تحلیل تاثیر مولفه‎های حسی بر رضایت و نیات رفتاری گردشگران خارجی (مورد مطالعه: هتل‎های چهار و پنج ستاره شهر اصفهان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‎ریزی مدیریت جهانگردی، دانشگاه شیخ بهایی

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

گردشگری بخش عمده‎ای از اقتصاد جهانی را تشکیل می‎دهد و یکی از بزرگ‎ترین صنایع جهان به حساب می‎آید. از مهم‎ترین عواملی که می‎تواند موجب رشد و توسعه‌ی گردشگری بین المللی و داخلی شود اقامتگاه‎ها و هتل‎ها جهت اسکان مسافرین می‎باشد. استفاده از بازاریابی نوین در این راه می‎تواند کمک شایانی به پیشرفت و توسعه‌ی صنعت هتل‎داری کند. بازاریابی حسی نوعی از بازاریابی است که نقش به‎سزایی در رضایت مشتریان دارد زیرا راه دستیابی به موفقیت را تا حد زیادی از میان احساسات و عواطف می‎داند، مسیری که در آن بسیاری از مشتریان از ارزیابی صرف ویژگی‎ها و خصوصیات کاربردی محصول پا را فراتر نهاده و می‎خواهند به محصول به عنوان یک تجربه بنگرند. این پژوهش به دنبال تعیین تاثیر بازاریابی حسی و مؤلفه‎های آن در بهبود رضایت مشتریان هتل‎ها است. در این مقاله ابتدا زیر مؤلفه‎های بازاریابی حسی شناسایی شده و سپس به کمک پرسشنامه‎ای محقق‎ساخته، میزان رضایت گردشگران از هریک از مؤلفه‎های حسی در هتل‎های مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفته است. سپس تاثیر بازاریابی حسی در بهبود رضایت مشتریان هتل‎ها بررسی شده است. جامعه‌ی آماری در پژوهش حاضر کلیه هتل‎های چهار و پنج ستاره‌ی شهر اصفهان هستند، حجم نمونه نیز به روش کوکران 120 نفر به دست آمده است. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش و تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آمار استنباطی (مدل‌سازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. نرم افزار کامپیوتری مورد استفاده نیز SPSS 20 و Amos 20 بوده است. یافته‎ها حاکی از این موضوع بود که متناسب بودن ویژگی هتل‎های مورد مطالعه با ذائقه‌ی حسی گردشگر تاثیر مستقیمی بر رضایت وی دارد و رضایت گردشگر خود بر نیات رفتاری گردشگر و بازگشت مجدد وی به هتل تاثیر‎گذار است.

کلیدواژه‌ها