بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان صنعت جذاب و جایگزین مورد توجه قرار گرفته، بالاخص گردشگری سلامت که با روح و جان گردشگران در ارتباط است. از آنجایی که گردشگران به دنبال تخلیه استرس و تمدد اعصاب خود از کارهای روزمره هستند، انتخاب چشمه های آبگرم در اولویت شان قرار دارد. از آنجایی که تصویر ذهنی از مقصد گردشگری عاملی است که بسیاری از گردشگران در هنگام انتخاب مقصد مورد توجه قرار می­ دهند و این تصویر ذهنی بر رضایت و مقاصد رفتاری گردشگران سلامت از اهمیت خاصی برخوردار می­ باشد، لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری گردشگران سلامت منطقه لاویج می­ پردازد. روش پژوهش حاضرتوصیفی- تبیینی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را گردشگران منطقه لاویج در فروردین و اردیبهشت ماه 1394 که از آبگرم معدنی لاویج استفاده کرده اند، تشکیل می­ دهند. از بین گردشگران 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده­ های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS18 و AMOS18 استفاده شده است. در این تحقیق رابطه مثبت تصویر مقصد با کیفیت سفر و ارزش ادراک شده، کیفیت سفر با ارزش ادراک شده و رضایت ، ارزش ادراک شده با رضایت و مقاصد رفتاری و رضایت با مقاصد رفتاری نشان داده شد. ایجاد تصویر خوب از مقصد موجب رضایت گردشگران سلامت شده و به دنبال آن مثبت شدن مقاصد رفتاری می­ شود که بازدیدهای آینده و پیشنهاد دادن مقصد به دیگران را افزایش می­ دهد. بنابراین پیشنهاد می­ گردد واکنش رفتاری مثبت بایستی برای مدیران یک منطقه گردشگری به عنوان کلیدی ترین دستاورد و ماحصل کلیه­ ی فعالیت­ ها و اقدامات صورت گرفته زنجیره گردشگری محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. جوانمرد، حبیب الله و حسینی، سمانه (1392). تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری و نیات رفتاری خریداران (مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای شهروند تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 20: 94-90.
  2. حسن نژاد کاشانی، بهزاد (1388). بررسی عوامل موثر بر ارزش ادراک شده مشتری در خدمات صنعتی بیمه در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، پایان نامه کارشناسی ارشد.
  3. رضاییان، علی (1384). مبانی رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم.
  4. رنجبریان، بهرام (1385). تصویر استنباط شده ازایران به عنوان یک مقصد گردشگری، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، دوره 21، شماره 2: 80-69.
  5. رنجبریان، بهرام؛ رشید کابلی، مجید؛ صنایعی، علی و حدادیان، علیرضا (1391). تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران،مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 11: 70 -55.
  6. زنگنه، یعقوب و شمس الله زاده، یاسر (1391). بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 16، شماره 41: 168- 153.
  7. فراتی، حسن؛ جوکار، علی اکبر و حسینی بنی جمال، فاطمه (1393). ارائه الگویی جهت ارزیابی عوامل موثر  بر تبلیغات شفاهی مثبت در مدیریت بنگاه های اقتصادی شهری( مطالعه موردی: بانک انصار شهر بروجرد)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دوره 6، شماره 19: 148-146.
  8. فنی، زهره؛ برغمدی، مجتبی؛ اسکندرپور، مجید و سلیمانی، منصور (1391). سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 7، شماره 20: 48- 31.
  9. کاظمی، مصطفی؛ پور، سمیرا؛ سعادت یار، فاطمه سادات و بیطرف، فاطمه (1390). تاثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده،مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 2، شماره 6: 34- 19.
  10. کروبی، مهدی (1390). رسانه­های ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات گردشگری، دوره 7، شماره20: 136-111.
  11. منصوری موید، فرشته و سلیمانی، سمیرا (1391). ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 7، شماره 18: 110-93.
  12. AbdulQader, I. K. (2008). Intention to Purchase Electronic Green Products amongst Lecturers: An Empirical Evidence, Master Thesis, University Sanis Malaysia, Malaysia.
  13. Anderson, E.W. and Sullivon, M.W. (1993). The antecedents and consequences of  customer satisfaction for firms, Marketing  Science, 12(2): 125- 143.
  14. Andreassen, T.W. and Linderstad, B. (1998). Customer loyalty and complex services: The impact of corporate image on quality, customer satisfaction and loyalty for customers with varying degrees of service experience, International Journal of Service Industry Management, 9(1): 7-23.
  15. Arasli, H. and Salin, K. (2005). Customer service quality in the Greek Cypriot banking industry, Managing Service Quality, 15(6): 41- 56.
  16. Baloglu, S. and Mccleary, K. (1999). A model of destination image formation,Annals of Tourism Research, 26(4): 868-897.
  17. Beerli, A. and Martin, J.D. (2004). Factors influencing destination image, Annals of Travel Research, 31(3): 657-681.
  18. Bejou, D., Wray, B. and Ingram, T.N. (1996). Determinants of relationship quality: An artificial neural network analysis, Journal of Business Research, No. 36: 137-143.
  19. Bromley, B. (2001). Relationship between personal and corporate reputation, Journal of Marketing, 14(1): 316-334.
  20. Brown, G. (2009). Island tourism marketing music and culture, International Journal of Culture Tourism and Hospitality, 3(1): 25‐32.
