دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1391 
تحلیلی در خصوص ضرورت توجه به آموزش محیطزیست در بخش گردشگری شهر مشهد

صفحه 166-188

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ لقمان امام قلی