اثرات اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی بر طبیعت‌گردی (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس لنگرود)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
یکی از ‌مهم‌ترین مسایل آموزش محیط­زیست آن است که چگونه به بهترین وجه و با یک برنامه‌ی مؤثر تغییر رفتار را تسریع بخشید یا چگونه تعهد نسبت به طبیعت را افزایش داد. استفاده از برنامه‌های آموزشی زیست‌محیطی خارج از کلاس درس و ‌تأکید شدید روی درک حسی و یادگیری تعاملی در آموزش محیطی فضای آزاد، می‌تواند به یادگیری و فرآیند تغییر رفتار که یک جزء ضروری از آموزش‌های زیست‌محیطی به انسان است کمک نماید. این پژوهش تلاش دارد که ‌تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش زیست‌محیطی را در رفتار و پیوند با طبیعت دانش‌آموزان شهر لنگرود استان گیلان بررسی نماید. براین اساس نمونه‌ای به تعداد 100 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر به گروه‌های تحت آزمایش و کنترل شده، جداسازی شدند و با داده‌های به دست آمده از آزمون t-test، نتایج این پژوهش چنین نشان می‌دهد که آموزش در فضای آزاد ‌تأثیر به‌سزایی در تغییر رفتار محیطی دانش‌آموزان ایجاد خواهد نمود. این تغییر در بین دختران بیشتر محسوس است. بنابراین ‌تأکید بر شیوه‌ی صحیح اجرای آموزش زیست‌محیطی سبب ایجاد تحول در تعهد به طبیعت و پیوند با آن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها