دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 1-194 

علمی-پژوهشی

منازعۀ معنا در میدان گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران شهر سنندج)

صفحه 8-28

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ الهه غلامی


گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی

صفحه 97-114

نادر رازقی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ پرویز شریفی مقدم؛ بهزاد هاشمیان