تحلیل جامعه شناختی پایبندی گردشگران به هنجارهای اجتماعی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

با توجه با جاذبه­ های گردشگری استان مازندران ما شاهد جذب هزاران گردشگر از اقصی نقاط ایران به این منطقه­ی شمالی می­ باشیم، گردشگران با توجه به آنکه زمان کمی را در منطقه گردشگری سپری می­ کنند و به­ صورت موقتی و گذرا در این مناطق هستند، در این پژوهش سعی شده است به این موضوع بپردازیم که گردشگران به چه میزان به هنجارها در جامعه مقصد پایبند هستند و چه عواملی باعث می­شود که گردشگران هنجارها را رعایت کنند.در بخش هنجارهای اجتماعی به‌عنوان متغیر وابسته، از تئوری الستر (1989) برای تبیین بهتر مفهوم هنجار سود جسته می­شود، و در بخش متغیر مستقل از نظریه­­ های مختلفی سود جسته­ ایم. از لحاظ روش شناسی برای این موضوع با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه از 300 نفر گردشگر استان مازندران که به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند، اطلاعات لازم گردآوری شد. برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه، از اعتبار صوری و جهت بررسی روایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با توجه به سطح معناداری 003/0 به‌دست‌آمده جنسیت و هنجار اجتماعی کل، زنان گردشگر بیش از مردان به هنجارها پایبند هستند، همچنین ضریب تعیین (R2) نیز 21/0 درصد محاسبه‌ شده است. به این معنی که حدود 21 درصد از تغییرات «هنجار اجتماعی» توسط پنج متغیر (روابط درون‌گروهی، همبستگی اجتماعی، تعهد گروهی، عقلانیت و دلهره­ ی منزلت درون­ گروهی) تبیین می­ شود. متغیرهای تعهد گروهی (24/0 ضرایب استاندارد شده)، همبستگی اجتماعی (17/0 ضرایب استاندارد شده)، عقلانیت (14/0) ضرایب استاندارد شده) و روابط درون‌گروهی با (12/0 ضرایب استاندارد شده) به ترتیب قوی­ترین پیش‌بینی کننده­ های «هنجار اجتماعی» می­ باشند.

کلیدواژه‌ها