دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، خرداد 1395 
توسعه‌ی گردشگری شهری با تأکید بر نقش بازارچه‌های مرزی (مطالعه‌ی موردی: بازارچه‌ی مرزی پاوه)

صفحه 95-126

اعظم صفرآبادی؛ حکیمه مجیدی ده‌شیخ؛ علی زنگی‌آبادی؛ سمیه‌سادات شاه‌زیدی


تحلیل جامعه شناختی پایبندی گردشگران به هنجارهای اجتماعی

صفحه 168-187

قربانعلی ابراهیمی؛ وحید جان محمدی لرگانی؛ سیده فاطمه اندرواژ