دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، آذر 1395 
سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت

صفحه 33-53

عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ مصطفی رضایی راد