تبیین اثرات کالبدی گردشگری بر نواحی روستایی (مورد پژوهش: دهستان بیرون‌بشم- بخش کلاردشت)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
اثرات گردشگری بر روی جامعه‌ی میزبان به موازات توسعه‌ی گردشگری دارای ابعاد پیچیده­ای است و هرروزه نیاز به تحلیل و تبیین این اثرات، بیش از پیش احساس می­شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین اثرات توسعه‌ گردشگری بر شاخص‌های کالبدی و تحلیل تغییرات آن‌هاست. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و اکتشافی با پیمایش میدانی انجام شده است. ابتدا با استفاده از مشاهدات و مصاحبه­های اولیه به شناسایی پنج شاخص«سبک معماری، تجهیزات رفاهی، خدمات زیربنایی، فضاهای معیشتی و تغییرات محیطی» پرداخته و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ی محقق­ساخته (که روایی و پایایی آن پیش­تر به مرحله‌ی تأیید رسیده است) به گردآوری داده­های میدانی در بین دو گروه مردم محلی (N=310) و متخصصان محلی(N=30) به روش تصادفی ساده اقدام گردید. یافته­های به‌دست‌آمده با نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی پیرسون، آزمون تی تک­نمونه­ای و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت و در پایان این نتیجه حاصل شد که بین توسعه‌ی گردشگری و تغییر در بعد کالبدی دهستان کلاردشت شرقی رابطه‌ی بسیار معنادار، مستقیم و مثبتی وجود دارد و همچنین توسعه‌ی گردشگری موجب تغییرات مثبت و منفی متفاوتی در بعد کالبدی روستاهای مورد مطالعه شده است. در شناسایی اثرپذیرترین شاخص­ها از توسعه‌ی گردشگری مشخص شد، از نظر گروه مردم محلی، شاخص سبک معماری و از نظر گروه متخصصان، شاخص تغییرات محیطی بیشترین مقدار تبیین را انجام می­دهند.

کلیدواژه‌ها