تبیین جامعه‌شناختی رفتار محیط‌زیستی گردشگران (مطالعه‌ی موردی: پارک جنگلی نور)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

3 دانش آموحته کارشناسی ارشد مطالعات جوانان علوم‌ اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

در عصر حاضر، گردشگری بیش از هر چیز نوعی مصرف محیط زیست تلقی می‌شود. با توجه به این که بخش قابل توجه­ای از این مصرف توسط گردشگران صورت می‌گیرد، می‌توان گفت که گردشگران نقش حائز اهمیتی در توسعه‌ی گردشگری پایدار و یا نابودی آن دارند. هدف از این تحقیق، بررسی جامعه‌شناختی رفتار گردشگران نسبت به محیط زیست در پارک جنگلی نور می‌باشد. چارچوب نظری تحقیق را مدل چندگانه: مدل انگیزه، توانایی، فرصت و مدل رفتار محیط زیستی شکل داده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش انجام شده و جامعه‌ی آماری آن را کلیه گردشگرانی را تشکیل می‌دهند که در مرداد سال 1393 از پارک جنگلی نور بازدید کردند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 300 پرسشنامه توسط گردشگران تکمیل گردید. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش و با استفاده از آماره‌های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین سن گردشگران، محل سکونت  و رفتارهای محیط زیستی رابطه معناداری وجود ندارد. در مقابل، یافته‌های تحقیق نشان داد که بین جنسیت و سطح تحصیلات و رفتارهای محیط زیستی رابطه مثبت وجود دارد. هم‌چنین یافته‌ها نشان داد که در بین رفتارهای محیط زیستی گردشگران و متغیرهای مستقل(فشارهای هنجاری، فرصت، دانش محیط زیستی، ارزش زیست محیطی، پارادایم نوین بوم‌شناختی، توانایی، انگیزه) رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها