کلیدواژه‌ها = آموزش محیط زیست
اثرات اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی بر طبیعت‌گردی (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس لنگرود)

دوره 2، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 148-162

سید محمد شبیری؛ سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ هادی ابراهیمی


تحلیلی در خصوص ضرورت توجه به آموزش محیطزیست در بخش گردشگری شهر مشهد

دوره 1، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 166-188

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ لقمان امام قلی