تحلیلی در خصوص ضرورت توجه به آموزش محیطزیست در بخش گردشگری شهر مشهد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و پژوهشگر دفتر طرح کلان ملی

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

برخورداری ایران از میراث طبیعی و تاریخی غنی و موقعیت جغرافیایی مناسب و وجود بازارهای گسترده ملی، منطقه‌ای و بین المللی برای این عرصه بستر و موقعیت مناسبی را برای حضور توانمند ایران در بازارهای جهانی گردشگری فراهم آورده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از مکان‌های گردشگری به سوی ناپایداری و خود تخریبی پیش می‌روند، حضور موفق و پایدار در عرصه گردشگری جهان، بدون توجه به حضور افرادی آشنا به حفظ محیط گردشگری امکان‌پذیر نیست. تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و میزان دانش زیست‌محیطی آنان می‌تواند ضامن عملکرد خوبی برای دست‌یابی به اهداف این‌ بخش باشد. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن ارائه تصویری از وضعیت آموزشی نیروی انسانی در بخش گردشگری شهر مشهد، نگرش زیست محیطی آنان را به‌دست آورده و ضرورت نقش آموزش محیط زیست را در این بخش بررسی کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تنها 7/36 درصد خانم‌ها و 4/23 درصد آقایان نگرش مثبتی نسبت به مفاهیم زیست‌محیطی دارند و آموزش محیط زیست در این بخش احتیاج به تأکید بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها