اثر گردشگری بر توسعه‌ی انسانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مفید قم

چکیده

چکیده
امروزه گردشگری به­عنوان یکی از بزرگترین صنایع درجهت ایجاد درآمد و ارتقاء رشد و توسعه‌ی اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده و رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به­دنبال داشته است. این مطالعه به بررسی اثر گردشگری بر توسعه‌ی انسانی در کشورهای منتخب (56کشور) شامل ایران، طی دوره 2011-2005 و با استفاده از مدل داده­های تابلویی می­پردازد. در این پژوهش، جهت بررسی اثر گردشگری بر توسعه، از شاخص توسعه‌ی انسانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد تعداد ورود گردشگران خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه‌ی انسانی کشورها دارد. از این رو توسعه‌ی این صنعت جهت دست­یابی به اهداف توسعه‌ی اقتصادی و انسانی برای هر کشوری ضروری به‌نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها