ارزیابی ساعتی شرایط آسایش اقلیمی جزیره‌ی قشم برای انواع مختلف فعالیت گردشگری

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

ویژگی مشترک اشکال مختلف طبیعت‌گردی، تحرک بدنی طبیعت‌گرد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، با شدت‌های مختلف است بدون این که بر شرایط اقلیمی و جوی کنترلی داشته باشد. به همین دلیل شرایط آسایش زیست اقلیمی در فعالیت‌های طبیعت‌گردی و اکوتوریسم بر خلاف سایر فعالیت‌های گردشگری به شدت وابسته به عوامل آب و هوایی و توپوگرافی منطقه و نرخ گرمای متابولیک ناشی از فعالیت بدنی طبیعت‌گرد است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های ساعتی 30 ساله و به وسیله‌ی شاخص اقلیم آسایش SET* به بررسی شرایط آسایش اقلیمی فعالیت‌های طبیعت‌گردی در جزیره‌ی قشم پرداخته شد. از نتایج این تحقیق ارائه‌ی یک طبقه‌بندی جدید از فعالیت‌های طبیعت‌گردی در پنج گروه خیلی سبک، سبک، متوسط، نیمه‌سنگین و سنگین است. تحلیل داده‌ها نشان داد که اگر چه در ماه‌های گرم سال مناسب‌ترین ساعت‌ها برای فعالیت‌های طبیعت‌گردی 6 صبح، 18 عصر و 21 شب است، و در ماه‌های سرد سال شرایط مطلوب آسایش زیست اقلیمی به ساعت‌های 9 صبح، 12 ظهر و 15 عصر منتقل می‌شود؛ امّا در تمام ماه‌های سال این جزیره برای فعالیت‌های طبیعت‌گردی مناسب است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که برای اندازه‌گیری شرایط آسایش اقلیمی فعالیت‌های نیمه‌سنگین و سنگین باید شاخص SET* را کالیبره نمود.

کلیدواژه‌ها