بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری درتوسعه‌ی صنعت گردشگری ورزشی از دیدگاه ورزشکاران و کارکنان المپیاد کارگری بانوان کشور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در توسعه‌ی صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران بود. از این­رو، 274 ورزشکار و کارمند المپیاد کارگری بانوان کشور در تحقیق حاضر شرکت کردند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با توسعه‌ی صنعت گردشگری ورزشی همبستگی معنی­ داری دارند (p

کلیدواژه‌ها


 1. احسانی، محمد؛ هنرور، افشار؛ افتخاری، رکن­الدین؛ هنری، حبیب و جردن، فیونا  (1389). تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته­های گردشگری ورزش در کشور، نشریه مدیریت ورزشی (حرکت)،  شماره 4. ص34- 46.
 2. بلالی، مریم؛ معین فرد، محمدرضا؛ حامدی­نیا، محمدرضا و امیراحمدی، ابوالقاسم (1391).  بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان­رضوی، مجلهمدیریت ورزشی، شماره13. ص 185 - 202.
 3. جعفری، ابراهیم و مؤتمنی، علی­رضا  (1388).  بررسی در (CRM) زمینه­های پیاده­سازی مدیریت ارتباط با مشتری صنعت هتلداری ایران، نشریه چشماندازمدیریت، شماره30. ص49- 65.
  1. حاجی زمانعلی، علی (1383). پایان­نامه ­ارشد: چارچوبی برای پیاده­سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های ایرانی، دانشگاه تربیت­مدرس، ص44 - 67 .
  2. حمزه­لو، عاطفه؛ شکرچی­زاده اصفهانی، احمدرضا؛ نیلی، مجید و کریمی، رحمان ( 1393). بررسی رابطه­ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 12، ص 107- 118.
 4. خالقی­بایگی، مریم؛  بنار، احد و  ابراهیمی، ابوالفضل (1393). فاکتور­های اساسی اثرگذار بر عدم موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع (مشتریان) در نظام سلامت، دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، سال یازدهم، شماره 5 (پیاپی 39)، ص21-36.
 5. خلیل­زاده، منصور. قهرمانی، مهری و قیامی­راد، امیر (1389). امکان­سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان­غربی، فصلنامه علوم ورزش، سال دوم، شماره چهارم، ص 133- 150.
 6. خوشقدم، ابراهیم و اللهی رودپشتی، سجاد (1393). بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت ارتباط و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: بانک تجارت شهر رشت)، http://modir-bank.mihanblog.c0m.
 7. زیتونلی، عبدالحمید؛ هنری، حبیب و فراهانی، ابوالفضل (1390). بررسی توانمندی­ها و منابع مهم گردشگری ورزشی استان گلستان، مجله پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 1، ص 71 - 84.
 8. عاشوری،  مریم؛  شریف­خانی،  مونا و تارخ،  محمدجعفر ( 1393 ). توسعه مدل فرایندی مدیریت دانش مشتری با استفاده از سیستم­های مدیریت ارتباط با مشتری،  فصلنامه رشد فناوری، شماره 40،  ص 62.
  1. عسگری، ناصر (1384). پایان­نامه ارشد:  بررسی رابطه عوامل سازمانی با استراتژی مدیریت دانش در وزارت کار و امور اجتماعی، دانشگاه تهران، ص52.
  2. کرامتی، محمد علی و  نیکزاد،  مسعود  (1387). ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری،  مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی، سال چهارم، شماره 21، ص45- 58.
 9. هنرور، افشار؛  غفوری، فرزاد؛  شریفیان، اسماعیل و فرزان، فرزام (1386). عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران،  مجله المپیک، شماره 40 .  ص 31 -44.