تاثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان)

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

مربی دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه، ایجاد رضایتمندی و دلبستگی احساسی در گردشگر نسبت به مقصد یکی از مسائل کلیدی بازاریابی گردشگری است که به­دلیل رقابت فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با اتکا به تئوری ارتباط برند و با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران انجام شد. هر چند تحقیقات متعددی رضایت گردشگر را از جنبه ­های مختلف مورد مطالعه قرار داده­اند،‌ باید توجه داشت تعداد اندکی از این مطالعات رابطه رضایتمندی را با دلبستگی به مقصد و شخصیت مقصد مورد مطالعه قرار داده­اند. به این منظور، رابطه بین تصویر و شخصیت مقصد، تاثیرگذاری آنها بر دلبستگی و همچنین اثر دلبستگی گردشگر بر رضایت از مقصد مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده، 274 پرسشنامه بین گردشگران ایرانی شهر اصفهان توزیع شد. مدل مفهومی پژوهش براساس الگوی معادلات ساختاری و با استفاده نرم ­افزار لیزرل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد تصویر مقصد عامل بسیار مهمی در ارتباط گردشگر- مقصد است و بر شخصیت، دلبستگی و رضایت از مقصد اثر مستقیم و معناداری دارد. با این حال، تاثیر شخصیت مقصد بر رضایتمندی و دلبستگی به مقصد مورد تائید قرار نگرفت. علاوه بر تصویر، دلبستگی به مقصد نیز بر رضایت گردشگران از مقصد اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها