دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، اسفند 1394 
بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان

صفحه 148-169

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ خدیجه صالحی؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ علیرضا خواجه شاهکوهی


اولویت‌بندی فعالیت‌های بازاریابی گردشگری فیلم

صفحه 189-208

مهسا صالح دوست؛ ابوالفضل تاج‌زاده نمین