شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ (مورد: استان خوزستان)

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گردشگری به­ عنوان یکی از مهمترین کارکردهای اقتصادی- فضایی، امروزه جایگاه قابل ملاحظه­ ای را در فرایند توسعه از آن خود کرده است. بسیاری از کشورها با تلاش برای ترویج الگوها و انواع مختلف گردشگری، در صدد کسب مزایای بازارهای گردشگری جهانی و منطقه­ای برای خویش هستند. اما در این میان، فارغ از منافع مادی حاصل از گردشگری، یکی از مهمترین کارکردهای آن انتقال ارزش­ های بومی و فرهنگی یک کشور یا اجتماع است. گردشگری تاریک یکی از انواع گردشگری است که نقش قابل توجهی را در کسب این فرصت­ ها ایفا می­ کند و خود دارای انواعی بوده و از جمله مهمترین آنها گردشگری جنگ است. کشور ایران با توجه به سابقه دفاع مقدس هشت ساله در این زمینه دارای پتانسیل­ های بالایی است و هر ساله کاروان­ های بی­ شماری از بازدیدکنندگان با انگیزش ­های مختلف اقدام به بازدید از مناطق جنگی خوزستان و باغ موزه ­های جنگ واقع در این مناطق می کنند. از این رو مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال بررسی و تعیین مهم­ترین عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ در میان گروه­ های مختلف گردشگران بوده است. بدین منظور 373 نفر از گردشگران کاروان­ های راهیان نور استان زنجان با هدف شناسایی مهم­ترین عوامل و شاخص­ های انگیزشی تاثیرگذار بر گردشگری در مقاصد جنگی کشور مورد مطالعه قرار گرفته­ اند. نتایج به­ دست آمده نشان می­ دهد که متناسب با گروه­ های گردشگری جنگ، تفاوت عوامل انگیزشی بین این گروه­ ها با یکدیگر وجود دارد. همچنین نتایج آزمون t مشخص نمود که از نظر افراد مورد مطالعه همه عوامل انگیزشی از سطح معناداری قابل قبولی برخوردارند که از طریق آزمون رگرسیون مشخص شده است که مهمترین عامل انگیزشی، شاخص گرامیداشت یادبود و بزرگداشت قربانیان جنگ با (بتای 547/0) می­باشد. بنابراین باید برنامه­ ریزی برای گسترش گردشگری تاریک برای بازدید از مناطق جنگی متناسب با در نظر داشتن انگیزه­های مختلف صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها