تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

طی چند دهه اخیر صنعت گردشگری به یکی از مهمترین منابع درآمدی کشورها تبدیل شده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه کشورهای توسعه­ یافته با کشورهای در حال توسعه در جذب عایدات گردشگری بین­ المللی، اقدام به بررسی تأثیر شاخص نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 2012-2000 نموده­ ایم. یافته­ های تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنا­دار شاخص نهاد حکمرانی بر درآمد گردشگری کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان­ کننده لزوم حرکت جدی کشورهای در حال توسعه نسبت به بهبود اجزای شاخص حکمرانی است. علاوه بر این یافته­ های تحقیق نشان می­ دهد توسعه زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات و سطح آموزش عمومی اثر مثبتی بر درآمد گردشگری بین­ المللی دارد. براساس نتایج ضریب تخمینی شاخص­ مخارج بهداشت بی­ معناست. همچنین نتایج نشان می­ دهد علاوه بر افزایش درآمد سرانه واقعی و جمعیت کشورها و نرخ ارز، زیرساخت­های حمل ونقل از اهمیت بسزایی در جذب گردشگر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


1)   حبیبی، فاتح و عباسی­نژاد، حسین (1384). تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده­های سری زمانی-مقطعی، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره چهلم، شماره 70: 115-91.
2)   شاه­آبادی، ابوالفضل، سیاح، علی و پورجوان، عبداله (1390). عوامل موثر بر جذب گردشگر در کشورهای گروه D8، اولین همایش ملی گردشگری پایدار سیستان و بلوچستان، 3-5 خرداد ماه.
3)   شاه­آبادی، ابوالفضل و سیاح، علی (1392). تأثیر زیرساخت­های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه‌ی تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 7: 25-43.
4)   شریفی­رنانی، حسین و سجادیه­خواجویی، فرزام (1392). نقش حکمرانی خوب در جذب گردشگر (مطالعه­ی موردی: کشورهای منتخب (OPEC))، اولین همایش الکترونیکی ملی «چشم­انداز اقتصاد ایران: با رویکرد حمایت از تولید ملی»، 28 آذرماه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
5)   میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه، چاپ اول، تهران، ناشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
6)     Aslan, A. F. Kula, & Kaplan, M. (2009). International tourism demand for Turkey: A dynamic panel data approach, A Research Journal of International Studies, Issue 9: 64-75.
7)     Cho, V. (2010). A study of the non-economic determinants in tourism demand, International Journal of Tourism Research, 12(4): 307-320.
8)     Eilat, Y. & Einv, L. (2004). Determinants of international tourism: A three-dimensional panel data analysis, Applied Economics, 36(12): 1315–1327.
9)     Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2009). Governance matters VIII: Aggregate and individual governance indicators 1996-2008, Policy Research Working Paper: 49-78.
10)   Khadaroo, J. & Seetanah, B. (2007). Transport infrastructure and tourism development, Annals of Tourism Research, 34(4):1021–1032.
11)   Lim, C. (1997). An econometric classification and review of international tourism demand models, Tourism Economics, 136(3): 69-81.
12)   Lim, C. & McAleer, M. (2002). Time series forecasts of international travel demand for Australia, Tourism Management, 23(4): 389-396.
13)   Levett, C. (2005). A slice of the action, Sydney Morning Herald, 29 October, 27.
14)   Massidda, C. & Etzo, I. (2012). The determinants of Italian domestic tourism: A panel data analysis, Tourism Management ,33(3): 603-610.
15)   Naude, W. & Saayman, A. (2005). Determinants of tourist Arrivals in Africa: A panel data regression analysis, Tourism Economics, 11(3):365–391.
16)   Nunkoo, R. & Smith, S. L. J.(2013). Political economy of tourism: Trust in government actors, political support, and their determinants, Tourism Management, 36(1): 120-132.
17)   Panyik, E. (2015). Rural tourism governance: determinants of policy-makers’ support for tourism Development, Tourism Planning & Development, 12(1):48-72.
18)   Seetanah, B., Durbarry, R. & Ragodoo, J.F. N. (2010). Using the panel cointegration approach to analyse the determinants of tourism demand in South Africa, Tourism Economics, 16(3): 715-729.
19)   Song, H. & Li, G. (2010). Tourism demand modelling and forecasting: How should demand be measured? Tourism Economics, 16(1): 63–81.
20)   Witt, S. F. & Witt, C. A. (1995). Forecasting tourism demand: A review of empirical research, International Journal of Forecasting, 11(3): 447-475.
21)   The World Development Indicators (WDI). latest edition, retrieved March 6, 2014, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2.
22)   World Tourism Organization(2014). Yearbook of Tourism Statistic, 2014 edition. http://www2.unwto.org/
23)   Worldwide Governance Indicators (WGI)(2015).  latest edition, retrieved December, 2015