در جهت دیپلماسی فرهنگی ایران پرداخته اند. این مسئله بخصوص در مورد مطالعه ما یعنی گردشگران مذهبی پاکستانی بدیع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahmadi, Ali (1399). South of Iraq and the evolution of the geoculture of the Islamic world: Shiite Rimland. Letter of Culture and Communication Journal. (8), 65. (in Persian).
Ashna, Hesamoddin (1383). Culture, communication and foreign policy, presenting a model for public diplomacy. Religion and Communication Quarterly. (21), 227-263. (in Persian).
Akhavankazemi, Masoud; Azizy, Parvane (1389). Iranian geoculture in the Indian subcontinent, the geographical extent of Iran's cultural and civilizational influence. National Studies Quarterly. 3 (43), 73-100. (in Persian).
Bashir, Hassan (1395). Discourse diplomacy, interaction of politics, culture and communication. Tehran: Publications of Imam Sadegh University. (in Persian).
Bashir, Hassan; Shoaei Shahreza, Mohammadhosein (1396). Intercultural Communication and Interfaith Dialogue: A Case Study of "Three Institutions in England". Faith and Community Journal. (53), 197-199. (in Persian).
Jamalinejad, Mahdi (1391). Islamic tourism. Tehran: Arma Publisher. (in Persian).
Drakhshe, jalal; Ghaffari, Mustafa (1390). Public diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the Islamic world: opportunities, measures, priorities and achievements. Journal of Culture Studies. (48). (in Persian).
Dehshiri, Mohammadreza, & Faqihi, Mahbobeh. (1398). Investigating the impact of tourism policy on the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Central Asia (1990-2017). Tourism Planning and Development Journal, 8(28), 33-49.doi: 10.22080/jtpd.2019.2267. (in Persian).
Frey, B.S. (2019), Cultural Tourism. In: Economics of Art and Culture. SpringerBriefs in Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15748-7_14.
Komeili, Mohammadreza (1399). The Land given by Allah. Tehran: Mahkameh publisher.
Rezaei, Ali Akbar; Zohraei, Mohammad Ali (1390) Cultural diplomacy (the role of culture in foreign policy and presenting a strategic model). Tehran: Jamehe shenasan Publisher. (in Persian).
Rezaei, Nasser (1393). Analysis of the position of public diplomacy in Iran tourism. Geopolitics Quarterly. (2), 165-173. (in Persian).
Rybina, L. ; J. Lee, T. (2020), Traveler Motivation and Destination Loyalty: Visiting Sacred Places in Central Asia. Bang College of Business, KIMEP University. 2(1), 1-14.
Ryniejska – Kiełdanowicz, M. (2009), Cultural Diplomacy as a Form of International Communication. University of Wrocław Institute for International Studies The Section of International Communication.
Sajjadpour, Seyyed Mohammad Kazem; Vahidi, Musa Al-Reza (1388). Modern public diplomacy: conceptual and operational frameworks. Politics Quarterly. Journal of Faculty of Law and Political Sciences. 41 (4), 77-95. (in Persian).
Sharpley, Richard; Telfer, David J (2002). Tourism and development: concepts and issues. Translation: MohammadEbrahim    Goharian; shima Taahaie (1398). Tehran: Trading & Publishing Company. (in Persian).
Salehi Amiri; Seyed Reza, Mohammadi, Saeed (1389) Cultural Diplomacy. Tehran: Phoenix Publisher. (in Persian).
Sadrpour, Seyed amirHossein; Jamshidi, Mohammad Hossein; Eslami, Mohsen (1395). Investigating the new mechanism of public diplomacy based on Joseph Nye's theory of soft power. Two Quarterly Journal of Soft Power Studies. 6 (14). (in Persian).
Tahani, H. ; Carvache-Franco, M. ; Carvache-Franco, W. ; Carvache-Franco, O. (2022), Segmentation of Religious Tourism by Motivations: A Study of the Pilgrimage to the City of Mecca. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 14, no. 13: 7861. 
Tsen-Yao, C. ; Yu-Ju, C. (2021), Cultural Sustainability: Teaching and Design Strategies for Incorporating Service Design in Religious Heritage Branding. National Yunlin University of Science and Technology. 13, no. 6: 3256.
Comprehensive tourism development plan of Tehran province (1385). (in Persian).
Abdulkhani, Lena; Dami, Mohammad; Moghaqq-Niya, Hamed; Jalalpour, Shiva (1401). Public diplomacy of the Islamic Revolutionary Guard Corps and the soft power of the Islamic Republic of Iran. Journal of Political Sociology of Iran. (27). pp. 1988-2007. (in Persian).
Omrani, Abuzar (1401). The role of cultural diplomacy with an emphasis on tourism in increasing the political dignity and prestige of the Islamic Republic of Iran. Journal of Government Studies in the Islamic Republic of Iran. Eighth year - number 3 (33 pages - from 11 to 43). (in Persian).
Ghamami, Seyyed Mohammad Ali; Islami Tanha, Ali Asghar (1398). Cultural identification of the Quranic model of intercultural communication. Tehran: Imam Sadegh University publisher. (in Persian).
Faraji Rad, Abdul Reza; Aghajani, Saamia (1388). A new analysis of tourism and its latest classification. Geographical Quarterly of the Land, (6) 23, 66-62. (in Persian).
Faiz Abadi, Mostafa Jahangir; Waziri Mahboob, Seyyed Jamal (2018). The necessity of future research studies and its methods in the development of religious tourism, Miqat al-Reza (peace be upon him) conference; Mashhad. (in Persian).
Firouzjaian Golugah, Ali Asghar, Yousefi, Neda, & Mirmohamed Tabar, Seyed Ahmad. (1393). Functional analysis of religious tourism in Iran (meta-analysis of existing research). Tourism Planning and Development journal, 3(8), 143-165. (in Persian).
Golparvar, Majid; Khorasani Ismaili, Parisa (1397). Future study of the role of cultural diplomacy in the international political status of the Islamic Republic of Iran; With an emphasis on tourism. Political Studies Quarterly. (41), 50-53. (in Persian).
Maqsodi, Mojtaba; Ersia, Babak (1388). The position of tourism in deepening national solidarity in Iran. Journal of National Studies. (37), pp. 118-99. (in Persian).
Vaezi, Tayyaba (1390). Strategic relations between Iran and Pakistan. Tehran: Strategic Studies Research Institute. (in Persian).
Braun, V. & Clarke, v. (2006). "Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
World Travel & Tourism Council (WTTC) (2002) Industry as a partner for sustainable development, www.wttc.org
World Trade Organization (WTO). (1995). Collection of Tourism Expenditure Statistics ,pp 1. Available at: Http://pub.worldtourism.org/WebRoot/Store/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf. Accessed Nov1,2009