نقش بازار تجاری و فروشگاه ها بر جذب گردشگر تجاری با تاکید برگردشگری پایدار(موردمطالعه:استان بوشهر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

غلامرضا جعفری نیا،دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

10.22080/jtpd.2023.26071.3831

چکیده

زمینه و هدف: بازار تجاری  دراستان بوشهر به عنوان دروازه­ی تجاری - بازرگانی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین شهرهای همجوار همواره از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده­اند. گستردگی روابط تجاری در ایران و حجم بالای تبادل کالا با سایر شهرها سبب گردیده تا بازار تجاری دراستان بوشهر یکی از فعال ترین بازارهای تجاری جنوب کشور تبدیل گردد. هدف کلی این مقاله نقش بازار تجاری و فروشگاه­ها بر جذب گردشگر تجاری دراستان بوشهر می باشد.
روش ­شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق‌های توصیفی با تأکید بر روش همبستگی می باشد..جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال و کمتر از 60 سال شهر بوشهر می باشد.جمعیت استان بوشهر1275678 نفر می باشد نمونه­گیری به روش تصادفی و حجم نمونه 381 نفر می باشد.
یافته­ ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مولفه بازار تجاری و فروشگاه­ها بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار  شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در استان بوشهربه عنوان یک عامل تاکیدی موثر و سازنده می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که از آنجا که سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 0.000 بود،. رگرسیونی استاندارد شده تأثیر عامل بازار تجاری و فروشگاه­ها بر گردشگری پایدار در استان بوشهربه‌عنوان متغیر وابسته برابر با 576/0 می‌باشد. مقدار ضریب تعیین ( ) برای متغیر تاثیرگذاری عامل بازار تجاری و فروشگاه­ها بر گردشگری پایدار در استان بوشهرو مولفه های آن برابر با 422/0 بدست آمد
نتیجه­گیری و پیشنهادات: استان بوشهر با داشتن جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تجاری مورد توجه گردشگران می باشد. بازار تجاری و فروشگاه­های تجاری گناوه، که بزرگترین بازار تجاری در استان بوشهر است، یکی از این مکان­های تاریخی و تجاری در استان بوشهر و جنوب ایران است که با داشتن جاذبه های خاص خود، قابلیت­های فراوانی به منظور تبدیل شدن به مکانی برای گردشگری در سطح ملی و استانی دارد. پیشنهاد می­شود مسافران و تجربیات آنها در مرکز استراتژی قرار گیرد. گردشگری خرید شامل طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها، موسسات و ارگان‌های عمومی است که باید اهداف، نیازها و پویایی یکدیگر را درک کنند تا واقعاً گردشگری خرید را در حد بالقوه خود توسعه دهند از این رو پیشنهاد می­شود که در این زمینه اقداماتی سازنده صورت گیرد
نوآوری و اصالت: یکی از این جاذبه های توریستی مجموعه بازار شهری و ساحلی می باشد. بازار های قدیمی از جمله مراکز خدماتی می باشند که علاوه بر اهمیت خدمات رسانی به عنوان مکانی با جاذبه های تاریخی می توانند سرمایه های سرگردان گردشگری را به سوی خود جلب نماید. نوع چیدمان وسایل موجود در بازار می­تواند جذابیتی برای گردشگر داشته باشد و او را هرچه بیشتر به ماندن در این مکان و استفاده از امکانات با صرف هزینه ترقیب نماید. جذابیت بازار سبب می شود که فکر دیدن دوباره مکان در ذهن گردشگر تثبیت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Bramwell, B. and Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach, Journal of Sustainable Tourism, 1(1): 1–5.
Bouzeri, Sima., Khalifa, Ebrahim and Babki-Nejad, Mojtabi, (2013), Explaining the role of Tehran's Grand Bazaar in the development of Tehran's urban tourism, Sarzemen Geographical Quarterly, 10 (38): 63-80(IN PERSIAN).
Esmailzadeh, Hassan and Sarafi, Mozafar and Tavakoli Nia Jamila (2013), an analysis of tourism development approaches in local communities, Environmental Sciences Quarterly, 9th year, 2nd issue, winter. (IN PERSIAN).
Ghasemizad, Alireza and Dehghanfar, Sakineh, (2016), Identifying the problems of tourism industry development in Bushehr coastal province and providing appropriate solutions. Tourism and Development, 6(1): 178-194. (IN PERSIAN).
Heneghan, Maria (2002), Structures and Processes in Rural Tourism. Athenry: Rural Development Centre.
Karmi Dehkordi, Mahdi, Kalantari, Khalil and Khorasani, Mohammad Amin (2016), Qualitative analysis of rural tourism problems in Chaharmahal and Bakhtiari province using grounded theory with emphasis on Dimeh village, Kohrang city, Tourism Planning and Development, 5(19) , 175-198. . (IN PERSIAN).
Kumar, V, (2018), emerging trends in sociology of tourism, Sociology International Journal, 2(3), pp. 225-237.
