بخش بندی کسب ‌و کارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی علامه قزوینی

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

گردشگری پزشکی امروزه به یک صنعت تبدیل شده و برای اقتصاد بسیاری از کشورها که پتانسیل پذیرش بیماران را دارند، صنعتی ارزشمند است. گردشگری پزشکی نوعی از گردشگری سلامت است که با هدف درمان بیماری‏های جسمی یا انجام نوعی از عمل‏ های جراحی تحت نظارت پزشکان در بیمارستان‏ ها و مراکز درمانی انجام می‏ شود. در این نوع از گرشگری سلامت، بیمار ممکن است پس از درمان و معالجه نیازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگری باشد. در این صورت ممکن است گردشگری او با سفر به نقاطی که این امکانات را دارند تکمیل شود. هدف این پژوهش خوشه بندی کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی جهت جذب تعداد بیشتری گردشگر پزشکی به ایران است. به این منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با متخصصین، کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی، ویژگی‌های آنها شناسایی گردید. در مرحله بعد با بکارگیری الگوریتم ژنتیک تحلیل خوشه­ ای فازی انجام شد. نمونه آماری این پژوهش را 101 نفر از بیماران خارجی مراجعه کننده به چهار بیمارستان در شهر تهران تشکیل می‌دهند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اولاً، برخی از بیماران خارجی به دلیل درجه عضویت نزدیک، بطور همزمان عضو چند خوشه می‌باشند. ثانیاً، باتوجه به مراکز خوشه‌ها، خوشه دو و سه از حیث نوع کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی و ویژگی‌های آنها در سطح متوسط ولی خوشه یک در سطح پایین می‌باشند. و در نهایت  اگر چه برای گردشگران پزشکی جاذبه اولیه، خدمات پزشکی است، اما جهت جذب هر چه بیشتر گردشگر پزشکی و رقابت فعال در این صنعت باید توجه به سایر خدمات و تسهیلات گردشگری (خدمات غذا و آشامیدنی، خدمات رفاهی، مراکز رفاهی و...) بیشتر شود.

کلیدواژه‌ها


 1. اشتهاردیان، احسان اله، افشار، عباس، عباس­نیا، رضا(1385). بهینه‌سازی موازنه هزینه – زمان (استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در عدم قطعیت هزینه‌ها)، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
 2. بیابانی، جهانگیر، شایگانی، بیتا، ندری، کامران و عبدالهی، مصعب (1391). امکان سنجی نظریه منطقه بهینه پولی همکاری اقتصادی (اکو): الگوریتم خوشه‌بندی فازی نسبت به مرکز برای کشورهای سازمان(OCA)، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، سال 20، شماره 62 : 39-78.
 3. جباری، علیرضا (1388). طراحی الگوی گردشگری پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، پایان نامه دکتری.
 4. دانائی، حبیب الله؛ رحمانی، حجت؛ ترک زاده، لیلا و نظری، محسن (1393). بخش‌بندی بازار توریسم درمانی در ایران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه‌ای توریسم درمانی و تحلیل خوشه‌ای، فصلنامه بیمارستان، دوره 13 ، شماره 3: 69-76.
 5. رستمی، مروارید (1392). بخش‌بندی بازار گردشگری پزشکی ورودی ایران (مورد مطالعه: بیمارستان‌های منتخب شهر تهران)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. ضرغام. حمید (1394). خوشه‌های گردشگری از نظریه تا عمل، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
 7. معبودی، محمد تقی و حکیمی، هادی (1394). عوامل تعیین کننده گردشگری پزشکی؛ نمونه موردی، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری،دوره 4 ، شماره 15 : 106-80.
 8. Bookman, M. and Bookman, K. (2007). Medical Tourism in Developing Countries, Palgrave Macmillan. Basingstoke, UK: Hants.
 9. Bovier, P.A. (2008). Medical Tourism: a New Kind of Traveler?, Rev Med Suisse, 4(157): 1198- 1201.
 10. Caballero, S.D. And Mugomba. C. (2006). Medical Tourism and its Entrepreneurial Opportunities, Master thesis Göteborg University, Seweden.
 11. Chi Kin (Bennet) Y. (2006). Healthcare Destinations in Asia (research note. Asia Case Research Center(, University of Hong Kong.
 12. Cohen, E. (2008). Medical Tourism in Thailand, AU-GSB e-JOURNAL, 1(1): 24-38.
 13. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and surgery, Tourism Management, 27(6): 1093-100.
 14. Deloitte Development LLC (2008). Medical Tourism: Consumers in Search of Value Retrieved 2008. Fromhttp://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_chs_MedicalTourismStudy%283%29.pdf.
 15. Guojinga, F.A.N. and Zhijun, L. (2013). Medical tourism: The new favorite tourist market, Journal of Economics and International Finance, 5(3): 65-70.
 16. Gupta P. (2007). Medical Tourism in Asia, The Lariat Journals, 369(9674):  .
 17. Hall, C.M. (2011). Health and medical tourism: Kill or cure for global public health? Tourism Review, 66(1/2): 4-15.
 18. Heesup, H. (2014). Customer Retention in the Medical Tourism Industry: Impact of Quality, Satisfaction, Trust, and Price Reasonableness, Tourism Management, No. 46:20–29.
 19. Jutamas. R. and Lian, A. (2011). Marketing strategies for promoting medical tourism in Thailand. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, 3(2): 95-105.
 20. Lee. C.A. (2012). Health Careata Crossroads: Medical Tourism and the Dismantling of Costa Rican Exceptionalism (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest Dissertations and Theses database.
 21. Miller. M. (2007). Cluster-Based Development in the Tourism Industry: Putting Practice into Theory. Applied Research in Economic Development.
 22. Nordin, S. (2003). Tourism Clustering & Innovation, Paths to economic growth and development, European Tourism Research Institu, Mid – Sweden University.
 23. Rerkrujipimol, J. and Assenov, I. (2008). Medical Tourism in Thailand and Its Marketing Strategies.
 24. Rollandi. I. (2014). Top 10 Best Countries for Medical Tourism, Cited 9 July 2015 http://www.insidermonkey.com/blog/the-10-best-countries-for-medical-tourism-330910.
 25. Stewart, B. and Skinner, J. (2005). Cluster Theory and Competitive Advantage: The Torquay Surfing Experience, www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/10072/20872/1/51368_1.pd (11/11/2016).
 26. Sunghyup, S.H. (2014). Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness, Tourism Management, No. 46:20–29.
 27. Suthin, K.  Assenov, I. and Tirasatayapitak, A. (2007). Medical Tourism: Can supply keep up with the demand. Proceedings of the APac-CHRIE & Asia Pacific, Tourism Association Joint Conference, PP: 23-27.
 28. Tourani, S., Tabibi, J., Tofighi, S.H.  and Shaarbafchi Zadeh, N. (2010). Medical tourism in Iran, Research journal of Biomedical Sciences, 5(3): 251-257.
 29. Turner L. (2010). Medical tourism and the global marketplace in health services: U.S. patients, international hospitals and the search for affordable health care. Int J Health Serv, 40(3): 443-67.
 30. UNWTO. (2008). World Tourism Fact Book. The World Tourism Organization.
 31. Woodward, D. (2002). Globalization, Global Public Goods and Health, in WHO, Trade in Health Services: Global. Regional and Country Perspectives Washington, D.C.: Pan American Health Organization, Program on Public Policy and Health, Division of health and Human Development. p. 7.
 32. Yung-Sheng, Y. (2013). Key success factors in medical tourism marketing, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(3): 152-158.
 33. ABNA.IR.(2013)http://emadezzati.persianblog.ir/tag