  21. Cannière, M.H., De Pelsmacker, P. and Geuens, M. (2009).  Relationship quality and the theory of planned behavior models of behavioral intentions and purchase behavior, Journal of Business Research, No. 62: 82–92.
  22. Chang, T. and Wildt, A.R. (1994). Price, Product information, and purchase intention: an empirical study, Journal of the Academy of Marketing science, 22(1): 16-27.
  23. Chen, C. and Tsai, D.C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions, Tourism Management, 28(4): 1115-1122.
  24. Chi, G. (2005). A Study of Developing Destination Loyalty Model, Doctoral dissertation, Oklahoma state university.
  25. Christina, G. and Hailin, Q. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty, Tourism Management, No. 29: 624-639.
  26. Cronic, J., Brady, M. and Hult, G. (2000). Assessing the effects of quality, value and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments, Journal of Retailing, 76(2): 193–218.
  27. Destadl, I.J. and Jacobsen, Kr. S. (2011). The long &winding roads: perceived quality of scenic tourism routes, Tourism Management, No. 32: 780-789.
  28. Echtner, C.M. and Ritchie, J.R. (2003). The meaning and measurement of destination image, Journal of Tourism Study, 14(1): 37- 46.
  29. Gallarza, M. and Saura, I. (2002). Value dimensions, perceived value, satisfaction and loyalty: An investigation of university students travel behavior, Tourism Management, 27(3): 437- 452.
  30. Garcia, J., Tena, M. and Monzonis, J. (2006). Customer perceived value in banking service, International Journal of Behavioral Management, 24(5):266- 283.
  31. Gonzalez, M., Comesana, L. and Brea, J. (2007). Assessing tourist behavioral intentions through perceived service quality and customer satisfaction, Journal of Business Research, 28(4): 153-160.
  32. Han, H., Hsu, L.T.J., Lee, J.S. and Sheu, C. (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographics, and eco-friendly intentions, International Journal of Hospitality Management, No. 30: 345–355.
  33. Heckman, R. and Guskey, A. (2009). Customer satisfaction with electronic service, International Journal of Electric Commerce, 10(4): 73-104.
  34. Hutchinson, J., Lai, F. and Wang, S. (2009). Understanding the relationships of quality, value, equity, satisfaction and behavioral intentions among golf travelers, Tourism Management, No. 30: 298-308.  
  35. Jankingthong,  M. and  Gonejanart, P. (2012). The relationships of factors affecting  post- purchase behavioral intentions in tourism sector, Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts, 12(1): 72- 90.
  36. Jenkins, E.L. (2010). The Effect of Customization of Customer Loyalty Programs on Value and Loyalty Intention, Indiana Pursue University, Master of Science Thesis.
  37. Lai, W.T. and Chen, Ch.F. (2011). Behavioral intentions of public transit passengers: the role of service quality, perceived value, satisfaction and involvement, Transport Policy, 18(3): 318- 325.
  38. Lai, W.H. and Quang Vinh, N. (2012). A study of analyzing the selection of promotion activities and destination attributes in tourism industry in Vietnam from the perspective of tourism industrial service network (TISN), International Journal of Social and Human Sciences, No. 6: 330- 336.
  39. Mat som, A. and Badarneh, M. (2011). Tourist satisfaction and repeat visitation toward a new comprehensive model, International Journal of Social Sciences, 6(1): 38- 45.
  40. Mat som, A., Marzuki, A., Yousefi, M. and Abukhalifeh, A. (2010). Factors influencing visitors revisit behavioral intentions: A case study of Sabah, Malaysia, International Journal of Marketing Studies, 4(4): 39- 50.
  41. Mc Dougalt, G. and Levesque, T. (2000). Customer satisfaction with services: putting perceived value into the equation, Journal of Services Marketing, 14(5): 392-410.
  42. Meng, Sh. M., Liang, G. Sh. and Yang, Sh. H. (2011). The relationships of cruise image, perceived value, satisfaction and post- purchase behavioral intention on Taiwanese tourists, African Journal of Business Management, 5(1): 19- 29.
  43. Neal, J. and Gursory, D. (2008). A multifaceted analysis of tourism satisfaction, Journal of Travel Research, 47(1): 53- 62.
  44. Parasuraman, A., Zeithand, V.A. and Berry, L. L. (1994). Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality implications for further research, Journal of Marketing, 58(1): 111- 124.
  45. Thi ai cam, T. (2011). Explaining Tourists Satisfaction and Intention to Revisit Nha Trang, Vietnam, Master Thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics (30 ECTS), The Norwegian College of Fishery Science University of Tromso, Norway and NhaTrang University, Vietnam.
  46. Wang, D., Chan, H. and Pan, S. (2009). The impact of mass media on organic destination image, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 33(1): 312-332.
  47. Williams, P. and Soutar, G.N. (2009). Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context, Annals of Tourism Research, 36(3): 413- 438.
  48. Yang, Z. and Peterson, R.T. (2004). Customer perceived value, satisfaction and loyalty: the role of switching costs, Phycology and Marketing, 21(10): 111-125.
  49. Yoon, C.V. and Uysal, T. (2003). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model, Tourism Management, 26(1): 47-56.
  50. Zabkar, V., Brencic, M. and Dmitrovic, T. (2010). Modeling perceived quality, visitor satisfaction and behavioral intentions at the destination level, Tourism Management, No. 31: 537- 546.
  51. Zeithamal, V.A. (1998). Consumer receptions of price, quality and synthesis of evidence, The Journal of Marketing, 52(3): 111-123.