Pir Dashti, Hassan and Mortezapour, Ahmad (2014), investigation of coastal tourism activity and its role in sustainable development (a case study of Caspian Sea coasts), National Conference on Culture, Tourism and Urban Identity, Bahman. . (IN PERSIAN).
Rezvani, Mohammad Reza, Faraji Sobkbar, Hassan Ali, Darban Astana, Alireza and Karimi, Seyed Hadi (2016), Analysis of the role of effective environmental quality factors and indicators in the branding of rural tourism destinations, Tourism Planning and Development, 6(23), 105-136. . (IN PERSIAN).
Rizvani, Mohammad Reza and Bayat, Nasser (2014), Analysis of the position of rural tourism in the country's development plans with emphasis on five-year national development plans, Tourism Planning and Development Magazine, third year, summer issue. . (IN PERSIAN).
Taqvai, Masoud and Hosseinikhah, Hossein (2016), Tourism industry development planning based on future research and scenario writing method (case study: Yasouj city) , Tourism Planning and Development, 6(23), 8-30. . (IN PERSIAN).
Zarabadi, Saeeda., Sadat, Zahra and Bahar, Abdullah, (2013), evaluation of effective factors in the development of the tourism industry of Chabahar Azad region using the method of network analysis process (ANP), scientific-research publication of the Scientific Association of Architecture and Urban Planning Iran No. 6: 48-37. . (IN PERSIAN).
Yang, I. C. M., Ismail, A. S., & French, J. A, (2022), Reproduction as consumption: unravelling the sociological shaping of reproductive tourism market in China. Journal of Marketing Management, 38(5-6), 515-543. Bramwell, B. and Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach, Journal of Sustainable Tourism, 1(1): 1–5.
Bouzeri, Sima., Khalifa, Ebrahim and Babki-Nejad, Mojtabi, (2013), Explaining the role of Tehran's Grand Bazaar in the development of Tehran's urban tourism, Sarzemen Geographical Quarterly, 10 (38): 63-80(IN PERSIAN).
Esmailzadeh, Hassan and Sarafi, Mozafar and Tavakoli Nia Jamila (2013), an analysis of tourism development approaches in local communities, Environmental Sciences Quarterly, 9th year, 2nd issue, winter. (IN PERSIAN).
Ghasemizad, Alireza and Dehghanfar, Sakineh, (2016), Identifying the problems of tourism industry development in Bushehr coastal province and providing appropriate solutions. Tourism and Development, 6(1): 178-194. (IN PERSIAN).
Heneghan, Maria (2002), Structures and Processes in Rural Tourism. Athenry: Rural Development Centre.
Karmi Dehkordi, Mahdi, Kalantari, Khalil and Khorasani, Mohammad Amin (2016), Qualitative analysis of rural tourism problems in Chaharmahal and Bakhtiari province using grounded theory with emphasis on Dimeh village, Kohrang city, Tourism Planning and Development, 5(19) , 175-198. . (IN PERSIAN).
Kumar, V, (2018), emerging trends in sociology of tourism, Sociology International Journal, 2(3), pp. 225-237.
Pir Dashti, Hassan and Mortezapour, Ahmad (2014), investigation of coastal tourism activity and its role in sustainable development (a case study of Caspian Sea coasts), National Conference on Culture, Tourism and Urban Identity, Bahman. . (IN PERSIAN).
Rezvani, Mohammad Reza, Faraji Sobkbar, Hassan Ali, Darban Astana, Alireza and Karimi, Seyed Hadi (2016), Analysis of the role of effective environmental quality factors and indicators in the branding of rural tourism destinations, Tourism Planning and Development, 6(23), 105-136. . (IN PERSIAN).
Rizvani, Mohammad Reza and Bayat, Nasser (2014), Analysis of the position of rural tourism in the country's development plans with emphasis on five-year national development plans, Tourism Planning and Development Magazine, third year, summer issue. . (IN PERSIAN).
Taqvai, Masoud and Hosseinikhah, Hossein (2016), Tourism industry development planning based on future research and scenario writing method (case study: Yasouj city) , Tourism Planning and Development, 6(23), 8-30. . (IN PERSIAN).
Zarabadi, Saeeda., Sadat, Zahra and Bahar, Abdullah, (2013), evaluation of effective factors in the development of the tourism industry of Chabahar Azad region using the method of network analysis process (ANP), scientific-research publication of the Scientific Association of Architecture and Urban Planning Iran No. 6: 48-37. . (IN PERSIAN).
Yang, I. C. M., Ismail, A. S., & French, J. A, (2022), Reproduction as consumption: unravelling the sociological shaping of reproductive tourism market in China. Journal of Marketing Management, 38(5-6), 515-543.