توزیع اجتماعی ذائقه فراغتی و تمایل به گردشگری (موارد مطالعاتی: شاغلان حوزه سلامت و درمان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا گروه های مختلف شغلی- تحصیلی شاغل در حوزه سلامت و درمان به دلیل بهره مندی افتراقی از انواع سرمایه، دارای ذائقه­ های فراغتی متفاوتی هستند یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا تمایل به گردشگری در بین گروه­ های شغلی مختلف حوزه سلامت و درمان دارای تفاوت معنی داری است یا خیر؟ مدل نظری پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه فرهنگی پیر بوردیو است. مطالعه حاضر از نوع پیمایش است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، ماماها و پرستاران شاغل در بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران که با استفاده از روش نمونه­ گیری طبقه­ ای متناسب با حجم گروه­ ها، تعداد 280 نفراز آنها به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که: میزان تمایل جامعه پزشکی و درمانی به گردشگری در هر دو حوزه داخل و خارج از حد متوسط بالاتر است. تفاوت معنی دار در ذائقه فراغتی گروه­ های شغلی جامعه پزشکی - درمانی وجود دارد. رابطه معنی­ دار بین ذائقه فراغتی و تمایل به گردشگری وجود دارد به نحوی که هر چه نحوه گذران اوقات فراغت افراد نخبه­ تر باشد، تمایل کمتری به گردشگری خواهند داشت. 

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. اباذری، یوسف و چاووشیان، حسن (1381). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناسی هویت اجتماعی، دو فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 20: 27-2.
  2. ابراهیمی، قربانعلی؛ رازقی، نادر و مسلمی، رقیه (1390). اوقات فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی افراد 64-15 ساله شهرستان جویبار)، مجله جامعه شناسی کاربردی، دوره 22، پیاپی 44، شماره 4: 98-71 .
  3. استونز، راب (1390). متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
  4. ایگلتون، تری (1381). درآمدی بر ایدئولوژی ، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران:  نشر آگه.
  5. باکاک، رابرت (۱۳۸۱). مصرف، ترجمه خسرو صبوری، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
  6. بوردیو، پیر (1379). تکوین تاریخی زیباشناسی ناب، ترجمه مراد فرهادپور، فصلنامه ارغنون، شماره 17، 166-150.  
  7. بوردیو، پیر (۱۳۸۰). نظریه کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.
  8. پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی(1382). گردشگری و تبارشناسی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 68: 49 – 24 .
  9. پوراسماعیل، احسان (1385). بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه آن با آموزه های وحیانی، پژوهش دینی، شماره 14: 206-184.
  10. تورکیلدسن، جورج (1382). اوقات فراغت و نیازهای مردم، ترجمه عباس اردکانیان و عباس حسنی، تهران: نوربخش.
  11. جمشیدیها، غلامرضا و پرستش، شهرام (1386). دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی یِر بوردیو، نامه علوم اجتماعی، شماره 30 : 32 -1.
  12. جنکینز، ریچارد (1385). پیر بوردیو، ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، تهران: نشر نی.
  13. خادم الحسینی، احمد؛ شمس، مجید  و میرعنایت، ناهیدالسادات (1390). بررسی عوامل بازدارنده بانوان در استفاده از فضاهای شهری برای گذران اوقات فراغت، مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان، فصلنامه فضای گردشگری، سال اول، شماره 2: 26-14.
  14. دومازیه، ژوفر (1381). مقدمه ای بر جامعه شناسی اوقات فراغت (مقاله نهم ازکتاب: تلویزیون، خانواده و فرهنگ)، ترجمه: علی اسدی، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  15. رفیع­پور، فرامرز (1365). جوامع روستایی و نیازهای آن، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  16. ---(1386). کندوکاوها و پنداشته ها: مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، چاپ شانزدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  17. رهنمایی، محمدتقی (1392). اوقات فراغت و گردشگری، چاپ اول، تهران: نشر مهکامه.
  18. ریتزر، جورج (1380). نظریه­های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
  19. زواره،  انسیه (1386). مطالعه رابطه میان سبک زندگی و وضعیت سلامت زنان خانه دار در دو منطقـه شـمال و جنـوب تهران با تأکید بر سنجش میزان آگاهی از حق سلامت، پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنمـا: ملیحـه شـیانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
  20. شکوری، علی (1385). تمایز پذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف، مطالعه­ای در جوانان شهر تهران، مجله جهانی رسانه، شماره 2 : 84-50.
  21. فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران: صبح صادق.
  22. فیروزجائیان، علی اصغر و غلامرضازاده، فاطمه (1391). تحلیل جامعه شناختی اوقات فراغت در جامعه ایرانی (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 1، شماره 3 : 209-189.
  23. کوزر، لوئیس (1384). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
  24. گیدنز، آنتونی (1384). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
  25. محلاتی، صلاح الدین (1380). درآمدی بر جهانگردی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  26. ملکی، امیر و رفیعی، ملکه (1390). از هومولوژی تا فردی شدن: رهیافت های عمده در ارزیابی جامعه شناسی مصرف فرهنگی، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، سال 1، شماره 1: 27-50.
  27. ممتاز، فریده (1383). معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 41 و 42: 149 – 160. 
  28. موحد، علی (1381). بررسی وتحلیل فضایی توریسم شهری مورد مطالعه شهر اصفهان، رساله دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری دانشگاه اصفهان.
  29. میلنِر، آندرو و جِف براویت (1385). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.
  30. نهاوندی، مریم و لطفی خاچکی، بهنام (1392). تأثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی آنان ، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 31: 156-133.
  31. واکوانت، لوئیک (1379). پی یر بوردیو ، ترجمه مهرداد میردامادی، در :استونز، راب، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: آگه.
  32. هینیک، ناتاکی (1384). جامعه شناسی هنر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: آگه.
  33. Bourdieu, P. and Darbel, A. (1997). The Love of Art, Polity Press.
  34. Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique if the Judement of Taste, London:  Rontledge
  35. Bourdieu, P and Wacquant, L. (2002). An Invitation to Reflexive Sociology Polity Press.
  36. Griller, R. (1996). The Return of the Subject? The Methology of Pierre Bourdieu, in: Critical Sociology, 22(1): 3-28.
  37. Parker, J. (2000). Structuration, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
  38. Pinto, L. (1996). The theory of field & sociology of literature: Reflections on the work of pierrre bouurdiou, International Journal of Contemporary Sociology, 32(2): 177-186.
  39. Swartz, D. (1997). Culture and power: the sociology of Pierre Bourdieu, The university of Chicago press.
  40. Weininger, E.B. and Annette, L. (2007). Cultural capital, In George Ritzer, Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell.
  41. Wynne, D. (1998). Leisure, Life Style and the New Middle Class A Case Stady, London: Rontledge.