بررسی پیامدهای حقوقی عدم اطلاع گردشگر خارجی نسبت به قوانین کیفری ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

هر گردشگر خارجی که وارد ایران می‌گردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامی، عدم اطلاع به قوانین جزا در هیچ جرمی قابل قبول نیست - به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد -که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای عدم اطلاع عذر در حکم خواهد بود و مدعی باید مطلع بودن وی را به شرع ثابت کند یا برای گردشگر خارجی طبق عادت مطلع بودن به جرم ارتکابی قابل تحصیل نباشد که وی باید آن را اثبات کند. ادعای عدم اطلاع گردشگر خارجی به نوع و میزان مجازات نیز اساساً مورد پذیرش نیست. عدم اطلاع به هر یک از عناصر موضوعی مقوم جرم، موجب زوال مسئولیت کیفری است، ولی در خصوص جرایم غیر عمدی عدم اطلاع به حکم یا موضوع یا مجازات بی تأثیر در زوال مسئولیت کیفری است، ولی می‌تواند موجب تخفیف مجازات گردد. مقاله حاضر مساله عدم اطلاع  گردشگر خارجی را از چهار جهت زیر مورد بررسی قرار می‌دهد: 1- عدم اطلاع حکمی گردشگر خارجی، 2- عدم اطلاع موضوعی گردشگر خارجی، 3- عدم اطلاع گردشگر خارجی به مجازات 4- بار اثبات عدم اطلاع که بر عهده چه کسی است؟

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. قرآن کریم
  2. اردبیلی، محمدعلی (1386). حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفدهم، تهران: نشر میزان.
  3. آقایی نیا؛ حسین و زهروی؛ رضا (1388). مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره 4: 19-1.
  4. جعفری صمیمی، احمد و خبره شیما (1392). اثر گردشگری بر توسعه انسانی، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال 2، شماره 7: 24-11.
  5. خاکی، غلامرضا (1382). روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.
  6. خالقی، علی (1392). جستارهایی در حقوق جزا بین الملل، تهران: شهردانش.
  7. راودراد، اعظم و حاجی محمدی، علی (1389). تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مازی بر پایه ی نظریه روایت، تحقیقات فرهنگ، شماره 10: 82- 61.
  8. ساریخانی، عادل وکرمی گلباغی، داوود (1389). تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه، مطالعات حقوقی، شماره 3: 82-57.
  9. صانعی، پرویز (1382). حقوق جزای عمومی، تهران: طرح نو.
  10. عمید، حسن(1388). فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات فرهنگ نما، چاپ اول.
  11. کاتوزیان، ناصر (1386). مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات سهامی انتشار، چاپ پنجاه و هشتم.
  12. کلانتری، کیومرث (1375). اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
  13. گارو، رنه (بی تا). مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاالدین نقابت، ج1.
  14. فنل، دیویدای (1385). مقدمه­ای بر طبیعت گردی، ترجمه اولادی قادیکلایی، بابلسر: دانشگاه مازندران.
  15. فیض، علی رضا (1385). مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  16. محقق داماد، سید مصطفی (1390). قواعد فقه بخش جزایی، ج 4، چاپ نوزدهم، تهران: مرکز نشر علوم انسانی.
  17. میر محمد صادقی، حسین (1392). جرایم علیه اشخاص، چاپ پازدهم، تهران: میزان.
  18. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید (1390). دانش نامه جرم شناسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
  19. نوربها، رضا (1390). زمینه­ی حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و نهم، تهران: گنج دانش و نشر داد آفرین.
  20. هاشمی خان‌عباسی، سید علی و احمدی، سید مهدی (1394). بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات، فصلنامه پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی، سال پازدهم، شماره 39: 150-135.
  21. بهبهانی، الوحید (1378).  الرسائل الفقهیة، ج 1، چاپ اول، قم: موسسه العلامه المجدد الوحید البهبانی.
  22. صدوق، محمد بن علی (1413ق). من لایحضره الفقیه، تهران: مکتبه الصدوق، ج4.
  23. عاملی، محمد حسن (بی تا). وسائل الشیعه، تهران: دارء احیاء التراث العربی، ج 18.
  24. Aref, F. (2011). The effects of tourism on quality of life: A case study of Shiraz, Iran, Life Science Journal, 8(2): 26-30.
  25. Diffie, W. and Eva Landan, S. (2007). Privacy on the: the Politics of Wiretapping and Encryption, Published by MIT press.
  26. Giles, M. (1990). Criminal Law, 2nd Edition, Sweet & Maxwell nutshells.
  27. Hogan, S. (1983). Criminal Law, Lonson: Oxford University Press.
  28. Lee, C. and Chang, C. (2008). Tourism development and economic growth: A closer look at Panels, Tourism Management, Vol. 29: 180- 192.
  29. Robenson, P. (1984). Criminal Law Defenses, University Press.