تحلیل عوامل مؤثر در توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری روستایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

مطالعه‌ی ادبیات توسعه و برنامه‎ریزی روستایی نشان می‎دهد که مردم و جوامع روستایی باید به‌صورت سازمان‎یافته و در چارچوب تشکل‎های مدنی مشخص درآیند تا بتوانند از توانایی‎ها، استعدادها و خلاقیت‎های خویش به‌صورت مطلوب استفاده کرده و آن‎ها را مدیریت نمایند که این مهم در قالب کارآفرینی بروز می‎کند. نظر به این‎که گردشگری به‌عنوان صنعتی روبه‌رشد که دائماً با تغییر تقاضای بازار رو‎به‎روست، بستری مناسب برای کارآفرینی به شمار می‎رود و فراهم کردن زمینه‎ای مناسب برای توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری در نواحی روستایی می‎تواند کمک مؤثری به توسعه‌ی گردشگری و توانمندسازی جوامع روستایی محسوب گردد. پژوهش حاضر به هدف شناسایی مؤثرترین عامل در توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی انجام‌شده که از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی جای می‌گیرد. جامعه‌ی آماری تحقیق صاحبان کسب‌‌وکار و مسئولان (دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا) در سه روستای جلیزجند، خمده و هرانده شهرستان فیروزکوه هستند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه هر دو گروه مطالعاتی (مسئولان و کارآفرینان) عامل اقتصادی با میانگین از اهمیت بیشتری در توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها