اعتماد نهادی و سرمایه گذاری در واحدهای گردشگری (مطالعه موردی: استان گلستان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه گلستان

چکیده

اولین و مهم­ترین عامل در سرمایه­ گذاری توجه به امنیت و اعتماد می­ باشد. اعتماد سرمایه­ گذاران به سازمان­ ها و نهادهای اجتماعی به­ ویژه سازمان­ های بخش دولتی که از آن تحت عنوان «اعتماد نهادی» یاد می­ کنند، نقش بسیار مهمی در گرایش نسبت به سرمایه­ گذاری به ویژه در واحدهای گردشگری دارد. استان گلستان به­ عنوان یکی از استان­ های مقصد گردشگری دارای واحدهای گردشگری متنوعی می­ باشد که سرمایه­ گذاران آن به دلایل مختلف از جمله احساس ناامنی و بی­ اعتمادی با مسائل و مشکلات عدیده­ای مواجه­ اند. هدف اصلی این پژوهش، نشان دادن رابطه بین میزان اعتماد نهادی با سرمایه­ گذاری در واحدهای گردشگری استان گلستان می­ باشد. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و در آن برای جمع­ آوری داده­ ها پرسشنامه محقق ساخته به کار گرفته شده است. بر این اساس تعداد 139 پرسشنامه بین سرمایه­ گذاران واحدهای گردشگری توزیع شده و داده­ ها از طریق نرم افزار SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته­ اند. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که بین اعتماد نهادی با سرمایه­ گذاری واحدهای گردشگری رابطه معنی­ داری وجود ندارد. همچنین مقایسه گروه­ ها و نهادهای مورد مطالعه نشان می­ دهد که سرمایه­ گذاران به دانشگاه­ ها و مراکز آموزشی، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر اعتماد بیشتری دارند. علاوه بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان می­ دهد که بین اعتماد نهادی و نوع واحدهای گردشگری تفاوت معنی­ داری وجود نداشته است. در پایان نیز جهت برنامه­ ریزی بهتر در منطقه مورد مطالعه  پیشنهاداتی از قبیل تقویت امنیت سرمایه­ گذاری، ترغیب سرمایه­ گذاری بخش خصوصی در احداث و توسعه تاسیسات گردشگری، حمایت دولت و ظرفیت­ سازی برای جذب سرمایه در بخش گردشگری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. اشرف­زاده، محمدرضا؛ مددی، حسین و خادمی، نسترن (1389). ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی شهر جهانگردی بین المللی خلیج فارس)، پژوهش های محیط زیست، سال 1، شماره 1: 83-92.
 2. الوانی، سیدمهدی، و حسینی، سید صمد (1392). تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدلهای اعتماد نهادی )سازمانی(، فصلنامهمطالعاتاندازهگیریوارزشیابیآموزشی، سال سوم، شماره 4: 141-105.
 3. آقاسی زاده، عبدالله (1387). بررسی نقش منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در توسعه توریسم منطقه ای، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 4. بامسنجی، بابک و حیدری، رضا (1391). بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت اجتماعی و سرمایه گذاری، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی - سال دوم- شماره 7 – زمستان 19: 83-102.
 5. چقاجردی، ایمان؛ فیض الهی، غلامعلی و شجاعی، احسان (1389). شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از مدل SWOT در شهر اصفهان، فصلنامه فضای گردشگری، سال سوم، شماره 10: 25-38.
 6. چلبی، مسعود (1375). جامعه­شناسی ­نظم: تشریح ­و ­تحلیل ­نظری ­نظم ­اجتماعی، تهران: نشر نی.
 7. خدایی، حامد (1388). رابطه متقابل امنیت، گردشگری و توسعه پایدار اقتصادی، مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، اصفهان، آذرماه.
 8. سویزری، محسن، و محمدی، فریبرز (1390). نقش سرمایه اجتماعی در تأمین امنیت سرمایه گذاری، فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره سوم: 119-146.
 9. سینایی، وحید (1380). ناکارآمدی رکود و بحران در جهانگردی ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال شانزدهم، شماره پنجم و ششم، صص: 15-25.
 10. شاهیوندی، احمد؛ رییسی وانانی، رضا و سلطانی، مریم (1390). تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی (نمونه موردی گردشگران خارجی وارد شده به شهر اصفهان در سال 1389)، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره اول، سال چهارم: 137-165.
 11. صابونی ها، علیرضا (1394). محورهای قابل طرح در خصوص فرصت های سرمایه­گذاری خارجی در ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تهران.
 12. صالحی هیکوئی، مریم (1384). رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین فرد و جنسیت، پایان نامه گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا.
 13. عباس زاده، هادی، کرمی، کامران (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول: 58-31.
 14. قریشی، محمدباسط؛ معتمدی نیا، اکبر و فرامرزی گروس، نینا  (1390). ارزیابی عملکرد مجتمع های گردشگری ساحلی مطالعه موردی مجتمع مروارید خزر – شهرستان رشت، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال اول، شماره 4: 29-40.
 15. گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.
 16. گیدنز، آنتونی (1378). راه سوم، بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر شیرازه.
 17. گیدنز، آنتونی (1382). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 18. مدهوشی، مهرداد، و ناصرپور، نادر (1382). ارزیابی موانع توسعة گردشگری در استان لرستان، پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 28 ، پاییز: 25-58.
 19. مقبول اقبالی، مهناز (1386). بررسی اعتماد اجتماعی شهروندان به عنوان مؤلفه ی مؤثر بر مشارکت و همکاری آنان با شهرداری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 20. موحد، مجید؛ عنایت، حلیمه؛ غفاری نسب، اسفندیار؛ البرزی، صدیقه؛ و مظفری، روح اله (1391). عوامل مرتبط با انتخاب سزارین در میان زنان باردار ساکن شهر شیراز، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال دوم، شماره 2: 78-73.
 21. مومنی وصالیان، هوشنگ و غلامی پور، لیلا (1392). تخمین تابع تقاضای گردشگری در استان های منتخب، فصلنامه علوم اقتصادی، سال چهارم، شماره 14: 162-180.
 22. وکلاک، مایکل و ناریان، دیبا (1384). سرمایه ی اجتماعی، کیان تاجبخش، ترجمه ی افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.
 23. هزار جریبی، جعفر و نجفی، ملک محمد (1389). اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ، سال دوم، شماره هفتم: 53-70.
 24. یوسفی، محمدقلی و عزیزنژاد، صمد (1388). بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال نهم، شماره اول: 79-100.