اولویت‌بندی فعالیت‌های بازاریابی گردشگری فیلم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گردشگری فیلم از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است و برخی کشورها فعالانه در ترویج آن تلاش کرده­اند. هدف این مقاله اولویت­بندی فعالیت­های بازاریابی گردشگری فیلم است. بدین منظور از مدل فرصت­های بازاریابی گردشگری فیلم هادسون و ریچی استفاده شده است. در این پژوهش که از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است جامعۀ آماری تهیه­‌‌کنندگان فیلم و سریال شهر تهران و ابزار سنجش، پرسشنامه است که به روش نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی توزیع شده است. از ۸۰ پرسشنامه توزیع شده، ۴۷ عدد مؤثر بوده است؛ داده‌ها با نرم افزار SPSS تحلیل شده است. طبق نتایج آزمون تی تک گروهی، همه مولفه­ها از سطح اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و نتیجه اولویت­بندی مولفه­‌ها با استفاده از آزمون فریدمن حاکی از آن است که استفاده کردن از تأثیر فیلم اولویت نخست را داراست. اطلاع رسانی به عموم با استفاده از رسانه، تشویق استودیوها/شرکت‌های فیلمسازی برای ساختن فیلم در لوکیشن، و ترویج لوکیشن فیلم به ترتیب در اولویت‌های بعدی هستند. شاخص‌های هر یک از این مولفه‌ها نیز اولویت‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها