شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر خلق تجربیات بیادماندنی گردشگران (مقاصد روستایی استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه اولو، فنلاند.

5 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه نربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22080/jtpd.2023.26095.3836

چکیده

زمینه و هدف: گردشگران در هنگام سفر، بدنبال کسب تجربیات بیادماندنی هستند و اغلب تصمیمات آن‌ها تحت تاثیر همین تجربیاتی که از مقصد کسب کرده‌اند، قرار میگیرد. لذا شناسایی عوامل موثر بر خلق این تجربیات دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر هدف اصلی شناسایی عوامل موثر بر خلق تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد روستایی می‌باشد.
روش‌شناسی: به منظور جمع‌آوری داده‌ها هم از روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از اسناد و مدارک و هم روش میدانی از طریق پرسش‌نامه استفاده شده‌است. 384 پرسشنامه توسط گردشگرانی که به روستاهای گردشگری شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز سفر کرده بودند، تکمیل گردید.
یافته‌ها: به طورکلی 8 عامل تاثیرگذار بر خلق تجربیات بیادماندنی مثبت و 2 عامل تاثیرگذار بر خلق تجربیات بیادماندنی منفی استخراج گردید. موثرترین عامل در خلق تجربیات بیادماندنی مثبت عامل اصالت و اعتبار و همچنین عامل مدیریت محیطی نامناسب موثرین عامل در خلق تجربیات بیادماندنی منفی بود.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات: به طورکلی این عوامل می‌تواند تاثیر بسزایی در جذب گردشگران و ایجاد تجربیات بیادماندنی برای آن‌ها داشته باشد. فراهم کردن بسترهایی به منظور فرهنگ سازی و مهمان‌نوازی اصولی ساکنان محلی و حفظ هویت و اصالت روستایی از جمله پیشنهاداتی است که می‌توان ارائه کرد.
نوآوری و اصالت: ادبیات نظری در زمینه عوامل موثر بر خلق تجربیات بیادمادندنی مثبت و منفی از مقاصد روستایی بسیار محدود می‌باشد، لذا این مطالعه درک جدیدی در رابطه با عوامل موثر بر شکل‌گیری تجربیات بیادماندنی از مقاصد روستایی ارائه می‌دهد که مورداستفاده مدیران مقاصد روستایی برای جلب وفاداری و جذب بیشتر گردشگران قرارمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aho, S. K. (2001). Towards a general theory of touristic experiences: Modelling experience process in tourism. Tourism review, 56(3/4), 33 – 37. https://doi.org/10.1108/eb058368
Ali, F., Hussain, K., & Ragavan, N. A. (2014). Memorable customer experience: Examining the effects of customer’s experience on memories and loyalty in Malaysian resort hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 273-279. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.296
An, W., & Alarcón, S. (2021). From netnography to segmentation for the description of the rural tourism market based on tourist experiences in Spain. Journal of Destination Marketing & Management, 19, 100549. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100549
Andereck, K.L., Nyaupane, G.P.,)2011(. Exploring the nature of tourism and quality of life perceptions among residents. J. Trav. Res. 50 (3), 248–260. https://doi.org/10.1177/0047287510362918
Ardeshirtajzadeh Nemin, A., Bayat, S. (2015). Effectiveness study of medical tourism websites in Iran. Tourism management studies. 10(3), 53-75. (In Persian)
Bign´ e Alcaniz, ˜ E., S´ anchez García, I., & Sanz Blas, S. (2009). The functional-psychological
continuum in the cognitive image of a destination: A confirmatory analysis. Tourism
Management, 30(5), 715–723.
Björk, P., Prebensen, N., Räikkönen, J., & Sundbo, J. (2021). 20 years of Nordic tourism experience research: a review and future research agenda. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 21(1), 26-36.
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism management, 21(1), 97-116. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3
Cawley, M., & Gillmor, D. A. (2008). Integrated rural tourism: Concepts and Practice. Annals of tourism research, 35(2), 316-337. https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.07.011
Chandralal, L., Rindfleish, J., & Valenzuela, F. (2015). An application of travel blog narratives to explore memorable tourism experiences. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(6), 680-693. https://doi.org/10.1080/10941665.2014.925944
Chen, G., Bao, J., & Huang, S. (2014). Developing a scale to measure backpackers’ personal development. Journal of Travel Research, 53(4), 522–536. https://doi.org/10.1177/0047287513500392
Chen, X., Cheng, Z. F., & Kim, G. B. (2020). Make it memorable: Tourism experience, fun, recommendation and revisit intentions of Chinese outbound tourists. Sustainability, 12(5), 1-24.
Cheng, T., & Lu, C. (2013). Destination image, novelty, hedonics, perceived value, and revisiting behavioral intention for island tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(7), 766-783. https://doi.org/10.1080/10941665.2012.697906
de Freitas Coelho, M., de Sevilha Gosling, M., & de Almeida, A. S. A. (2018). Tourism experiences: Core processes of memorable trips. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 11-22. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.08.004
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current issues in tourism, 6(5), 369-414. 
Ellis, G. D., & Rossman, J. R. (2008). Creating Value for Participants through Experience Staging: Parks, Recreation, and Tourism in the Experience Industry. Journal of Park & Recreation Administration, 26(4). 
Farber, M. E., & Hall, T. E. (2007). Emotion and environment: Visitors' extraordinary experiences along the Dalton Highway in Alaska. Journal of Leisure Research, 39(2), 248-270. https://doi.org/10.1080/00222216.2007.11950107
Farzin, M.R., Abdi, N., Bagheri, F. (2018). Evaluation of demand and supply side perceptions of tourism development using importance-performance analysis (IPA) Study: Solqan village. Geography and Development Quarterly. 51(16), 175-196. (In Persian)
Ghadri, I., Motahhari, M. (2011). Investigating the pull factors that motivate tourists in choosing a destination, Economy and Urban Management, 2, 15-29. (In Persian)
Ghayor Baghbani, M., Hamedhamrahian, F., Yeganehmofrad, M., Mortezaei, M. (2022). The effect of religious tourists' participation on lasting experience through cultural interaction. cultural studies
Gursoy, D., & Gavcar, E. (2003). International leisure tourists’ involvement profile. Annals of Tourism Research, 30(4), 906–926. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00059-8
Habibpour, K., Safari Shali, R. (2016). A comprehensive guide to the use of SPSS in survey research (quantitative data analysis), Loyeh Publications, 7th edition. (In Persian)
Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: Emerging concepts, methods and propositions. Journal of Marketing, 46, 90–101. https://doi.org/10.2307/1251707
Ho, P. T., & Lee, C. T. (2020). Constracting Integrated Rural Tourism Innovtion Development Indicators. International Journal of Organizational Innovation, 12(4). 
Karayilan, E., & Cetin, G. (2016). Tourism destination: Design of experiences. In The handbook of managing and marketing tourism experiences. Emerald Group Publishing Limited, 65-83. https://doi.org/10.1108/978-1-78635-290-320161004
Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Marques, C. P., & Loureiro, S. M. C. (2018). The dimensions of rural tourism experience: impacts on arousal, memory, and satisfaction. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 189-201.
Kastenholz, E., Marques, C. P., & Carneiro, M. J. (2020). Place attachment through sensory-rich, emotion-generating place experiences in rural tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 100455. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100455
Kazemi, M. (2013). Tourism Management, Samt Publications, Tehran. (In Persian)
Kerstetter, D., & Cho, M. (2004). Tourists’ information search behavior: The role of prior knowledge and perceived credibility. Annals of Tourism Research, 31(4), 961-985. 
Khorasan Social, 16(3), 129-158. (In Persian)
Kim, J. H., Ritchie, J. B., & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel research, 51(1), 12-25. https://doi.org/10.1177/0047287510385467
Kim, J. H., Ritchie, J. R., & Tung, V. W. S. (2010). The effect of memorable experience on behavioral intentions in tourism: A structural equation modeling approach. Tourism Analysis, 15(6), 637-648. https://doi.org/10.3727/108354210X12904412049776
Knobloch, U., Robertson, K., & Aitken, R. (2017). Experience, emotion, and eudaimonia: A consideration of tourist experiences and well-being. Journal of Travel Research, 56(5), 651-662. https://doi.org/10.1177/0047287516650937
Knutson, B. J., & Beck, J. A. (2008). Identifying the dimensions of the experience
construct. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 4(3–4), 23–35.
Lane, B., & Kastenholz, E. (2015). Rural tourism: The evolution of practice and research approaches - towards a new generation concept? Journal of Sustainable Tourism, 23 (8–9), 1133–1156. https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1083997
Lee, T. H., & Crompton, J. (1992). Measuring novelty seeking in tourism. Annals of Tourism Research, 19(4), 732–751. https://doi.org/10.1016/0160-7383(92)90064-V
Lehto, X. Y., O’Leary, J. T., & Morrison, A. M. (2004). The effect of prior experience on vacation behavior. Annals of tourism research, 31(4), 801-818. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.02.006
Lenao, M., & Saarinen, J. (2015). Integrated rural tourism as a tool for community tourism development: Exploring culture and heritage projects in the North-East District of Botswana. South African Geographical Journal, 97(2), 203–216.  https://doi.org/10.1080/03736245.2015.1028985
Liu, C., Dou, X., Li, J., & Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. Journal of Rural Studies, 79, 177-188. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.046
Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. Journal of sustainable tourism, 11(6), 459-475.
Mascarenhas, O. A., Kesavan, R., & Bernacchi, M. (2006). Lasting customer loyalty: A
total customer experience approach. Journal of Consumer Marketing, 23(7), 397–405.
McGehee, N. G., Boley, B. B., Hallo, J. C., McGee, J. A., Norman, W., Oh, C. O., & Goetcheus, C. (2013). Doing sustainability: An application of an inter-disciplinary and mixed-method approach to a regional sustainable tourism project. Journal of Sustainable Tourism, 21(3), 355-375. https://doi.org/10.1080/09669582.2012.709862
Nilnoppakun, A., & Ampavat, K. (2015). Integrating cultural and nostalgia tourism to initiate a quality tourism experiences at Chiangkan, Leuy Province, Thailand. Procedia Economics and Finance, 23, 763-771. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00545-6
Otto, J. E., & Ritchie, J. B. (1996). The service experience in tourism. Tourism management, 17(3), 165-174.
Pujiastuti, E. E., Soeprapto, A., Susanta, S., Utomo, H. S., & Maharaniputri, A. (2022). The role of perceived value in understanding tourist experience and post experience at heritage destinations. Jurnal Siasat Bisnis, 36-56.
Quadri-Felitti, D. L., & Fiore, A. M. (2013). Destination loyalty: Effects of wine tourists’ experiences, memories, and satisfaction on intentions. Tourism and Hospitality Research, 13(1), 47-62. https://doi.org/10.1177/1467358413510017
Raimkulov, M., Juraturgunov, H., & Ahn, Y. J. (2021). Destination attractiveness and memorable travel experiences in silk road tourism in Uzbekistan. Sustainability, 13(4), 22-52.
Raissifar, K., Akhavan Anvari, M,R. (2023). Investigating the relationship between experience quality, perceived value and satisfaction with tourists' behavioral intentions, Tourism Planning and Development, 12(45), 153-171. (In Persian)
Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Rather, R. A., & Hall, C. M. (2021). Investigating the mediating role of visitor satisfaction in the relationship between memorable tourism experiences and behavioral intentions in heritage tourism context. Tourism Review, 77(2), 687-709
Ryan, C. (2002). The tourist experience (2nd ed.). NewYork, NY: Continuum.
Sarukhani, B. (20